ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ
އިޖުތިމާއީ

މި ދައްތަގެ ޝުޢޫރު: ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ވިސްނާލަން ރަނގަޅު!

އެމްޑީއެން އާއި ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި އިސްރަށްވެއްސަކު ހިފައިގެން ހުރި ޕޯސްޓަރަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަންލިބިފައިވާއިރު އެ ޕޯސްޓަރުގައި ހުރީ ހަމަގައިމުވެސް ވަރަށް ފުން މާނަތަކެއް އެކުލެވޭ ބަސްކޮޅެކެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ
ސިޔާސީ

ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން: ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއްތަ ނުވަތަ ކޯޓެއްތަ؟

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ދުސްތޫރީ މުއައްސަސާއެކެވެ. އެއީ ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން އެއް ބާރުގެ މައްޗަށް ފާރަވެރިވުމަށް އެކަށައެޅިފައި އޮންނަ މުއައްސަސާއެކެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް
ސިއްހަތް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ "އަސްލު" އަގު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫއުއަކީ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތެވެ.

ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި

އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ޚަރަދުކޮށްގެން ޗައިނާއަށް ލިބެނީ ކޮންފައިދާއެއް؟

ދުނިޔޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އިޤްތިސާދު ކަމަށްވާ ޗައިނާ އިން ވަނީ ފާއިތުވި 15 ވަރަކަށް އަހަރުތެރޭ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވެދީފައެވެ. އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ލޯނު ދިނުމުގެ އިތުރުން ސީދާ ފައިސާގެ އ...

އިތުރު ލިޔުން
ދުނިޔެ
ދުނިޔެ

ޒަމާނީ ޗައިނާގެ ފަރުމާވެރިޔާ: ޑެން ޝިއާއޮޕިންގ

މިއަދަކީ ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓު ވެރިކަމަށް 71 އަހަރު ފުރޭ މުނާސިބާއެވެ. މިމުނާސަބާގައި ދިޔަރެސްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މިގެނެސްދެނީ ޒަމާނީ ޗައިނާ އިޤުތިޞާދުގެ މޭސްތެރިޔާ ކަމުގައި ގިނަ ބައަކު ޤަބޫލުކުރާ ޑެންގ ޝިއާއޮޕިންގއާ ބެހޭ ރިޕޯޓެކެވެ.