ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ
އިޖުތިމާއީ

ރައީސް ޔާމީނު ހުށަހެޅުއްވި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ދައުލަތުން ޖަވާބުދީފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ޙުކުމް އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލައިގައި މިއަދު އޮތް އަޑުއެހުމުގައި، އެމަ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ
ސިޔާސީ

ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލް ރައީސްގެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް!

ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ބިންތަކެއް ކުއްޔަށް ދިން ދިނުމުގައި ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު އެކުލެވޭ ކަމުގައި ތުހުމަތުކުރެވި އެމައްސަލަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް
ސިއްހަތް

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން ހުއްޓުވަން ޖެހެނީ މިހެންވެ!

ކޮވިޑު-19 ފެތުރެން ފެށުމާއި އެކު އެކި ޤައުމުތަކުން ދަނީ ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިންވެސް ވަނީ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ. އެންމެ ފުރަތަ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ވައިގެ ދަތު...

އިތުރު ލިޔުން
ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި

މިދަނޑިވަޅުގައި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީވާންޖެހޭ

ކޮވިޑް-19 ކޮރޯނާ ވައިރަސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު މިދަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއްގެ ތެރެއަށެވެ. މި ހީނަރުކަމަކީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކަކަށް މެދުވެރިވ...

އިތުރު ލިޔުން
ދުނިޔެ
ދުނިޔެ

ދިއްލީގެ ލޭއޮހޮރުވުމަށް ބީ.ޖޭ.ޕީ. ކޮށި މަގު

އިންޑިޔާގެ މުސްލިމުންނަށް ޖެހިފައިވާ ޙާލަތަކީ ބީޖޭޕީގެ އަނިޔާވެރި ސިޔާސަތުތަކާއިހެދި ޖެހިފައިވާ ޙަލަތެކެވެ. މޯދީވެރިކަމަށް އެރިފަހުން އިންޑިޔާގެ ސަރުކާރުން ނިންމިނިންމުންތަކާއި މިދިޔަހަފުތާ ހިނގި ލޭއޮހޮރުވުމާއި ދެމެދު އޮތީ ކޮން ގުޅުންތަކެއްބާވައެވެ؟

އިތުރު ލިޔުން