ޖެނަރަލް ޑީޑީ ނިހާދަށް: ރައީސް މައުމޫނާމެދު ތިހައްދަވަނީ ބުހުތާނު ދޮގު!

އައިޝަތު ހަނާ 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 11:08
Flowers
ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ އަދި މަޖިލިހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި ޖަލުގައި ހިނގައިދިޔަ ބަޑިޖެހުމުގެ ޙާދިސާއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ހައްދަަވަނީ އިތުރުފުޅު ކަމުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ހިތަދޫ ދާއިރާ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިފަދައިން ޖެނެރަލް ޑީޑީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނިހާދު ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ޓުވީޓުގައި ނިހާދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޖަލުގައި ބަޑިޖެހީ ސީދާ ކޮމާންޑާ އިން ޗީފްގެ އަމުރަށް ކަމުގައެވެ. އެވަގުތު ރާއްޖޭގެ ކޮމާންޑާ އިން ޗީފަކީ މި ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަނުގެ ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެއިރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ. ނިހާދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޖަލުގައި ބަޑިޖަހަން އަމުރުކުރެއްވި ބޭފުޅާ އުޅުއްވަނީ އަރާމުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ އަމުރަށް ބަޑިޖެހި މީހުންވަނީ އުމުރަށް ޖަލަށް ލާފައި ކަމުގައެވެ. 

ރިޓަޔާޑް ޖެނެރަލް ޑީޑީއަކީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މަޖިލިހަށް ވާދަކުރައްވައި ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ އެއް ދައުރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެ ޕާޓީގެ މެންބަރެކެވެ. އޭނާގެ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ ބަޑިޖެހި ދުވަހު، ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ޑިއުޓީ އޮފިސަރަކަށް ހުންނެވީ އޭނާ ކަމުގައެވެ. އަދި ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންނާ ދެކޮޅަށް ނުރައްކާތެރި ލީތަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫނު އެއްވެސް އަމުރެއް ކުރައްވާފައިނުވާ ކަމުގައިވެސް ޖެނެރަލް ޑީޑީ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަދި އޭގެ އިތުރަށް ޑީޑީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބަޑިޖެހި މައްސަލަވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަހުގީގުކޮށްފައި ކަމުގައެވެ. އަދި އެކަމުގައި ކުށްވެރިވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ދުވަހު ޖަލުގައި ބަޑިޖެހުމަށް ރައީސް މައުމޫނު އަމުރުކުރައްވާފައިނުވާ ކަމުގައެވެ. ރައީސް މައުމޫނުވަނީ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރެއްވީތީ ޖެނެރަލް ޑީޑީއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

ޖެނެރަލް ޑީޑީގެ ޓުވީޓުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ ނިހާދު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅެއް ކަމުގައެވެ. އަދި އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަންކަމުގައި މަޖިލިސް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައި ބޮޑެތި އިލްޒާމުތައް އެޅުއްވުމަކީ ކުރައްވައިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައިވެސް ޑީޑީ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ނިހާދު އައުޓް
ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް ނިހާދު އައުޓް
ފފފފ
ނިހާދު ތީ އބަދުވެސް ބުހުތާން ހައްދަވާ މީހެކޭ
އިސްތިއުފާ
ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ ނިހާދު އިސްތިއުފާ
ބޮޑުހުސޭނު
ކަލޯ ނިހާދޫ ނޭނގޭ އެއް ކަމެއްވެސް ނެތް. ހައްދަވައިގެން އެނގޭ އެއް ކަމެއްވެސް ނެތިއްޔާ އަނގަ ނުހުޅުވިއްޔާ ރަނގަޅުވާނީ!! ހެހެ!
ޙަހަހަހަ
ޑީޑީ އައް ސާބަސް ތިހެންވާން ޖެހޭނެ ތެދުވެރިކަމާއެކު ކުރާކަންކަމުގައި ބަރަކާތް ލައްވާނެ