ދުނިޔެ
މެދުއިރުމަތި
މެދުއިރުމަތި

އުރުދުޣާނު އަންނަ ހަފުތާގައި ޓުރަމްޕާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ނޮވެންބަރު 13ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕުގެ ދަޢުވަތަކަށް އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެން ތުރުކީ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބު އުރުދުޣާން ޓްރަމްޕާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމުގައި ތުރުކީގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޗައިނާ
ޗައިނާ

ޗައިނާގެ އިޤުތިޞާދު މަޑުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޓައިވާނަށް ޢަސްކަރީ ހަމަލާއެއް ދިނުމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތް: ޓައިވާން

އެމެރިކާއާއި ޗައިނާގެ ދެމެދުގައި ކުރެވެމުންދާ ވިޔަފާރި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން، ޗައިނާގެ އިޤުތިޞާދު ހީނަރުވުން ހުއްޓުމަކަށް ނައިސް، ޗައިނާގެ އެތެރޭގައި ފިއްތުން ބޮޑުވެއްޖެނަމަ، ޗައިނާއިން ޓައިވާނަށް ޢަސްކަރީ ހަމަލާއެއް ދިނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމ...

އިތުރު ލިޔުން
ޔޫރަޕް
ޔޫރަޕް

ޑިސެންބަރުގައި އޮންނަ އިންތިޚާބަށް އިނގިރޭސި ޕާޓީތައް ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަންއާއި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޖެރެމީ ކޯރބިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަސްމީ ޞިފައެއްގައި ޑިސެންބަރުގައި އޮންނަ ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާނީ މިބުރާސްފަތީގައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެފްރިކާ
އެފްރިކާ

އިތޯޕިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަބިއްޔު އަޙްމަދު ނޯބަލް ޞުލްޙައިގެ އިނާމު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

އިތޯޕިއާގެ ވާދަވެރި ޤައުމެއް ކަމުގައިވާ އިރެޓޭރިޔާއާއެކު ޞުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުމެއް ޙާޞިލުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން އިތޯޕިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަބިއްޔު އަޙްމަދަށް 2019ވަނަ އަހަރުގެ ނޯބަލް ޞުލްޙައިގެ އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ލެޓިން އެމެރިކާ
ލެޓިން އެމެރިކާ

ޗިލީގެ މުޒާހަރާތައް: ޗިލީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އައު ޤާނޫނު އަސާސީއެއް

ޗިލީގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށ ފާއިތުވި ދިހަސް އަހަރު ތެރޭގައި އެކިހަލަ އިޞްލާޙީ ބަދަލުތައް އައިސްފައިވީ ނަމަވެސް، އެޤާނޫނު އަސާސީއަކީ ޗިލީގެ އަނިޔާވެރި ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިޔާ ޕިނޯޗޭގެ ވެރިކަމުގައި ފަރުމާކުރެވި ލިޔެވިފައިވާ ޤާނޫނު އަސާސީއެކެވެ.

އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ
އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ
އޭޝިއާ
އޭޝިއާ

ހަތިޔާރު އެޅި ބައަކު ދިން ހަމަލާއެއްގައި 15 މީހަކު ދެކުނު ތައިލޭންޑުގައި ނިޔާވެއްޖެ

ތައިލެންޑުގައި މުސްލިމުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ އެޤައުމުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި، ވަކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހަނގުރާމަވެރިން ކަމުގައި ޝައްކުކުރެވޭ ބައަކު ސެކިއުރިޓީ ޗެކްޕޮއިންޓަކަށް ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން
އެހެނިހެން

ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ ހިފަހެއްޓުންތަކާއެކު، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހުރިހާ ނޫހެއް ކަޅުކުލައަށް ބަދަލުވެއްޖެ

އޮސްޓުރޭލިއާގެ ބޮޑެތި ނޫސްތަކުގެ މައި ޞަފުޙާގައި ގިނަ ބަސްތަކެއްގެ މަތީގައި ކަޅު ރޮނގު ދަމައި، އެފަރާތްތަކުން އެޤައުމުގައި ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަށް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ހިފަހެއްޓުންތަކާއި ހުރަސްތަކާމެދު ނުރުހުންތެރިވާކަން ފައުޅުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އިންޑިއާ
އިންޑިއާ
ސްރީލަންކާ
ސްރީލަންކާ

ލަންކާގެ ދައުލަތުގެ ޓީވީގެ ރައީސް ސިރިސޭނާގެ ބާރުގެދަަށަށް ގެންނަވައިފި

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ދައުލަތުގެ ޓީވީ ޗެނަލް އެ ޤައުމުގެ ރައީސް މައިތިރިޕަލަ ސިރިސޭނާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދަވައިފިއެވެ.