ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރު ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަން ދީގެން ކުރާނެ ކަންކަން މަޝްވަރާކޮށްފި

މަރިޔަމް ލީނާ 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 21:30
Flowers
ރައީސް ސޯލިހް

ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކުރުމަށް ރާވާފައި ހުރި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ގޮންޖެހުންތައް ހުރުމާއި އެކު، މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލައި ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރު ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަން ހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ސޯލިހް މިއަދު ކެބިނެޓާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ އޮފީހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ޕޮލިސީ ޕްރަޔޮރިޓީ ލިސްޓް" އާއި ގުޅޭގޮތުން މިއަދު ރައީސް ވަނީ ވަޒީރުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

މި މަޝްވަރާތަކުގައި ހުރިހާ ދާއިރާ އަކުންވެސް ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރަށް އިސްކަށްދީގެން ކުރާނެ ކަންތައްތައް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން މިކަންތައްތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްވެސް މިއަދު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާއިރު ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައްވެސް އަދިވެސް ނުފުއްދޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ކަމޯންއިން
ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް ޖަޕާން އިން އިންޑިއާ އައުޓް