ގަދަބާރުން ރާއްޖެއަށް އަރަން 2018 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު!

އެޑިޓަރު 28 މޭ 2020 19:50
Flowers
އިންޑިއާގެ ހަރުކަށި ހިންދޫ ފިކުރުގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ

2018 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވަން އިންޑިއާގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނުކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފިއެވެ. 

މިގޮތުން އެމެރިކާގެ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ކަމަށްވާ "ޔޫއެސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޕީސް" އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ޗައިނާސް އެންގޭޖްމެންޓް ވިތް ސްމޯލާރ ސައުތް އޭޝިއަން ކަންޓްރީސް" ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީގެ ކޮޅު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރުމާއި މެދު އެ ޤައުމުގެ ސްޓްރެޓިޖިސްޓުން ގެ މެދުގައި ސީރިއަސް މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނެވެ. އެކަމާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އެ ރިޕޯޓުގައި ހާމަކޮށްފައި ނުވެއެވެ. 

ނަމަވެސް، އެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިން ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކަށް އަލި އަޅުވާލާފައެވެ. މިގޮތުން ނޭޕާލާއި ބޫޓާނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގި ބްލޮކޭޑާއި ޕާކިސްތާނާއި ކުރިމަތިލުންތައް ހިމެނެއެވެ. އެ ރިޕޯޓު ބުނާގޮތުން، އިންޑިއާ އަކީ އަދިވެސް މި ސަރަހައްދުގެ ގަދަ ބާރު ކަން މި ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ޤައުމަކުންވެސް އެއްބަސްވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ސިފައިންގެ ފަރާތުން އެ ރިޕޯޓަށް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތަކުން ވަނީ އިންޑިއާ އަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭކަން ކަމަށާއި، އިންޑިއާ އިން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ހަލުވިކަމާއި އެކު ރާއްޖެއަށް ސިފައިން ފޮނުވޭނެކަން ޤަބޫލުކުރާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު އެރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނުކަމަށް މި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް، އަދި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދުވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. މިގޮތުން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުށްވެރިން މިނިވަން ކުރުމަށް އަމުރުކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ތަންފީޒު ނުކޮށްގެން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އިންޑިއާގެ މުޝީރަކާއި އެކު އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއަށް ފޮނުވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ އެވަރުގެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި އަވަހަށް ރާއްޖެއަށް އަރަންވީކަމަށް ބުނެ ޓުވީޓުކޮށްފައެވެ. "ޔޫއެސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޕީސް" ގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރު، އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އެރުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދު މިގޮތަށް ގޮވާލުމުން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އޭރު އިންޑިއާގެ ވަރަށް ގިނަ މީޑިއާތަކުންވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަރަންޖެހޭކަމަށް ބުނެ ރިޕޯޓުތައް އޭރު ފޮނުވިއެވެ. އަދި މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީވަޒީރު ކަމުގައިވާ އަބްދުﷲ ޝާހިދުވެސް އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލްއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއަށް ނާރައިގެން އެކަމާ ކަންބޮޑުވެގެން ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ސިފައިން ފޮނުވަފާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައި ވަނިކޮށް އޭރު ޗައިނާ އިން ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ކަންކަމާއި އިންޑިއާ ނުބެހުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ މަސްތެރޭ ޗައިނާ އިން 11 ހަނގުރާމަ މަތީ މަނަވަރު އިރުމަތީ އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ފޮނުވިއެވެ.

އިންޑިއާ އިން ސިފައިން ފޮނުވުމުގެ އިތުރަށް، އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލިހަށްވެސް ރާއްޖެއާއި ދެކޮޅު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން އޭރު އިންޑިއާ އިން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވިއެވެ. ރައީސް ޔާމީން އޭރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެކަން ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނީ ޗައިނާ، ރަޝިޔާ އަދި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަބަބުންނެވެ. 

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިންޑިއާ އާއި އޮތް ގުޅުން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސް ވެފައެވެ. އަދި ވެރިކަމުގެ ފަހު އަހަރު، ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓު ކުރާ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރުވެސް ގެންދަން އަންގާފައެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ސޯލިހް ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ކަމަކީ އެ ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ރާއްޖޭގައި އޮަޕަރޭޓުކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުން އާކުރުމެވެ. އަދި އެއާއި އެކު ރާއްޖޭގައި ތިބޭ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދުވެސް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ވަހީދު
އައްޑު އަތޮޅުގަމުގެ ބައެއް ސަހަރައްދުތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނުވަދެވޭ ކަމަށް ޚަބަރު ތަކުގައި ލިޔެފައި ހުރޭ.
އުއްމު ޖަމީލު
ހަމަ އަލިފާން ރޯކުރަން ދަރުއެއްކުރުން ނޫންކަމެއް މިނޫހަކުން ނުކުރެޭ! ކިހާބޮޑު ވަބާއެއްމީ؟ ހަލާކު ހުރި.
ބަކުރު
27000 ހާސްއިންޑިޔާމީހުން ރާއްޖޭގަ އެކިރައްތަކުގަތިބެގެން ދަރުއެއް ކޮށްގެން ރޯކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދަނީ
ދދފފފ
މިހިރަ ފެންނަނީ ނުބައިކަން ބޮޑުވެގެންވާ އަބޫލަހަބުގެ އަނބި. ގެރިގރު ބޮއިގެން ކަލޭ ހުރޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަދުއްވުންނަށް އަޅުދާސްވެފަ.
އުއްމު ޖަމީލު
މީ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެއް. ރާއްޖެ ހިފަން އިންޑިއާ އިން ލައިވް ޓީވީ ގަ ވާހަކަ ދެއްކި އަޑާއި އަންނި ގެ ޓްވީޓް ތައް އެހުރީ އަދިވެސް ފެންނަން. އެކަމަކު ވެސް އެމްޑީޕީ އުއްމު ޖަމީލު ތި ބުނަނީ އަލިފާނަށް ދަރު އަޅަނިއްޔޭ! އަންނި އާއި ޕާޓީ ދެކެ ލޯބި ވާން ވާޒނީ ވެސް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކަށް!
ބޭހޮއްކޮ
އަމަޔާ ބެހުނަސް ތިކަހަލަ މީހުންނައް އޯކޭ ވާނެ
ްޯްއޮއްއޯ
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަވަސް މުސްތަޤްބަލެއްގަ ވެރިކަން ބަދަލުވެ ޤައުމިއްޔަތަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކު ވެރިކަމާ ޙަވާލުވާނެ. ގެރި ވެރިކަމެއް ބޭނުމެއް ނޫން.
ނާއިފް
އަހަންނަކީ އިބޫ ސަޕޯޓަރެއް. ލިޔުން ކިޔާލީމަ، ތިބުނާ ދައުރެއް ނުފެނޭ. ލިޔުން ރަނގަޅު. އަންނި އަކީ ހަލާކު. ގައުމު ސަލާމަތް ވީ އިބޫ އަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި އަންނަ މިނިވަން ނުކޮށް އިންތިހާބު ނިންމާލެވުނީތީ. ރަހުމަތްތެރިކަމަށްވުރެން އިބޫ ގައުމު އިސްކުރީމަ.
ކައުންސެލަރު
ކަލެއަަށް މާބޮޑު ހަލާކު ހުރި
އެތަކުރު
އޭ، އުއްމު ޖަމީލު! ގަދަބާރުން ރާއްޖެ އަރަން އިންޑިއާ އުޅުނު ވާހަކަ ޝާއިޢުކުރި މައްސަލައާއިމެދު ކަލޭ ކިތަންމެ ނުރުހުނަސް، އަދި އެވާހަކަ އޮއްބާލަން ކަލޭ ކިތަންމެ މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް އެއީ ހަމަ ތެދެއް. އެއީ އެންމެނަށްވެސް އެނގެންޖެހޭވެސް ކަމެއް.
އަލަމާ
އުއްމު ޖަމީލު ނޫނަސް ވާނުވާ ނޭންގޭ މީހުން އުޅޭ ހެހެހެެެހެ
އާދަމް
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތިބި އިންޑިއާ ވަގު ސިފައިން މިހާރުން މިހާރައް ރާއްޖޭން ބޭ ލުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން އަހަރެމެންގެ ރާއްޖެ އަށް އެއްވެސް ބޭރުގެ ސިފައިން ނެއް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ
ގެރި ބުއްޅަބޭ
އަހަރުމެންނަށް އެއިރުވެސް އެނގޭ އިންޑިޔާއިން މިގައުމު ހިސޯރުކުރާން އުޅެ ނުވެވުނީ ޔާމީނާ ހެދިކަން! ގައުމުއްޔަތެއްމެތް ބީތާޔަކު ދައްކާ ވާހަކަޔަށް ހެއްލިގެން ދިވެހިންގަޑު މިތިބީ ހޭބަލިވެފަ!
ދޮންފަނު ހަސަނު
ދެން ތިކަމާމެދު ކިޔާކަށް އެއްޗެއްނެތް. މިހާރު މިޤައުމުގައިއޮތީ އިންޑިއާގެ ގޮނޑިކޮއްކޮ ސަރުކާރެއް. ސަރުކާރުގެނެސްދިނީވެސް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ބަޔަކު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެގެން. ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި މިކަހަލަން ކަންތައް ހިގާފައިވަނީ އެޤައުމުތަކުން އެފަދަ ފުރުސަތު ލިބިގެން މިލިޓަރީއާއި ފުލުހުންގެފެސް ފުރިހަމަ އެއްބާރު ލިބިގެން. މިރާއްޖެއަށްވެސް މިއައީ އެކަހަލަ ކަމެއް. މިނިވަންކަން މަތީ ފުލުހުންނެތި މިލިޓަރީނެތްތަނެއްކަން މިޤައުމަށް ނޭގި ތިބިރައްޔިތުންނެއް ތިބެގެން ނުވާނެ. މިހާރު އޮތް ޖުޑިޝަރީ ސިސްޓަމް ވެސް އޮތީ ހިސޯރުކޮށްގެން އިންޑިޔާގެ ސްޓްރެޓެޖީއާއި އެއްގޮތަށް ނެގިފަ. މިދެމުއައްސަސާ މިނިވަންކޮށް އޮތްނަމަ އެމީހުން ބަލަންނުތިބޭނެ. މިއީ ބޮޑުޖަރީމާއެއްހިންގައި މިތިބީ. މިވަރު ދިވެހިރައްޔިތުން ދަންނަންޖެހޭ! އެމެރިކާއިން އިރާޤަށް އެރީވެސް އެމީހުން ޤައުމުއެގޮތަށް ދީގެން. މިތާގައި މިހިނގާއިންޑިއާގެ ބައިކުޅަ ސަރުކާރުވެސް މިހިނގަނީ ދިވެހިން ދީގެން. މިވަރުދަންނަން އެބަޖެހޭ! ނަޝީދުވެރިކަމުން އިސްތިއުފާދެމުންވެސް ބުނީ ތިމަންނާ އިތުރަށް ވެރިކަން ދަމަހައްޓަންބޭނުންވާނަމަ ދެންޖެހޭނީ ބޭރުޤައުމެއްގެ މިލިޓަރީ އެހީއާއިއެކު ކަމަށް. އެއިންވެސް އެގޭ ނަޝީދާއި އިންޑިއާއި އެކު އެއްބަސްވުންތަކެއް އޮންނަކަން. ނަޝީދުހިމާޔަތް ކުރަންވަނީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަށް. މިފަދަ ކަންކަމުން އެބަޖެހޭ ތަސައްރަފު ފުދޭ ވިސްނުމެއް އަންނަން.
އަމީލް
ތި ރިޕޯޓު ކޮބައިތޯ؟
ރަސީދު
ހިތާމައިގެ ކޮޅެއް ނެއް ޤަވްމަށް މި އޮތީ ބަޔަކު ޣައްދާރުވެފައި ގަވްމެއްނެއް ކުރިޔަށް އޮތީ އަނދިރި ދުވަސްތަކެއް
ދުންތަރި
ކެނެރީގޭ ދުންމާރި ބޭނުންވަނީ ކޮންމެ ގޮތެއްހަދައިގެންވެސް ވެރިކަން ރާއްޖެ އަޅުވެތިކޮށްގެންވެސް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރުން ނޫންކަމެއްނުކުރޭ 2008 ނޮވެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ވަނީގެއްލިފަ މީ މިހާރު މިނިވަން ޤައުމެކޭ ބުނާ ބަސް ފިޔަވާ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމެއްނެތް ޤައުމުގެ އިސްތިޤުލާލާ މިނިވަންކަމެއްނެތް ދެން ތިބެ އަތްޖަހާން މީ ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލައަށް ބުއި ބޮނޑިއެއް ޑިމޮކްރަސީގެނެސްފަ މި އޮތީ ދެން އެންމެން ލަވަކިޔާފަ ނަށާ
ާިައާސިމާ
ރައްޔިތުން ނުވިސްނާ ކުރި ކަންތަކުގެ ހިތި ރަހަމިލަނީ ބަލަން ތިބޭ
ޢަޒުހަރު
މިވަރުވާއިރުވެސް ރައްޔިތުން މިތިބެނީ އަޅެ އެއްޗެއް ބޮއެގެންތަ. ޤައުމުގެ ދިފާޢުގަ ނިކުންނަން ނުވޭތަ؟ ކަލޭމެން އެންމެންގެ ދަރިންނާއި މައިންބަފައިންނާއި އަނބިން މިނިވަންކަމާއެކު ދިރިއުޅެވެން އޮތްތަނަކީ މީ. ހެޔޮނުވާނެ އާދޭސްކޮއްފަ މިބުނަނީ އިސްލާމް ދީނާއި ޤައުމު ގެއްލުވާނުލާ، މި މިނިވަންކަން ގެއްލި ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމަށް ދާދުވަހަކުން ވިސްނޭނެ، އެދުވަހަކު ކިތަންމެވަރަކަށް ރޮއެއާދޭސް ކުރިޔަސް ވާނެ ކަމެއް ނޯނާނެ. މި ޤައުމު މިހިސާބަށް ގެނެސް މިއޮތީ އަހަރެމެންގެ ކާބަފައިން ޖާނާއި މާލާއި ފުރާނައިން ގުރުބާންވެގެން.އެމަސައްކަތް ފެނަށްނަހަދާ. ހުރިހާއެންމެންވެސް ވިސްނާލާ. ތި އިންޑިޔާ ކާފިރުން މިތަނަށް އެރިޔަސް މިތާގެ ސިފައިން ނުކުރާނެ އެއްވެސް ކަމެއް، މިހާރުވެސް ސަރުކާރުގެ ޕަޕެޓުން އެއީ. ރައްޔިތުން މިކަމާ ނުވިސްނައިފިނަމަ އިތުރު އެންމެ އަހަރަކަށްވެސް މިގައުމުގެ މިނިވަންކަމެއް ނޯނާނެ.
ބިސް
ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ކިބައިން ސަލާމަތް ވާނެ ފުރުސަތު ލިިބިގެ އޭގެ ބޭނުން ނުހިފީމަވާގޮތް މިފެންނަނީ…
ޟަމީ
ތިވާހަކައިގަ ތެދުވެރި ކަމެއް އޮތުމުގެ އެއްވެސް ގެރެންޓީ އެއް ނެތް، ތިކިޔާލުމުންވެސް އިނގޭ ވަކި ކޮޅަކަށް ބަރުވެފަ ތިބެގެން ކަން ތި ލިޔަނީ. މިގައުމު ހަލާކު ކުރަނީ ފުލުހުން އަދި ސިފައިންނެއްވެސް ނުން، ހަމަ އެއްކަލަ އަމިއްލަޔަށް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައް ކުރެވުނީމާ ނިމުނީކަމަށް ވިސްނުން ހުންނަ އަދިވެސް ގަމާރު ކަމްމަތީ ތިބޭ ދިވެހި ލޮބުވެތި އާންމު ރައްޔިތުން.
ބޮންބެ
ޗައިނާ ދަނީ އުލިގާ ދަރިކޮޅު މުސުމިމުން ދުނިޔޭގެ މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަންސަންޓްރޭސަން ކޭމްޕަށލައި އަނިޔާ ކުރަމުން. ޗައިނާ ރަސިޔާ ފަދަ ކަމިއުނިސްޓު ގައުމުތަކާ ބޯދާ ސައޫދީ ފަދަ ޑިކުޓޭޓަސިޕުތަކޔން ދީފާނެ ލޮޱިޔަކަށވެސް ސަމާލު ވާންޖެހޭ.
މެދުރާސްތާ
މިހާރުވެސް އެންމެން އެއްކޮށް ބުނަންވި ނޫނެކޭ. އޭރުން އިތުރު ގޯހެއް ނުހެދޭނެ. ދިވެހިން މިއަދުވެސް ޤަބޫލްކުރަންވީ ގޯސް ހެދިއްޖެކަން. ޤޯސް ރަގަޅުކުރަންވެސް އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ. މާޒީ އަނބުރާ ނާންނާނެ.
ޢއމ.
މިފޮޓޯއިން ފެނިގެން ދަނީ އިރުއަރާ އޮއްސޭ ވަގުތުގައި ދުނިޔޭގެ އުދަރެހަށް އަންނަމުންދާ ހިތްގައިމު ރީތި މަންޒަރެކެވެ.މިމަންޒަރު ތަކުން ދައްކުވައިދެނީ އިރުއޮއްސެމުންދާ ވަގުތު އުދަރެސް މަތީގައި ފެތުރިފައިވާ ވިލާތަކަށް އިރުގެ ދޯދިތަކުން އެޅިފައިވާ އަލީގެ ސަބަބުން އަރާފައިވާ ރަނރީދޫކުލައިން ޖަރީވެފާވާ ރީތި ކުރެހުމެކެވެ. ޢަދި މިމަނޒަރުން ފެނިގެންދަނީ މޫނުބަލާ ލޯގަނޑަކަށް ކުރެހުމެއް އަޅުވާލުމުން އެކުރެހުމެއް ރިފްލެކްޓް ވުމުން ފެނިގެންދާފަދަ މަންޒަރެކެވެ.
ސަފަރުކަތްދަ
ތި ކިއާއެމްޑީޕީ އަކީ ދީނެއް އުއްމަތެއް މިއްލަތެއް ގަބޫލު ކުރާ ބައެއްނޫން ގޮތެއް ފޮތެއް ހުރި ބައެއްނޫން އަދަބެއް ސަދަބެއް ހުރި ބައެއްނޫން، ތިމީހުން ކޮއްފާ ނުކުރާނެކަމެއް ނޯންނާނެ، ހަސަދައާ ފިތުނައިން ފޯވެފަ ތިބި ބައެއް، މަކަރާ އޮޅުވާލުމާ ޔަހޫދީ ނޫން ކަމެއް ނުކުރާނެ، 2000 ހުގެ އަހަރު ތަކުން ފެށިގެން ތިބައިގަނޑެއް އެ ތެޅި އެރުވީ މި ގައުމު އަޅުވެތި ކުރަން، ހުޅަނގުގެ އެއްމެ ގޮތްކުޑަ ސަގާފަތް މި ގަގައުމުގާ އަށަގަންނަވާ ގައުމުގެ ކަރާމާތާ އިސްތިގުލާލު ވެއްޔާ މޮޑެެ މީހުންގެ އަދަބު އަޚުލާގު ފަސް އަޅާފޮރުވައިފި މިހާރު މިއޮތީ ޑިމޮކުރެސީގެ ނަމުގާ ހުޅަނގުގެ ނާތަހުޒީބު މިގައުމުގާ އަށަގަންނުވާފަ މިހާރު ދެޖިނސު ހަމަހަމަ ކުރާ ނަމުގާވެސް ފާހިޝް ކަނތައްގަނޑެއް ނޫނީ ނުހިނގާނެ، އަމައެއް ބަފައެއް ދަރިއެއް ފިރިއެެއްވެރިއެއް ގެރިއެއް، އިހުތިރާމު ކުރަން ޖެހޭ މީހަުކު ނުހުންނާނެ ކިހާ ރީތި ދިމޮކުރެސީއެއް މިއޮތީ ގެންނަވާފަ.
ޣަރަގުއި
ބަލަގަ ކަލޯމެނޭ 3 ނޮވެމްބަރ ގައި މުޅި މިޤައުމު އޮތީ އިންޑިއާ މީހުންނަށް ހިތަކަށް ލިބިފަ އެކަމް ބުނި ކަންތަށް ކޮއްދީފަ ޤައުމު ހަވާލުކޮށްފަ ފައިބައިގެން ދިޔައީ.. ދޯ.. ކީވެބާ އަޅުވެތި ނުކުރީ