ދުނިޔެ
މެދުއިރުމަތި
މެދުއިރުމަތި
ޗައިނާ
ޗައިނާ
ޔޫރަޕް
ޔޫރަޕް
އެފްރިކާ
އެފްރިކާ
އޮސްޓްރޭލިއާ
އޮސްޓްރޭލިއާ

އަފްޣާނިސްތާނުގައި އޮސްޓްރޭލިއާ ސިފައިން ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގިކަމުގެ ހެކި ލިބިއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސްޕެޝަލް ފޯސަސްގެ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 39 މީހަކު މަރާފައިވާ ކަމުގެ ހެކި އެ ޤައުމަށް ހޯދިފައިވާ ކަމުގައި، އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ހަނގުރާމައިގެ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން އޮސްޓްރޭލިއާއިން ހިންގި ތަހުގީގ...

އިތުރު ލިޔުން
ލެޓިން އެމެރިކާ
ލެޓިން އެމެރިކާ

ޕިނޯޗޭ ޒަމާނުގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކުރަން އެތައް މިލިއަން ޗިލީ ރައްޔިތުން ވޯޓުދީފި

ޗިލީގެ ޚުދުމުޚުތާރުވެރިޔާ ޕިނޯޗޭ ޒަމާނުގައި އެކުލަވައިލި އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކޮށް މުޅިން އައު ޤާނޫނު އަސާސީއެއް ފަރުމާކުރަން އެ ޤައުމުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނުމާއެކު، އެތައްހާސް ބަޔަކު އެ ޤައުމުގެ ބޮޑެތި އާންމު މައިދާންތަކަށް ޖަމާވެ އު...

އިތުރު ލިޔުން
އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ
އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ
އޭޝިއާ
އޭޝިއާ
އެހެނިހެން
އެހެނިހެން
އިންޑިއާ
އިންޑިއާ
އިގިރޭސި ވިލާތް
އިގިރޭސި ވިލާތް
ސްރީލަންކާ
ސްރީލަންކާ