ސަފާރީ ކޭސްއާމެދު އިމްރާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން އިމްރާނަށް ގޯސްވީ ރިޕޯޓުކުރި ނޫސްވެރިން

އިބްރާހިމް އާދަމް 25 އޮކްޓޯބަރު 2020 14:50
Flowers
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ޢަބްދުﷲ

ސަފާރީ ކޭސްގައި ކަންވީ ގޮތް ސިފަކުރައްވަމުން އިމްރާންދެއްކެވި ވާހަކަ ރިޕޯޓުކުރުމުން އިމްރާނަށް ގޯސްވީ އެ ވާހަކަތައް ރިޕޯޓުކުރި ނޫސްވެރިންނެވެ. 

އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި އިމްރާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބައެއް މީޑިޔާތަކުގައި އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކައާ ގުޅޭ ގޮތުން ފަތުރާ ބައެއް ވާހަކަތަކުން އޭނާ ވިދާޅުވި އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ނޫސްވެރިންވެސް މަސައްކަތުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތައް ހިފަހެއްޓެވުމަށް އިމްރާން އެދިވަޑައިގަތެވެ. 

އަންހެނަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ފުރައްސާރައެއްކުރުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ބޮޑު ކަމެއް ކަމުގައި އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ ކުޑަކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައި ނޯންނާނެ ކަމުގައިވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. 

ނަމަވެސް ރޭގައި ރޭޕްކޭހާ ގުޅިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ "އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވަން ކެރިދާނެ އާންމު ޕަބްލިކް ތަނެއްގައި ހުރެފަވެސް، ބައެއްގެ ތެރޭގައި ހުރެފަވެސް މީހަކަށް ކޮށްލެވޭ ކަހަލަ ކަމެއް ކުރި ވާހަކައޭ. އަދި ކުރީމަ ކަމެއް ކުރިކަންވެސް ނޭނގޭ ކަހަލަވެސް ކަމެކޭ ހިނގާފައި މިއޮތީ" ޢިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. 

އޭގެ އިތުރަށް އިމްރާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކައިން ގޯސް މާނައެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ދޭހަވިނަމަ އެއީ އޭނާގެ މަޤުޞަދު ނޫން ކަމުގައި ސާފުކޮށް ވިދާޅުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޮޅުން އަރާފަދަ އެއްޗެއް ވިދާޅުވެވިފައި އޮތްނަމަ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައިވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
އިސްތިއުފާ
ޕީޖީ ޝަމީމް އަކީ މިހާރު އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ މީހެކޭ އޭނާ ޖެހޭނީ މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާ ދޭންއޭ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ
ވަގުންނޭވަގުންނޭ
އަމިއްލަ ފައިދާ އަށް ނޫން ގޮތަށް ދުނިޔޭގެ ގައުމު ތަކުގެ ވެރިކަމަށް އަންނަ ބަޔެއް އަދި އެއް މަމެންނަށް ފެނިފައި ނެތޭ ސަބަބަކީ އެއީ ރާއްޖޭގައި ވެސް މިހާރު ވެރިކަން ކުރާ ފަރާތުން ބުނަމުން އައީ ކުރީގައި ވެރިކަން ކުރި ވެރިމީހާ ވަނީ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން ވައްކަން ކޮށްފައޭ ކިޔާ ވެރިކަމަށް އައީ ވައްކަން ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ޓެސްޓަށް ދިމާވީ ކޮވިޑް ވަބާ މުޅި ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ ލޫޓުވާލީއޭ ކޮވިޑް ތެރޭގައި ހަކުރު ކިލޯ އެއް ސަރުކާރަށް 1600 ރުފިޔާ އަށް ވިއްކާލައިގެން މުޅިން ވަގުންނޭ މިހާރުގެ ވެރިކަމުގައި ތިބީ ކުރީ ވެރިކަމުގައި ތިބީ ބޮޑު އެއް ވަގު މިހާރުގެ ވެރިކަމުގައި މުޅިން ވެސް ވަގުން ތިބީ ދެން ކީއްކުރާނީ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ތަމެން ކުރާ ވައްކަން ކުދި ވައްކަމަށް ބަދަލުވާންވީ އެއީ ކިއެއްވެތޭ...
ކުދިރޭޕޭ
ތަމެންގެ ވެރިކަމުގައި ސަފާރީގައި ކުށެއް ނެތް އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް އަރުވާލީ ތަމެންގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ފިރިމީހާ އަށް ވުމުން އެކޭސް ރޯޔަލް ރޭޕް ކޭސް އަށް ބަދަލުވެ އެއީ ކުޑަ ކަމަކަށް ބަދަލުވެގެން ހިނގައްޖެއޭ ތަމެންގެ ވެރިކަމުގައި ކޮވިޑް ވެންޓިލޭޓަރުން ވައްކަން ކުރި 340 މިލިއަން ރުފިޔާ އެއީ ކުދި ވައްކަމަށް ބަދަލުވެގެން ހިނގައްޖެއޭ އަނެއްކާ ތަމެންގެ ވެރިކަމަކީ އެއީ ކުދިވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުރާ ވެރިކަންތޭ ކުދި ވައްކަން ކުދިރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް ކުދި ވައްކަން ކުދި ރޭޕް