އަނބުރާ ނުގެންދާ ގޮތަށް އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

އިބްރާހިމް އާދަމް 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 14:29
Flowers

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ޑޯނިއާ-228 މަރުކާގެ މި މަތިންދާބޯޓަކީ ކުރީ ސަރުކާރުން އެދިގެން، މިހާރު އިންޑިއާއިން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިން މަތިންދާބޯޓެއް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިންބުނެފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުރީ ސަރުކާރުން ޑޯނިއާ މަތިންދާބޯޓެއް ދިނުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގައި އެދިފައިނުވެއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން 2016 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި އެކު މަތިންދާބޯޓެއް އޮޕަރޭޓުކުރުމަށް ބޭނުންވެގެން އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވަން އޭރުގެ ރައީސް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމަށް ދެންނެވުމުން ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެ އެއްބަސްވުމުގައި އެގޮތަށް ސޮއި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދަންނަވާފައެވެ. އަދި އޭގެ ބަދަލުގައި، އިންޑިއާ ސިފައިންނާ ނުލާ މަތިންދާބޯޓެއް ހަދިޔާ ކުރައްވަން ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ޑޯނިއާ ފްލައިޓު ރާއްޖެ ގެނައުމުން އިންޑިއާގައި ރާއްޖެއިން އޮޕަރޭޓު ކުރަމުން ދިޔަ ހެލިކޮޕްޓަރުތައްވެސް އަނބުރާ ފޮނުވާލާގޮތަށް ރައީސް ޔާމީން ނިންމެވިއެވެ. 

އެހެން ނަމަވެސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ، އެ އެއްބަސްވުން ބަދަލުކޮށް، ސީދާ އިންޑިއާ ސިފައިން އެ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވަން ރާއްޖޭގައި ދާއިމަށް ޤާއިމްވެ ތިބޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މިގޮތުން މި މަތިންދާބޯޓާއި އެކު އިންޑިއާގެ 32 ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ. 

ހަނިމާދޫގައި މި މަތިންދާބޯޓު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފަށަން އުޅޭކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މި މަޝްރޫއު އިއުލާން ކުރީވެސް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުންނެވެ. އޭގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއްވެސް އަދި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

ސަރުކާރުން އިންޑިއާ އާއި އެކު އަޑި ނޭގޭ ގިނަ އެއްބަސްވުންތައް ސޮއިކޮށް ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު އިތުރުކުރަމުންދާތީ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
އައުޓް
އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ވެސް އަދި ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް އަށް ވެސް ދެން އިތުރު އެހީއެއް ވެސް އަދި ލޯނެއް ވެސް އަދި ޖޮއިންޓް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ވެސް ހިންގަން ވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ވޯޓްލާމީހުންގެ %75 މީހުން އިންޑިއާ އިން ދޭ އެހީއަށް އާން އެކޭ ބުނުުމުންނޭ އިންޑިއާގައި ހުރިހާ ބަ ދަގަނޑު ތައް ރާއްޖެ އަށް ގެނެސް އަޅާލައިގެން އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް ބަޖެޓުން މުސާރަ ދަމައިގަންނަނީއޭ އިންޑިއާއިން ދަމައިގަންނަނީއޭ އިންޑީއާ އަކީ އެއީ ވަރަށް ހަރާމްކޯރު ދަ ބަތާހަރާމީއެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް
ނުކުރަމޭ
އިންޑިއާ އިން ދޭން އެއްބަސްވި މަތިންދާބޯޓް ރާއްޖެއާ ހަވާލުކޮށްފި ނަމަ މަމެން ތިޔާ ކަން ގަބޫލުކުރާނީ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އާއި ޑޯނިއަރ މަތިންދާ ބޯޓް ހަވާލު ކުރި ކަމުގެ ލިޔުމާއި އަދި ހޭންޑް އޯވަރ ޑޮކިއުމެންޓް އާއި އެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިނގޭނެ އުސޫލުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި ތިޔާ ކަން ޝާއިއު ކޮށްގެންނޭ ތިޔާގައި ފޮރުވާނެ އެކައްޗެއް ވެސް އޮވެގެން ނުވާނެއޭ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އަމާ ބަފާގެ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫނޭ ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް އަކީ ސައިޒު އޮޅިގެން މާރިޔާ އުޅޭ ހެން މަމެންނަށް ހާދަ ހީވެއޭ އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް އަންހެނަކު ހުރެގެން ވެސް ނުވާނެއޭ އެއީ އެކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތެއް ކަމަށް މަމެން ގަބޫލެއް ވެސް ނުކުރަމޭ...
އެއްލާލާ
އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގެ ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް އަށް އެހީވަނީ ވެސް ވަރަށް ނުބައި ޓާރމްސް ތަކެއްގެ ދަށުންނޭ ސަބަބަކީ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމު ތައް ކަމަށްވާ ޖަޕާން އަދި ޗައިނާ އަދި ޔޫއެސްއޭ އިން ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސަށް ޚަރަދު ކުރަމުން ދަނި ކޮށް އޭގެ ތެރެއަށް 2008 ގައި ބޭނިގަނެގެން މާ ބޮޑަށް އެމެންނަށް ރާއްޖޭގެ ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް އަށް އެހީވެވިދާނެ ކަމަށް ހީކޮށް ކޯސްޓް ގާރޑް ބިލްޑިންގް އަޅަން ފައުންޑޭޝަން އެޅިތާ 20 އަހަރުވަނީއޭ އަދިވެސް ހަދަން ނުފަށައޭ...
ފެއްސޭ
ހެޔޮނުވާނެ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް އެހީވާން ނޫޅެ ފުރަތަމަ ތަމެންގެ އަމިއްލަ ބެކްޔާރޑް ގައި ހުރި އިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފު އަމަލު ތަކާއި ފަގީރު ކަމާއި ތަދު މަޑުކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ އާއި ރޭޕް ކޭސް ތަކާއި ވައްކަން ތަކުން ތަމެން އަރައިގަނެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބަލާބަލަ މިހާރުވެސް އިންޑިއާ ގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކޮށްލާ އޭނާ ގެ ދޫވިއްޔާ ބުރި ކޮށްލާފައި އޮތީ އިންޑިއާ ތަމެން އެހީނުވާނަމަ ޖަޕާނުން މަމެންނަށް ބަޖެޓް ސަޕޯރޓް ވެސް %0.01 އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ގައި ދޭނެއޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ އިންޑިއާ ފެއްސެން އުޅޭ ފެއްސޭ އިންޑިއާ އަކީ އެއީ ރޭޕް ކެޕިޓަލް އޭ އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް...
މަހަށްދޭބަލަ
އިންޑިއާ އިން މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އަށް ދިން ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ސާރވިލެންސް ހެދި އެއްވެސް އޮޕަރޭޝަން އެއް ނެތޭ ކާމިޔާބު ވެފައި ދޯންނެއްގައި ބެހިގެން ދިޔަ ބަޔަކު ރާއްޖެ ދޫކޮށް ސީޝެލްސް އަށް ދެވުނު އިރު ވެސް ހެލި ކޮޕްޓަރު ގަނޑު ތައް އެނބުރުނީ އައްޑޫ ކަނޑު ބަލަން ދޯ ދެން އައްޑޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް ރާޅަކާއި ކަހާލައިގެން ދިޔަ ކުއްޖަކު ވެސް އިންޑިއާ ހެލިކޮޕްޓަރަށް ނުފެނުނޭ އިންޑިއާ ގައިގައި ނުހުންނާނެއޭ ސާރވިލެންސް ކެޕޭސިޓީ އެއީ އިންޑިއާ އަށްވުރެން ސައިޒު ބޮޑު ކަމެކޭ އިންޑިއާ މަހަށް ދޭބަލަ ދެން...
ކިއެއްވެތޭ
އިންޑިއާ އެމްބަސޭ ކުރީ ސަރުކާރު މިހާރުގެ ސަރުކާރު ކިޔާ ޕޮލިޓިކަލް ސްޓޭޓްމެންޓްސް ތައް ނެރޭނެ ކަމެއް ނެތޭ މަމެންގެ ސުވާލަކީ 10 އަހަރު ވެގެން ދާއިރު ބާ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ގަނޑު އެވެސް ދެން މެނުއަލް އޮޕަރޭޝަން މުޅިން ވެސް ހިމެނޭ ހެލިކޮޕްޓަރު ގަނޑު ތަކެއް ދުއްވަން އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހި ސިފައިން ތަމްރީން ކޮށް އަދި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ހެލިކޮޕްޓަރު ތައް ހަވާލު ކޮށްފައި އިންޑިއާ އަށް އަނބުރާ އިންޑިއާ އަށް ނުދެވުނީ ކިއެއްވެތޭ..
އެއްލާލާ
އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ގެނެސްފައިވާ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ބަލަހައްޓަން އިންޑިއާ އިން އައިސްފައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ކޮންމެ މީހަކަށް މަދުވެގެން މަހަކު 6 ހާސް ޑޮލަރު އިންޑިއާ އިން އެބަދަމައިގަނޭ އެމްއެންޑީއެފްގެ ބަޖެޓުން މި މަޅި ނޫންތޭ އިންޑިއާ އިން ތިޔާ ޖަހަނީ ހިލޭ އެހީއޭ ކިޔާ ބާ ތަކެތި ދަވާދު ލައިގެން ގެނެސް އާ ތަކެތީގެ ނަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބޮލުގައި އަޅުވަނީއޭ އިންޑިއާ އިން ދިން މަނަވަރަކީ އެއީ ކަނޑު ފައްތަން ވެފައި އޮތް ސްކްރެޕް މެޓަލް އަށް ލާން ވެފައި އޮތް އެތިގަނޑެކޭ...
ވަހީދު
ދިވެހިންނަކީ ކޮންބައެއްކަން އިންޑިއާއަށް ވެސް ޗައިނާއަށް ވެސް ނޭނގެނީ. އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު ވާއެއްޗެއް ބަލަން ތިބޭތި. ބަރަވެލިކަނޑަށް އެކަތި އަނެކައްޗަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލޭނީ.