ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ
އިޖުތިމާއީ

ރައީސް ސޯލިހްގެ އާއިލީ ކުންފުނިން މި "ކޮށި" ކުއްޔަށް ދިނީ ކިހާވަރަކަށް ކަން އެނގޭތަ؟

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކޮށްފައިވާ 7000 ފްލެޓު މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ
ސިޔާސީ

ހިޔާ ފެލްޓުތަކުގެ ސަބަބުން ރައީސް ސޯލިހްގެ އާއިލީ ރިއަލް އެސްޓޭޓު ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކުރާނެ؟!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ގެދޮރުވެރި ކުރުވުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި 7000 ފެލްޓު އަޅާފައިވާއިރު، މިއަދާއި ހަމައަށް އެ ފްލެޓުތައް އޭގެ ހައްޤު ވެރިންނަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ދެވިފައިނުވެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް
ސިއްހަތް

ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުމުގައި މި ކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ!

މާލެއިން ކޮވިޑު-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކު އޭޕްރިލް 15 ވަނަ ދުވަހު ފެނުމުން، މުޅި މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދުކޮށް، ބޭރަށް ނިކުުމެ އުޅުމުގައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް ސަރުކާރުން އެޅިތާ މާދަމާއަށް 2 މަސްވާނެއެވެ. ދެމަސް ދުވަހަށް ފަހު ސަރުކާރުން މިވަނީ ބޭރަށް ނ...

އިތުރު ލިޔުން
ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި

ސަރުކާރަށް ފައިސާ ހޯދަން ބޮންޑު ވިއްކުން: ކިހިނެއް ހިނގާ ކަމެއް؟

މިއަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅި އިރު، ސަރުކާރުން ވަނީ ބަޖެޓު ދަރަނި ހަމަޖައްސަން ޖަޕާނަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސަމުރާއީ ބޮންޑެއް ވިއްކާނެކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ. ބޮންޑު ވިއްކުމަކީ ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސަރުކާ...

އިތުރު ލިޔުން
ދުނިޔެ
ދުނިޔެ

ޔަމަނު ހަނގުރާމަ: 21 ވަނަ ޤަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑު އިންސާނީ ކާރިސާ

ޔަމަނުގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައާއި އެހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން އެޤައުމުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ އިންސާނީ ކާރިސާއަކީ 21 ވަނަ ޤަރުނުގައި މުޅި ދުނިޔެ ދެކޭ އެންމެ ބޮޑު އިންސާނީ ކާރިސާއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން