ފަސްޓް ލޭޑީއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓުކުރި ނޫހަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ޖާއިޝް ތައުފީޤް 24 އޮކްޓޯބަރު 2020 14:17
Flowers
ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ

ރައީސް ސޯލިހްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދާއި ގުޅުވައިގެން ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ރާއްޖޭގެ ނޫހެއްގައި ރިޕޯޓުކުރިކަމަށް ބުނެ އެ ނޫހާއި ދެކޮޅަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެކަމަނާގެ ވަކީލުން ދީފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ކޮއްކޯފުޅު ނާޒިމް ސައްތާރު ހިންގަވާ ދަ ލިޓިޖަންޓްސް ލޯފާމުން ރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ  "މޯލްޑިވްސް ނިއުސް ނެޓްވޯކް" ނޫހުގައި، އަޑިޕާކު ސަރަހައްދުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަދަމުން އަންނަ ޕާކަށް ގަސް ވިއްކަނީ ފަޒްނާގެ ކުންފުންޏަކުން ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކައެއް ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅަން ޖެހޭ ޤާނޫނ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ. 

އެ ބަޔާނުގަިއ އެހެން ބުނެފައިވީނަމަވެސް "ދިޔަރެސް" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން "މޯލްޑިވްސް ނިއުސް ނެޓްވޯކް" ގެ ފަރާތުން ވަނީ އެ ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ހަބަރަކީ ސައްހަ ހަބަރެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. 

ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ފަޒްނާގެ ލޯފާމުން ބުނި ނަމަވެސް، ނޫސްތަކުގައި ލިޔާ ހަބަރަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އެޅޭނެ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅެއް ނޯންނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެ ކުރިން އަބުރުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވުނު ނަމަވެސް ރައީސް ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ޤާނޫނު އުވާލާފައެވެ. 

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ހަދާފައިވާ ޕާކާއި ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެ، އެކަން ތަހުގީގުކޮށް އޭސީސީ އިން ވަނީ މާލޭ މޭޔަރު ޝިފާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވާފައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
އިސްތިއުފާ
ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ
ޟޮހަމެދ
އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ
ގަސްވަގާ
ފަސްޓް ލޭޑީ ނުޖެހޭނެއޭ ސަރުކާރުގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ބޭނިގަނެގެން އުޅެން އެއީ ސީދާ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައޭ އިނގޭތޭ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގާ ބޮޑު ވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ ގަސްވަގާ
ކުދިވަގުންނޭ
މިސަރުކާރަށް ސަލާމަތް ވެވޭނެއޭ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ އަށް އެމެން ޚިޔާނާތް ތެރިވިނަމަވެސް އެމެން ވާ ޚިޔާނާތް ތަކަކީ އެއީ ކުދި ޚިޔާނާތް ތަކޭ އެހެން މީހުންގެ ވެރިކަމުގައޭ ބޮޑެތި ޚިޔާނާތް ވެފައިވަނީ ގަސް ވިއްކައިގެން އެއިން ކަޓް ނެގުން އެ ބެލެވޭނީ ރޯޔަލް ވައްކަމަށޭ އެހެން ވެއްޖެނަމަ އެއީ ކުދި ވައްކަމޭ ކުދި ވައްކަމަކީ އެއީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ އެއް ނޫނޭ އެއީ ކުދި ކުދި ކުދި ލިޓިލް ވައްކަމޭ އެއީ މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ އިނގޭތޭ...
ވަގާވަގާވަގާވަގާ
ފެން ފޯއް ޕާރކް ފެން ފޯރ ރުއް ވަގުން މީ މިއަދު ކިޔަން ޖެހޭ ޅެމަކީ ކުދިންނޭ ފެން ފޯއް ޕާރކް ފެން ފޯއް ރުއް ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ފެން ފޯއް ވަގު ގަސްވަގާ ވަގާ ވަގާ ބޮޑު ވަގާ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ ވަގާ ވަގާ ވަގު ފަސްޓް ލޭޑީ
އޮޅާލާ
ތަމެން ވަކީލޭ މެން ނެރޭ ބަޔާން ތަކަކީ މަމެން ގަބޫލުކުރާނެ އެއްޗެއް ނޫނޭ ތަމެން ފަސްޓް ލޭޑީގެ ވަކީލޭ މެން ދެން ނެރޭ ބަޔާން ތައް ތަމެން އޮޅާލަބަލަ ދެން އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް..
ރައްޔިތުންގެ އަޑު
ބޮޑުވަގު ބާޣީ ޑަކައިތު ދައިތަ
ވަހީދު
ގަަސްވަގު ފަޒުނާ