ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ މަޝްވަރާ ހޯދާ މިންވަރު ކުޑަ: ޙަސަން ލަޠީފު

އިބްރާހިމް އާދަމް 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 19:41
Flowers
އެމްޑީޕީގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން

އެމްޑީޕީ އިސްވެ އުފެއްދި ކޯލިޝަނުގެ ސަރުކާރުގައި ބޮޑެތި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އެ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ ހޯދާ މިންވަރު ކުޑަ ކަމުގެ ޝަކުވާ އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ޙަސަން ލަޠީފު ކުރައްވައިފިއެވެ. 

ޙަސަން ލަޠީފު މި ޝަކުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ "ރާއްޖެއެމްވީ" ނޫހަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައެެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ސަރުކާރު ހިމާޔަތްކޮށްދެނީވެސް އެމްޑީޕީން ކަމުގައެވެ. އަދި މި ސަރުކާރު ޕްރޮމޯޓުކޮށް ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ކިޔައިދެނީވެސް އެމްޑީޕީން ކަމުގައެވެ. 

އެމްޑީޕީ އަކީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައިޕާޓީ ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ސަރުކާރުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ މަޝްވަރާ ހޯދާ މިންވަރު ކުޑަ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕަރސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ޕާފޯމޭންސާމެދު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ޝައްކުނުކުރައްވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ރައީސް ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުތައް ބަރާރަށް ސަރުކާރުން ފުއްދަމުންދާ ކަމުގައިވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އޭގެ އިތުުރަށް ޙަސަން ލަޠީފު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސަރުކާރުން ބޮޑެތި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ކުރިން ޕާޓީގެ އެތެރޭގައި އެކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެވުމުން، ޝަކުވާތައް މަދުވާނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އޮންނަ އިތުބާރުވެސް ބޮޑުވާނެ ކަމުަގއި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ މަޝްވަރާ ނުހޯދާ ކަމުގައި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ވިދާޅުވިއިރު މަޝްވަރާ ހޯދާފައިނުވަނީ ކޮން ކަންތައްތަކަކާ ގުޅިގެން ކަން އޭނާ ބަޔާންކުރައްވާފައިނުވެއެވެ. 

ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެމްޑީޕީއާ މަޝްވަރާނުކުރާ ކަމުގައި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ވިދާޅުވިއިރު، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ރައީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައި މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ވަޒީރު ކަމުގައިވާ އިޤުތިޞާދީ ވަޒީރު ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލު މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ޕާޓީ ތެރެއިން ފަށާފައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ތަމެންދޯ
ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ކޮމޯޑިޓީސް ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަރުކާރީގެ ބާވަތް ތައް 2022 ގެ ފަހުން އެތެރެކުރަން ބޭނުން ނުވާ ވަރަށް ރާއްޖޭގައި އެތަކެތި އުފައްދަން އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އެމްޓީސީސީ އަށް ދޭންވީ މާލެ ސަރަހައްދު ގާފަރު ފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާލަން ދެން އެތަނުން ދޭންވީއޭ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރި ކުންފުންނަކަށް 20 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް 100 އަހަރަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ދެން އެތަނުގައި 20 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކޮށްގެން ތަރުކާރީ ހެއްދޭނެއޭ މިކަން ސަރުކާރުން ނުކުރަނީ އެއީ އިންޑިއާ އިން ފިޔާ އަލުވި އެތެެރެ ކޮށްގެން ހަރިއެންކޯ އިން ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދޭން އެމެން އެއްބަސްވެފައިވާ 20 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަޓް ނުލިބޭނެތީދޯ...
ގައުމުދަވާލި19
ބަލަގަ ބީތާ ސަރުކާރުން ނިމްމާ ކަންތައްތަކުގަ ޕާޓީއާމަށްވަރާކުރަންޖެހޭތަ ސަރުކާރުން މަށްވަރާކުރަން ކެބިނެޓެއް އޮވޭ އޭގަތިބޭ އެމްޑީޕީ ގުންޑާއިންވެސް އެވަރުން ނުފުދެނީތަ
ތަމެންދޯ
ގްރީން ޓެކްސްގެ އާމްދަނީ ހަތަރު މިލިޔަނަށް ވުރެ ވެސް ދަށްވެއްޖެ ނަމަ އެއީ މަމެން ހައިރާންވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ބޭނުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އިން މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މުޒާހަރާ ކުރާތީވެ ސިއްޚީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށް ހަދާ އެމުއްދަތު އިތުރު ކުރަމުން ދަނީ މަމެން ވިސްނާ ވިސްނާ ނޭގުނޭ މާލެ ރޭގަނޑު 8 އިން ފެށިގެން ވެހިކަލް ނުދުއްވޭ ގޮތަށް ހެދުން އަދި ރާއްޖެތެރޭ ނިކަމެތިންނަށް މާލެ އަށް ނާދެވޭނެ ގޮތަށް ހަދާފައި އޮތުން މީދެން ބޮޑޫވަރުދޯ...