ދާއީމީ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް މާދަމާ ގެންނަނީ

އަހްމަދު އަޒާން 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 22:48
Flowers
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް މާދަމާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. 

މިގޮތުން އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ބޭނުން ކުރާ ޑޯނިއާ-228 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓެއް މާދަމާ ހަނިމާދޫއަށް އަންނާނެ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އަދި އެ މަތިންދާބޯޓު އޮޕަރޭޓުކުރަން އިންޑިއާގެ 32 ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ދާއިމީގޮތެއްގައި ތިބޭނެކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. 32 ސިފައިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވަނީ ދާދިފަހުން ރާއްޖެއައި އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ މަނަވަރެއް ކަމަށްވާ އައިއެންއެސް ސުނައިނާ އިންނެވެ. 

މި ކަމާއި ބެހޭގޮތުން އެމްއެންޑީއެފް އާއި ސުވާލު ކުރުމުން އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވެއެވެ. 

އިންޑިއާގެ މި އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓު ރާއްޖޭގައި ދާއިމަށް ބޭއްވުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރީ މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ހާމަކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ދެކޮޅުހަދާފައެވެ. 

ހަނިމާދޫގައި މި މަތިންދާބޯޓު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފަށަން އުޅޭކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މި މަޝްރޫއު އިއުލާން ކުރީވެސް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުންނެވެ. އޭގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއްވެސް އަދި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ. 

ސަރުކާރުން އިންޑިއާ އާއި އެކު އަޑި ނޭގޭ ގިނަ އެއްބަސްވުންތައް ސޮއިކޮށް ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު އިތުރުކުރަމުންދާތީ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. 


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
އައި
ގައުމެއްވާ ނެތް..
އިންޑިއާ އައުޓް
އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް
ސޭކްސްތާން
ބާއީ އޯރް ބެހެނޯ. މޭ މޯދީ އާޕްކީ ޕްރައި މިނިސްޓަރު ކީ ޝަރަފް ސޭ އޭކް ޑޯނިއާ ފުލައިޓް ދިޔާ ހޭނ. އިސީލިއޭ މޭ ކެހެތާހޫން އާޕް ލޯގް މޫ ބަންދު ކަރް ބަގްވާސް ނެހީ ހޯނާ ޗާހިޔޭ. ކިއޫންކޭ ހަމާރާ ސިޕާއީ ފައުޖް މާލްދީޕް މޭ ރެހެނާ ކޮއީ މުޝްކިލް ނެހީހޭ. އާޕް ލޯގް ޖާންތޭހޭ ހަމާރާ ޗީފް މިނިސްޓަރ އިބޫ ނޭ ޔޭ ޕަރްމިޝަން ދިޔާހޭ ލައިފް ޓައިމްކޯ. މޭ ޖާންތާހޫނ އާޕް ލޯފް ކުޗް ނާރާޒް ހުވާހޭ. ލޭކިން ހަމާރާ މިޝަން ކޮމްޕްލީޓް ނެހީ ހުވާތޯ މޭރީ ސިޕާއީ ވާޕަސް ގައޯމޭ ނެހީ އާއީ. ސޯޗްލޯ ކުޗްބީ ނެހީ ކަރޭގާ. ކުޗް ކަރޭގާތޯ މޭ ބަދުލާ ލޫންގާ ޒަރޫރް. ( ނަމަސްކާރު. އާޕް ލޯގްކީ ޕްރައި މިނިސްޓަރ މޯދީ)
އައުޓް
އިންޑިއާ އަށް މަމެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް އިތުބާރެއް ނުުކުރަމޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ޑޯނިއަރ ބޯޓް ވެސް ފޮނުވާލާ އިންޑިއާގެ ޑޯނިއަރ މަތިންދާ ބޯޓް މަމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ ތިޔާއީ ބާ ކިބަޅި ބޯޓް ގަނޑެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް
ބައުކަލޯ
ބަލާއެއްނު