ދުނިޔެ
މެދުއިރުމަތި
މެދުއިރުމަތި

އަސީރުން ބަދަލުކުރުމަށް އިސްރާއީލުން އައު ލިސްޓެއް ޙަމާސަށް ހުށަހަޅައިފި

ޙަރަކަތުލް މުޤާވަމަލް އިސްލާމިއްޔާ (ޙަމާސް)އާއެކު އަސީރުން ބަދަލުކުރުމަށް އިސްރާއީލުގެ ސަރުކާރުން އައު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފި ކަމުގައި އިސްރާއީލުގެ ރަސްމީ ޓީވީން ބުދަދުވަހު ހަވީރު ބުނެފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޗައިނާ
ޗައިނާ
ޔޫރަޕް
ޔޫރަޕް
އެފްރިކާ
އެފްރިކާ
އޮސްޓްރޭލިއާ
އޮސްޓްރޭލިއާ

އިޤުތިޞާދު އައިސީޔޫން ނަގަން ޖެހޭ: އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު

ކޮވިޑް-19 ވަބާއީ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުނަނުދީ ހިފަހެއްޓުމުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޤައުމުކަމުގައިވާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ އިޤުތިޞާދު އައިސީޔޫން ނަގަންޖެހޭ ކަމުގައި އެޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލެޓިން އެމެރިކާ
ލެޓިން އެމެރިކާ
އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ
އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ

އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވާކުދިންނަށް ވިސާ ނުދޭނެކަމަށް އެމެރިކާއިން އަންގައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ޗުއްޓީީއަށްފަހު ސުކޫލްތައް ހުޅުވަންވާނެކަމަށް ބުނެ ރައީސް ޑޮނަލްޑު ޓުރަމްޕު ޓުވީޓުކުރެއްވިތާ މާގިނައިރެއް ނުވަނީސް ހޯމްލޭންޑު ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާޓުމަންޓުގެ އިމިގްރޭޝަން އެންޑު ކަސްޓަމްސް އެންޕޯސްމަންޓުން (އައިސް) އެމެރިކާގައި ތިބޭ ބޭރުގެ ކި...

އިތުރު ލިޔުން
އޭޝިއާ
އޭޝިއާ

ޕާކިސްތާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހުނުކަން އިއުލާންކުރިތާ 3 ދުވަސްފަހުން ހެލްތު މިނިސްޓަރަށްވެސް ބަލިޖެހިފައިވާކަން އޭނާ ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން
އެހެނިހެން
އިންޑިއާ
އިންޑިއާ
އިގިރޭސި ވިލާތް
އިގިރޭސި ވިލާތް
ސްރީލަންކާ
ސްރީލަންކާ