ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ
އިޖުތިމާއީ
ސިޔާސީ
ސިޔާސީ

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓުނީ ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިކަމުން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ އެޅި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުން ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން އެފުށް މިފުށަށް ޖެހުނެވެ. އެހެންވެ، މީހުން ތިބީ އެފަދަ ދެވަނަ ފިޔަވަޅަކަށް ޖާގަ ނުދޭން އަޒުމް ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް
ސިއްހަތް

ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްކުރުމުގައި ރާއްޖޭގެ މިސްރާބު ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައި؟!

ފަހުގެ އިންސާނީ ތާރީޚް ދުށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި އާލަމީ ވަބާ ކޮވިޑް-19 ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެތުރެން ފެށުމާއިއެކު ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދަނޯން ގެބްރިއާސިސް ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ ޤައުމުތަކަށް ދެއްވީ ވަރަށް މުހިއްމު ސާފުސީދާ މ...

އިތުރު ލިޔުން
ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި

ސަރުކާރަށް ފައިސާ ހޯދަން ބޮންޑު ވިއްކުން: ކިހިނެއް ހިނގާ ކަމެއް؟

މިއަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅި އިރު، ސަރުކާރުން ވަނީ ބަޖެޓު ދަރަނި ހަމަޖައްސަން ޖަޕާނަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސަމުރާއީ ބޮންޑެއް ވިއްކާނެކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ. ބޮންޑު ވިއްކުމަކީ ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސަރުކާ...

އިތުރު ލިޔުން
ދުނިޔެ
ދުނިޔެ