އުތުރުގެ ރަށެއްގައި އިންޑިއާ މީހުން އާބާދު ކުރަނީ؟!

އެޑިޓަރު 26 ޖުލައި 2020 09:53
Flowers
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ލަޤަބު އަރުވަނީ

ހއ. ދައްޕަރުގައި އިންޑިއާ މީހުން އާބާދު ކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު "ދިިޔަރެސް" އަށް ލިބިއްޖެއެވެ. 

ދައްޕަރަކީ ހއ.ފިއްލަދޫގެ އުތުރުން އެ ރަށާއި ގުޅިފައި އޮންނަ ބޮޑު ފަޅުރަށެކެވެ. "ދިޔަރެސް" އަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު އިންޑިއާ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދައްޕަރުގައި ވިލާތަކެއް އެޅުމަށްފަހު އެތަންތަން މިލްކުކުރެވޭ ގޮތަށް ނޫނީ ދިގު މުއްދަތަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން ރެޒިޑެންސް ވިސާ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެތަންތަނުގެ މިލްކުވެރިންނަށް، އެމީހުންގެ އާއިލާ އަދި ރަށްޓެހިންވެސް އެތަންތަނަށް ގެނެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްވެސް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. 

އިޤްތިސާދީ މަޝްރޫއެއްގެ ނިވަލުގައި!

ދިވެހި ސަރުކާރުން އަދި ރަސްމީކޮށް މިކަމަށް އެއްބަސްވެފައި ނުވިނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން މިހާތަނަށް ދައްކަވާފައި ހުރިވާހަކަ ތަކުން، ސަރުކާރުން މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދަން ބޭނުންވާކަން ހާމަވެއެވެ. މިގޮތުން، ދާދިފަހުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވަނީ ރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓުކުރާ ބިދޭސީންނަށް "ސެކަންޑް ހޯމް" ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށްޓަކަައި ރެޒިޑެންސީ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިނިސްޓަރު ވަނީ ހއ.ދައްޕަރުގައި އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބިދޭސީ އިންވެސްޓަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެކޭ ސަރުކާރުން ބުނި ނަމަވެސް، މި މަޝްރޫއުއަށް ހަރަދުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫއު ހިންގަން އިންޑިއާ އިން ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅަމުންނެވެ.

"ދިޔަރެސް" އާއި ވާހަކަ ދެއްކެވި ޚާރޖީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ސީދާ އެ މަޝްރޫއު ހިންގަން އެހާބޮޑަށް ބާރު އެޅުމުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރުތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. 

ހ.ހަނިމާދޫގައި މިހާރު އިންޑިއާގެ މަތިންދާބޯޓެއް ބޭއްވުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެ އޮތީ ސޮއިކުރެވިފަ. ހަނިމާދޫ އާއި އެހާ ކައިރި ރަށެއްގައި ދިގު މުއްދަތަށް ބޭރު މީހުންނަށް ތިބެވޭނެ ފަދަ ގެދޮރު ބިނާ ކުރުވަން އިންޑިއާ އިން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް ދިވެހިން ފުންކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭކަމެއް

ދައްޕަރާއި ހަނިމާދޫ އާއި ދެމެދު ހުންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 20 ކިލޯމީޓަރެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ކަންކަން އެނގޭ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު "ދިޔަރެސް" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި، އިންޑިއާގެ ހަގީގީ އަމާޒަކީ، ދައްޕަރުގައި ބިނާކުރާ ގެތަކުގައި އިންޑިއާ އަސްކަރީ މީހުންނާއި، ޖާސޫސުން ރޮޓޭޓިން ބޭސިސްއެއްގައި ބޭތިއްބުމެވެ. 

"މިކަން ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ، މިކަމުން ސަލާމަތްވާން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ. ޖީއެމްއާރު އެއްބަސްވުން އުވާލުމުންވެސް އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހުނު ނޫންތޯ؟ މިއީ އެއަށްވުރެ މާ ވަރުގަދަ އެއްބަސްވުމަކަށް ވާނެ. ރާއްޖެ އެމީހުންގެ މަޅީގައި ރަނގަޅަށް ޖެހޭނެ" އެ ބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިންވެސް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ކުރަން އުޅުނު ކަމެއް!

ދައްޕަރުގައި ބޭރު މީހުންނަށް މިލްކު ކުރެވޭގޮތަށް ވިލާތަކެއް އަޅަން ކުރިންވެސް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން އުޅުނެވެ. "ދިޔަރެސް" އަށް ލިބިފައިވާ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތަކުން މި މަޝްރޫއުއާއި ގުޅޭ ބައެއް މައުލޫމާތު އެނގުނެވެ. މިގޮތުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ދައްޕަރުގައި 200 ވިލާ އެޅުމަށް ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް އެންޑް ރެޒިޑެންސް އާއި ހަވާލުކުރެވުނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 4 ކޮޓަރިއާއި، 2 ކޮޓަރި އަދި އެއް ކޮޓަރީގެ ލަގްޒަރީ ވިލާތެކެވެ. އަދި އޭރު ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނޫމަޑިން އެތަން މެނޭޖު ކުރިނަމަވެސް، އެ ވިލާތަށް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެތަނުގައި ދާއިމަށް އުޅެވޭނެއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ އާއިލާ އާއި ރަހުމަތްތެރިންނަށްވެސް އެތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.

މިލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި މިރަށް ފަރުމާކުރުމަށް އެއިރު ނިންމާފައިވަނީ އެރަށުގައި ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓުތަކެއް ހުންނަ ގޮތަށެވެ. ރަށުގައި އެރަށަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ފުރިހަމައަށް ހިމަނައިގެންނެވެ. ފެނާއި ކަރަންޓާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްވެސް މިރަށުގައި ފުރިހަމައަށް ޤާއިމުކޮށް މަޝްރޫޢު ނިމޭއިރު، އެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށް "ސެލްފް ރިޒިލިއެންޓް" ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ބަރޯސާވާ ދިރިއުޅުމެއް އެރަށުގައި އުޅެވޭނެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެންދާ ގޮތަށެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި ނޫމަޑިއާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގައެވެ. 

ނޫމަޑިއަށް ކޮންޓްރެކްޓު ހަވާލުކުރެވުނު ނަމަވެސް މުޅި މި މަޝްރޫއަށް ފަންޑުކުރަން އޭރު ހަމަޖެއްސީ އޭޔޫއާރް ހޯލްޑިން ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. އެއީ ބްރިޓިޝް ވާޖިން އައިލޭންޑްސް ގައި ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އިންޓެނެޓުން ކުޑަކޮށް ދިރާސާކޮށްލުމުން އެނގުނު ގޮތުގައި އެ ކުންފުންނީގެ މައި ހިއްސާދާރަކީ ރާޖޭޝް ލައިފް ސްޕޭސެސް ނަމަކަށް ކިޔާ އިންޑިއާގެ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުންޏަކީ އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އިމާރާތްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެ މަޝްރޫއު އޭރު ހިންގަން ހަވާލު ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން ބަދަލުވެ އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަކަށް ނުދެއެވެ. އަދި ފަހުން ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ނޫމަޑިއާއި އެކު ވެވެފައިވާ އެއްބަސްވުންވެސް ވަނީ ބާތިލު ކުރެވިފައެވެ.

އާބާދުކުރުމާއި އިސްތިއުމާރު

ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތަކީ ޤައުމުތައް ހަތިޔާރުން އިސްތިއުމާރުކުރުން ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމެވެ. ޤައުމުތައް އިސްތިއުމާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އިސްތިރާޖީ ރޭވުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަސޭހައިން ޤައުމެއް އިސްތިއުމާރުކުރެވޭ ގޮތަކީ އެޤައުމެއްގައި "ކޮލޯނިއަލް ސެޓުލްމެންޓުތައް" ޤާއިމުކުރުމެވެ. މިސާލަކަށް ފަލަސްޠީނު ބިމަށް ބައްލަވާށެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ބިން ކުޑަވަމުން އިސްރާއީލުގެ އަތް ދަށަށް ނަގަމުން ގެންދިޔައީ ހަތިޔާރުގެ ބާރުގައި އެކަންޏެއްނޫނެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނީ ހުރިހާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ފަލަސްޠީނު ބިމުގައި ޔަހޫދީން ޤާއިމުކުރާ އާބާދުވުންތައް "ސެޓުލްމެންޓުތައް" އިސްރާއީލުގެ ބައިތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖައްސައިގެންނެވެ. 

އިހަށްދުވަހު ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިޔާގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކަށް އެރީވެސް މިބާވަތުގެ ކަމެކެވެ. އުރުދުން ވާދީއާއި، ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޔަހޫދީން އާބާދުވެފައިވާ ސަރަހައްދުތައް އިސްރާއީލަށް ނެގުމުގެ ވާހަކައެވެ. އެއިރުން މިހާރަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ފަލަސްޠީނުގެ ބިން މަދުވާނެއެވެ. 

އިސްރާއީލުގެ ވާހަކަ އެއްފަރާތުގައި ބާއްވާފައި މިހާރު ކަޝްމީރުގައި ހިނގާ ކަންކަމަށް ބައްލަވާށެވެ. ކަޝްމީރުގެ އާބާދީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، މުސްލިމުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ކަޝްމީރުން ފުހެލުމަށް ކަޝްމީރުގައި ހިންދޫންނަށް ރެސިޑެންސީ ދޫކޮށް އެތަނުގައި އާބާދުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފަށާފައެވެ. ކަޝްމީރަށް އިންޑިޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒުތައް އުވައިލުމަށްފަހު، އިންޑިޔާއިން މިމަޝްރޫޢު ފަށާފައިވަނީ އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގައި އާބާދުވުންތައް ޤާއިމުކޮށް އިސްތިއުމާރުކުރާ އުޞޫލުން ކަމަށް ކަޝްމީރުގެ ކަންކަން ދިރާސާކުރާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ. 

މިނިވަންކަން ބީވެގެން ހިނގައިދާނެ!

2018 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ފެބްރުއަރީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރެއް ތަންފީޒު ނުކޮށްގެން އިންޑިއާއިން ވަރަށް ގަދައަށް އުޅުނެވެ. އޭރު އިންޑިއާގެ މީޑިއާއަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ޑިޕްލޮމެޓަކު ބުނެފައިވަނީ، ޖީއެމްއާރުންް އެއާޕޯޓު ހިންގިއިރު އެތަނަށް ސެކިއުރިޓީންގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ މީހުން، ޖީއެމްއާރު މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން އަޅާފައި ބޭތިއްބުމަށް އޭނާ ލަފާދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ތިބިނަމަ، އެއާޕޯޓު އަތުލަންވެސް ފަސޭހަ ނުވާނެކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އިންޑިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓެއްގެ ބަސްމަގު މިގޮތަށް ހުރުމުން، އެމީހުންގެ ދިވެހިރާއްޖެއާއި މެދު ދެކޭގޮތް ވަރަށް ސާފެވެ. އިންޑިއާ އިން ދެކެނީ މިއީ އެމީހުންގެ "ބެކްޔާޑް" ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ޤާއިމްވެ ތިބުމަކީ އިންޑިއާ އަށް ލިބިފައިވާ ހައްޤެއް ކަމަށްވެސް ދެކެއެވެ. އެހެން ކަމުން، އިންޑިއާ އިން ހަރަދު ކުރާގޮތަށް، ދައްޕަރުގައި "ސެކަންޑް ހޯމްސް" ތަކެއް ބިނާ ކުރުމަކީ، އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ އަދި ޖާސޫސުން ރާއްޖޭގައި ދާއިމަށް ދެމިތިބެވޭނެ ގޮތަށް މަގުފަހި ކުރުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ދޮރަކަށް ނޫނީ ނުވާނެއެވެ. އެ ފުރުސަތު ދީފިނަމަ. ދެން ލިބޭނީ އިއާދަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުންތަކެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ކިރަން
ސީދާ ބޮޑު ދޮގެއް.
ައަލީ12
ކަލެޔަށް ހަޖަމް ނުވީތަ؟؟؟ލޮލް
ވަހީދު
ތިހެން ތިބުނަނީ އަމިއްލަ މިނިވަން ކަމަށް ފަރުވާލެއް ނެތުމުން.
ރަފޫ ޗައްކަރު
ކިރަން ހިނގާ އަޅަނުލާ ތިބެމާ ދޯ އެހެންވީމަ. މަވެސް މީ ކިރަން ފަދައިން އިންޑިއާ މީހެކޭ. މި ދިވެހިން ވަރަށް ބޯގަޅި ވާނެ. ލާރިކޮޅެއް ދޭއިރަށް ހައްދާލެވޭނެ. ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ އެލެކްސް އަހްމަދު އަހަރުމެންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ފަހިކޮށްދޭނެ.
ކިރުދިސްދާތް
ފާފު އަތޮޅު ވިއްކާލަން އުޅުން ހެން މިއުޅިނީ. ރެޒިޑެންސް ވިސާ ދިނީމަ ދީން ބަދަލުވާ ފުރަތަމަ ގައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކުރު
ފާފު އަތޮޅު ވިއްކާލަން އުޅެފައި ނެތް.
ޖެކެކެ
އެއްޗެއް ބުނާއިރަށް ގެރިގްރޫޕް ހާދަ އަސަރެކޭ ކުރަނީ.
މުޙައްމަދު އަޙުމަދު
ކިހާބޮޑު ބަލާއެއް ދެންމީ، އަހަރެމެން ދިވެހިން މިތިބެން ޖެހެނީ ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ މަޝްރޫތައް ހުއްޓި ރޯހައުސްއަށް ވަދެވޭނެ ދުވަހެއްވެސް ނޭނގޭ، 10 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް މިހާރު މިކަމުގެ އިންތިޒާރުގަ ތިބޭތާ....
ގޮރުބޮވުނީ
ދިވެހިން ދިވެހިިންގެފަސްގަނޑުގައިކުޑަކަކޫޖައްސަންމާގިނަދުވަހެއްނެތް ދިވެހިރަށްޔަތުނަށް ބުނެލާންއޮތީީ މިހެންމަޑުހަދާފަައި ތިބެގެންވާކަށެއްނެތޭ މަގުމަތިއެއީނިދާނެއްކަމުގާހަދަމާހިގާށެވެ. މާނަައަކީ މަގުމައްޗަށްނިކުންނަމާހިގާށެވެ .
ޑަޢި
މިކަހަލަ ދެއުޅި ނުވާޒާތުގެ ލިޔުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިޝާޢިއު ކުރަނީ މިސަަރަހައްދުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލަންތަ؟ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޤާނޫނުތަކާ ހަމަތަކާ އަވައްޓެރި ކަމުގެ ގުޅުން ބުރޫއަރުވާ ދާޚިލީ ހަމަޖެހުން ނަގާލަންތާ؟ ލިޔުންތެރިޔާއަށް ހީވާކޮންމެ ހީވުމަކީ ހަގީގަތެއްނޫން.
އަލީ12
ލާދީނީ ބައިގަނޑަށް އެހެން ހީވުމަކީ މައްސލއެއް ނޫން..
އައްލޯ
ޚަބަރުގައި އޮތީ ލިޔުންތަކަކާ ހަވާލާދީ، އަދި ފޮރިން ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހަކާވެސް ހަވާލާ ދީފަ ދޯ؟ ޢެހެންވީމަ ނޫސްވެރިޔާ އަށް ހީވަނީ ދޯ ލިޔުމެއް ހެން... އަދި އެ މައުލޫމާތުތައް ދިނީ ފޮރިން ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހެއް ހެން!!!!
އަހްމަދު
ދެން ހަމަ އަހަރުމެން ދިވެހިން ވާ ގޮތެއް ބަލަން ކުޅިބަލަން ތިބެންވީދޯ
ޢަހަންމަދު
ޙޭ އަރާ ދަރިންނޭ. މީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް . މިކަން ވީ ދީގެން ނުވާނެ. ޔާ ﷲ މި ޤައުމު ސަލާމަތް ކޮށްދެންވާދޭ އާމީން
ާޔާމިން
ޔާﷲމިގައުމް މިޖާހިލުންގެކިބައިންސަލާމައްކުރައްވާޝި އާމިން
އަލީ
ދެވަނަ ފަލަސްތީން ނެއް ހަދަން މިވެރިން ފައިވިއްދާފަ މިތިބީ މިކަން ވިޔަކު ދީގެން ނުވާނެ
ޔާމިން
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާތިކަމެއްނުވާވެ އޭގެކުރިންއެބާމީހުންނެތިގެންހިގާދާނެ
ބިސް
މިހާރު ވެރިކަމުގަ އާއި މަޖިލިސް މެޖޯރިޓީ ނަގައިގެން ތިބީ ޚާއިނުންތަކެއް. މިކަން ހުއްޓުވުން އެއީ މިހާރު ދިވެހި ސިފައިން ﷲ ގަންދީ ކޮއްގެން ތިބި ހުވާގަވާގޮތުން މަޖުބޫރު ކަމެއް.،
މިގޯތި ބޭބެގެ ބޮޑުބެ
އަސްލުވެސް.. ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ދިވެހިން ދެކެ މިހާ ރުޅިއެއް މި އަންނަނީ ކީއްވެބާއޭ ހިތަށް އަރާ.. ކެރަފާ އާއިލާ އިން ރާވާ ހުރިހާ ބަޣާވާތެއް ނާކާމިޔާބު ވާތީ ކަމަށް އަހަންނަށް ލަފާ ކުރެވެނީ
ޣިގާރު
މިނިވަންކަމުގެ ނަމުގައި ފިތުނަ އުފެއްދުން
ގައިސް
ފާފު ދޭން އުޅުނީ އަރަބިންނަށް. އެމީހުން ލާރިދޭ. އިންޑިޔާ މީހުނަށް ރަށްތައް ދީފަ ލާރިވެސް ދޭން ޖެހޭނީ ދިވެހިން. ޖީއެމްއާރުވެސް ވީ އެހެން. ހުރިހާ ކަމެއްކޮއްދީފަ އަދި ލާރިވެސް ދޭން ޖެހުނު..އިންޑިޔާ ގުޅިގެން ރަނގަޅު އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ. މި ވެރިކަން ވެއްޓޭތޯ ދުއާކުރުން އޮތް ގޮތަކީ
ކޮންމެސްމީހެއް
އިންޑިޔާ މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭ ކަން ކުރާ ގޮތް ވިސްނާ މުސްލިމް ވިޔަފާރި ވެރިއެއްގެ އިންވެސްޓްމެންތަކަށް ނޯންނާނެ ރައްކާތެރި ކަމެއް އެހާލު ދިވެހިންނަށް ޖެހިއްޖެއްޔާ ގެއްލުން ނުވާނެ ދިވެއްސަކު ނުހުންނާނެ
ޟބކހކބކ
ބަލާއެއްނު މިދެން. ކޮންމެބަޔަކުވެސް ވެރިކަމަށްއަރާފަ މިކަހަލަ ކޮންމެވެސްގަނޑެއްއެބަގަނޭ. އަހަރެމެންދިވެހިން އަމިއްލަގެދޮރުނެތި ނިމިދާއިރު މިކަމަށްހައްލުހޯދަން އެކަކުވެސްނޫޅޭ. ހައްތަހާވެސްގެދޮރުއެޅިޔަސް މާލޭގެދޮރުވެރިންނަށް ފްލެޓްދެނީ. މިއަންނި އޭ ކިޔާ މީހަކު ރެސިސްޑެންޓްސްވިސާ ދޭންމިހިފަނީ މިހެއްވެދޯ ބަލާއެއްނު 😠😠😠😠
ޥަހީދާ
ދެވަނަސިއްކިމް ދޮތަ
ޣުއިއްޒު
މިއީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކާ ނުލެވުނީމަ ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކައެއް.
ޢުތުރު
ކިހާބޮޑު ބަލާއެއް ކޮންމެދުވަކުވެސް ދޮގުހަބަރު ލިޔެގެން ދޭތެރެ ޖެއްސުން ނޫންކަމެއް މިނަޫސްތަކުން ނުކުރޭ؟ކީއްތަވާނީ ތިޚަބަރުގެ ދޮގުތެދުބަލާފަ ލިޔުނީޔާ .
ޖިލްބާ
ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށްވެސް މިފަދަ ތަރައްގީ މާރަގަޅަށްގެނެވިދާނެއެވެ. ރިސޯޓުތައްވެސް ތަރައްގީކުރި ތިޔަރީން މިކަން ކުރުމަކުން ގައުމުގެ މިނިވަންކަމަކާމެދު ޝައްކެއް އުފައްދާކަށްނުޖެހި މިކަން ކުރެވޭނެއެވެ.ގައުމުގެ އިސްތިގުލާލަށް ބުރޫއަރާފަދަ ކަމެއްކުރުމަކީ ތަރައްގީއެއްނޫނޭ އަޅުވެތިކަމޭ އެކަންކުރުމަށްވުރެ ނުކުރުން މާ ބުއްދިވެރިއެވެ.
މުލޫ
އިސްރާއީލް އާ ފަލަސްތީނަކީ ކިނެއް ވީކަމެއް ކަން އެގޭ ބައަކު ތިއަތާ އެބަ ހުރިބާ ފަލަސްތީނަކީ ޔަހޫދީންގެ އާބާދީ ޒަމާނުންސުރެ އޮތް ތަނެއް ނަމަކަށް ފަލަސްތީނު ކިއަނީ އެތަނަުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ ޔަހޫދީން އެއަކީ ބޭރުން ގެނެސް އެތާ ވަޒަންވެރި ކުރުވި ބައެއް ނޫން ދެވަނަ ބޮޑު ހަގުރާމައަށްފަހު އިސްރާއިލް ކިއާފަ ވެރިކަމެއް އުފެއްދީ މިސުރު ކިއާފަ ވެރިކަމެއް އުފެއްދީ ލީބިއާ ކިއާފަ ވެރިކަމެއް އުފެއްދީ އެބަ ހުރިބާ ކަސް މީރުގެ ވާހަކަ ދެއްކި އިރު ކަސްމީރު އެއީ ކޮން ގައުމެއްގެ ތަނެއްބާ
1828
ފަލަސްތީން ބިމުގައި ޔަހޫދީ ދައުލަތެއް ގާއިމް ކުރީ ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ޔަހޫދީން ގެނެސްގެން. އޮޅުވާލަން ނޫޅޭ.
1828
ޕާޓީގެ ވިސްނުން ދޫކޮށް ޤައުމު އިސްކުރޭ. އިންޑިއާ މިރާއްޖެއަށް ކަޅި އަޅާތާ އެތައް ޒަމާނެއް. މިފެންނަނީ އަޅުވެތިކަމުގެ ކޮޅުމަތި. މިކަމުން މިފަހަރު ސަލާމަތް ނުވެވިއްޖެނަމަ އުމުރަށް ދިވެހިން ކަރުނައަޅާ ރޯންޖެހޭނެކަމީ ޝައްކެއްއޮތް ކަމެއްނޫން. ޕާޓީ ދޫކޮށް ގައުމު އިސްކުރުމަށް ހުރިހާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލަން.
ޏަން
ދިވެހި ރާއްޖޭގަ "ލަގްޒަރީ ދިރިއުޅުން" ހައްގުވަނީ ބޭރު މީހުންނަށްތަ ނޫނީ ދިވެހިންނަށްތަ.... ދިވެހިންނަށް ރަނގަޅު އަސާސީ ހިދުމަތަށް ފުރިހަމަ އަށް ރަށްރަށުން އަދިއަދަށް ދާން ދެންވެސް ނުލިބޭ އިރުވެސް އަދިވެސް ދިވެހިން އެތިބި ލެވެލް ގަ ބައިތިއްބާފަ މިގައުމުން އެ ހިދުމަތްތަށް ފައްކާކޮށްފަ ރެސިޑެންސީ ދީފަ، އެހިދުމަތްތައް ދޭންޖެހެނީ ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ތަ...،؟ މީ ތެދު ހަބަރަކަށް ވެއްޖެޔާ މިކަމެއް ކުރާ ބަޔަކު ހަނދާންކުރާތި... ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބޭނުންހާ އެއްޗެއް ހަދާ ތަން ބަލަން ދިވެހިންނެއް ނުތިބޭނެ... ރިޝްވަތު ކޮރަޕްޝަނަށް ދިވެހިން ވިކިދާނެ... ޢެކަމަކު ދިވެހިންނަކީ މިނިވަންކަން ވިއްކާލާނެހާ ޖާހިލު ބައެއް ނޫން... މަރާފަވެސް ތިކަން ހުއްޓުވާނެ...
ނަޒިއްޓޭ
99 އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ރައްތަކެއް ބޭރުފަރާތް ދީފަވާކަން ނޭގެނީތަ އިންޑިއާ މިގައުމު ހިފަންބޭނުން ނަމަ 1988 ގައި މިގަމުހިފުނީސް ކަން ކަށަވަރު.މީދެން ފިތުނަ އުފައްދާ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނެރެން ޖަހާ މަޅި
ކިނބޫ
ސާބަހޭ ކަލޯ މަންމަނަބުދާ.