އަމާޒަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި ނަތީޖާ ނެރެވުން: އުއްތަމަފަނޑިޔާރު

އައިޝަތު ހަނާ 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 14:54
Flowers
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން

އަމާޒަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި ނަތީޖާ ނެރެދޭ ޒިންމާދާރު މުއައްސަސާއެއްްގެ ގޮތުގައި ހަރުދަނާކުރުން ކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 12 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްވި ޚިޠާބުގައެވެ. އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިވަގުތަކީ ނުހަނު ދަތި ވަގުތެއް ކަމުގައެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތުގައިވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއެކު، އެ ކޯޓުން ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އަމާޒަކީ ލިބިފައިވާ މަދު ވަސީލަތްތަކާއެކުވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުންމަތީ ދެމި ތިއްބެވުން ކަމުގައި އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 12 އަހަރު ފުރުނީ އެ ކޯޓުން އީޖާދީ އަދި ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ އައު ގޮތްތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށް އެކަންކަން ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ ވަގުތެއްގައި ކަމުގައި އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގެ އަޑު ރެކޯޑުކުރެވި ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެެ. އަދި މިވަގުތު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ލައިވްކޮށް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިހާރު ތައްޔާރުވަމުންދަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މާލަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޝަރީޢަތްތައްވެސް ލައިވްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އޭގެ އިތުރަށް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ފާއިތުވި އަހަރަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހަޔާތުގައިވެސް އެންމެ ގިނަ އަޑުއެހުން ބޭއްވި އަހަރެވެ. އެގޮތުން 251 އަޑުއެހުން ފާއިތުވި އަހަރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭއްވިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ އިތުރަށް ފާއިތުވި އަހަރސަކީ އެންމެ ގިނަ މައްސަލަތައް އެ ކޯޓުން ނިންމި އަހަރު ކަމަށްވެސް އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން 49 މައްސަލައެއްގައި ހުކުމްކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. 13 މައްސަލައެއްް ބަލައިގަތުމާމެދު ގޮތް ނިންމާފައިވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ކުރީ އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު 73.4 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެއް ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ހަމައެހެންމެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުން ފަސޭހަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައިވާ ކަމުގައާއި އެގޮތުން ލިޔެކިތުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މިންވަރު މަދުކޮށް، ފޯމުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް، ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުން ޕޭޕާލެސްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. 

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަހުގައި ދެއްވި ތަޤުރީރުގައި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނާއި، ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ އިތުރަށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ފަސޭހައިން އަދުލު އިންސާފަށް ވާޞިލުވެވޭނެ މަގު ފަހިވެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ލިބިފައިވާ ތަނަކަށް ހެއްދެވުމާއެކު، ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރެއްވުމުގެ މަތީގައި ދެމިތިއްބެވުމަކީ އަމާޒު ކަމުގައި އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ނުހިނގައޭ
މުޅި ދުނިޔޭގެ ދެ ވަނަ އިގްތިސާދު ޗައިނާ އަދި ތިންވަނަ އިގްތިސާދު ޖަޕާން އިން އޮތީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް އެހީތެރިވާން ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުގެ ފޮރިންގް މިނިސްޓަރުގައިގައި އިކޮނޮމިކް އަދި ސޯޝަލް އެކްސްޕީރިއެންސް ނެތިގެންނޭ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބޭންކް އިން ޑޮލަރު ނުލިބިގެން އުޅެނީ މިދެ ގައުމު ތަކުން އުފައްދާ ތަކެތި ރާއްޖެ އަށް އިމްޕޯރޓް ކުރާއިރު އެ ދެ ގައުމުން އިމްޕޯރޓް ކުރާ މުދަލަށްވާ ޑޮލަރު އެ ދެގައުމުގެ ބޭންކްސް ތަކުން ގެރެންޓީ ދީގެން އެ ދެގައުމުން ލުއި ލޯން ލިބޭނެއޭ ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް މިކަން ވެސް ކުރަން މިސަރުކާރުން ނޫޅެއޭ ރައީސް އޮފީހުން ރައީސް ކުރަނީ ކޮން ކަމެއްތޭ އެއީ މަމެންނަށް ނޭގިގެން އުޅޭ އެއްޗަކީ އިގްތިސާދީ އެއް ކަމެއްވެސް ނުހިނގައޭ ގުޅިފަޅު ހިއްކުން ވެސް ވަނީ މަޑުޖެހިފައޭ...
އިންޑިއާ އައުޓް
އިންޑިއާ އާއި ގުޅިގެން މިސަރުކާރު އުޅޭހާ ދުވަހަކު ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ މިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބޭންކުން ޑޮލަރެއް ހޯދަން ވެސް ގަންނަން ވެސް އިންޑިއާ އާއި އެކު އިގްތިސާދީ ގުޅުން ދަށްކޮށް އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބޭ ތިބުމަށް ނިމުން އައިސް އަދި މާލޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީ ތިލަފުއްޓަށް ނުވަތަ އައްޑޫ އަށް ބަދަލު ކޮށްލާ ތަނުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބޭންކުން ޑޮލަރު ލިބޭނެ ކަން އެއީ މަމެންނަށް ޔަގީންވެ ކަށަވަރު ކަމެކޭ ސަރުކާރަށް ކެރެންވީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި އިންޑިއާ އައުޓް ކުރަން ކެެރެންވީއޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް
ވީމަސްޓް
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ވެރިން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ތިލަފުށި ހިއްކާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި އަންހެން ވެރިންގެ ތެރެއިން އުމުރުން 17 އަހަރުން ފެށިގެން ގޮސް އުމުރުން 90 އަހަރާއި ދެމެދު ކޮންމެ އަންހެނަކަށް 2 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް އަދި ކުއްޔަށް 100 އަހަރު ދުވަސް ތެރޭގައި ބަދަލު ނާންނާނެ އުސޫލުން ބިން ތައް ކުއްޔަށް ދޭން އެގޮތުން ބަލާއިރު މަހަކު މިސައިޒުގެ 10 ހާސް ގޯތި ދެމުންދާންވީއޭ ތިލަފުށި ހިއްކަން އެމްޓީސީސީ އަށް ދޭންވީއޭ އެމްޓީސީސީ އަށް ބީއެމްއެލް އިން ލޯން ދޭނީއޭ ބީއެމްއެލް އަށް ސަރުކާރުން ސޮވެރިންގް ގެރެންޓީއެއް ދޭނީ ރައީސް އިބޫ ގެ ދަ ގަމާރު ހޮލިކް ދަ ބީތާ ހޮލިކް ސަރުކާރަށް މިކަން ކުރަން އިނގޭނެބާއޭ މަމެން ހިތަށް އަރަނީ ވީ މަސްޓް ނެވަރ ސްޓޮޕް ކްރައިން ފޯރ ދަ ލޭންޑް ފްރޮމް މާލެ އޭރިއާ ވީ މަސްޓް ރިއަލީ މޭކް އިޓް...