ޕީޕީއެމްއިން ލޯޔަލްޓީ ކާޑެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި

އިބްރާހިމް އާދަމް 16 އޮކްޓޯބަރު 2020 17:53
Flowers

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއެއިން އެ ޕާޓީގެ ޢާންމު މެންބަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ލޯޔަލްޓީ ކާޑެއް މިއަދު ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ. 

އެ ޕާޓީން ބުނި ގޮތުގައި މިއަދު އެ ޕާޓީން ތަޢާރަފުކުރި ލޯޔަލްޓީ ކާޑަކީ މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ތަޢާރަފުކުރި މިފަދަ ފުރަތަމަ ކާޑު ކަމަށެވެ. ޕީޕީއެމުން ތަޢާރަފުކުރި ކާޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އަރުވާފައިވަނީ އެ ޖަލުގައި މި ވަގުތު ހުންނެވި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށެވެ. 

ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން މި ކާޑާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ކާޑާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން ޒޭން ޢަބްދުﷲ ޔާމީނެވެ. 

މި ކާޑު ތަޢާރަފުކުރެއްވުމަށްފަހު މި ކާޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕީއެންސީގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވިދާޅުވީ މި ކާޑު ބިނާވެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސިޔާސީ ފަލްސަފާއާއި އެމަނިކުފާނުގެ ފިކުރުފުޅުގެ މައްޗަށް ކަމުގައެވެ. އަދި މިފަދަ ޕާޓީތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގައިވެސް ތަޢާރަފުކުރާ ކާޑުތަކެއް ކަމުގައެވެ. 

އަދި މިއީ ޕާޓީތައް ޒަމާނީކުރުމުގެ ގޮތުން، ޕީޕީއެމްއިން އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައެވެ. އަދި މިއީ އެހެން ޕާޓީތަކަށްވެސް ދަސްކޮށްދިން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި ސަޢީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ލޯޔަލްޓީ ކާޑުގެ 4 ކާޑެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ކަމުގައިވެސް ސަޢީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މެޖެންޓާ ކުލައިގެ ކާޑެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ކާޑާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އާންމު މެންބަރުންނަށް ދޭނެ ކަމަށެވެ. މި ކާޑު ނަންގަވާ މެންބަރުންނަށް 100 ރުފިޔާ ކޮންޓްރިބިއުޓުކުރެއްވޭނެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
އިސްތިއުފާ
ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ
މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ
ވެލާނާގެ އިބްރާހިމް ދީދީގެ ސިޔާސީ ބަނަ ހަޔާތުން އެބަޖެހޭ އިބްރަތެއް ހާސިލް ކުރަން މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ވެސް އަދި މަޖްލީހުގެ ރައީސް ވެސް އަދި މަޖްލީހުގައި ތިބި އެމްޑީޕީ ތަމްސީލް ކުރާ މެމްބަރުންވެސް ވެރިކަމަކީ އެއީ ވަކި ފަރާތަކުން ދެއްވާ އެއްޗެކޭ މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަަމަށް ރައީސް އިބޫ ރައްުޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި އައިނަމަ ކިއެއްވެތޭ ރައީސް އިބޫގެ ބާރުއޮތް އިރު ވޯޓްލި ހުރިހާ މީހުންގެ ވޯޓް ކަރުދާސް ތައް އަންދާލީ އެއީ ގޯހެއް ފޮރުވަންކުރި ކަމެއްނަމަ ގެއްލޭނެއޭ ގެއްލޭނެެއޭ ގެއްލޭނެއޭ މަމެން ކުރާ ކޮންމެ ނަމާދެއްގައި އެކަމުގެ ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް ދުއާ ކުރަމޭ ކުރާނަމޭ އެކަން ކާމިޔާބު ކުރައްވަންދެން ރައީސް އިބޫ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރަނީ އެއީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ނުހޮވެނީސް ވޯޓް އިން ވައްކަން ކޮށްގެންތޭ ނޫންތޭ އެކަން އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން ކުރިގޮތް އެމެންނަށް މުސީބާތް ތައް މެދުވެރިކުރައްވައިގެން ނަމަވެސް ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ހާމަވާނެ ގޮތް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ
އިންޑިއާ އައުޓް
އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް
ތަމެންދޯ
ރައީސް އިބޫ މޮރިޝަސް އަށް ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅެއް ކުރެއްވިހެން މަމެންނަށް ހީވަނީ ދޯ ކޮވިޑް އައުމުގެ ކުރިން އަދި ކަންޒު ކަހަނބުގައި ބައްދައިގަނެގެން ވެސް އުޅުނު ބަޔަކު ދޯ ހާދަ ރަނގަޅޭ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ދޯ ދެން ކީއްކުރާނީ ތަމެންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު ވެސް ބަޔަކު ފޭރިގަންނަނީ ކަމަށް ދައްކަނީދޯ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ގައި ދަތުރު ކޮށް މަޖާ ކުރުމަށް ޓަކައި ކީއްކުރާނީ އެމީހަކާއި އެމީހެއް ދޯ ތަމެންގެ ސަރުކާރުގައި މިއޮންނަނީ..
ނުރައްކަލޭ
ރީތީ ރާއްޖެ، ގޮނޑީ ދިވެހިން ކަމަށް ބަޔަަކަށް ހީވިނަމަވެސް އެއީ ކުށްހީއެކޭ މީގައި ހުޅުމާލެ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރަން ގާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވަނީ އެޗްޑީސީއޭ ހުޅުމާލޭގައި ނުހުންނާނެއޭ އެޗްޑީސީން ފައިސާ ނުނަގާ އަކައިންޗި އެއް ވެސް އެހެން ވެއްޖެނަމަ ހުޅުމާލެ ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނީ އެޗްޑީސީންނޭ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބާރެއް ނުފޯރުވޭ ހުޅުމާލެ އަށް ހުޅުމާލެ އެޗްޑީސީ ބަނޑު ދަށުން ނެެރެން އުޅޭށޭ އެމެންނަށް ކަމެއް ނުވެއޭ ނުރައްކަލޭ ކުދިންނޭ ނުރައްކަލޭ ނުރައްކަލޭ ނުރައްކަލޭ ނުރައްކަލޭ...