ރައީސް ސޯލިހްގެ މައްސަލައެއް އޭސީސީ އިން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި

އިބްރާހިމް އާދަމް 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 13:53
Flowers
ރައީސް ސޯލިހް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. 

އޭސީސީ އިން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ރައީސް ސޯލިހް ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ވަސީލަތް ބޭނުންކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ އާންމު ފަރާތަކުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެެކެވެ. 

އެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 20019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގައެވެ. އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ނިންމި ކަމަށް އޭސީސީ އިން އެފަރާތަށް އަންގާފައިވަނީ 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައެވެ. 

މީގެ ކުރިންވެސް ރައީސް ސޯލިހްގެ މައްސަލަތައް އޭސީސީ އިން ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެއިން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލާ ނިންމިކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

ރައީސް ސޯލިހް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބް އަތުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނެންގެވި މައްސަލައެއްވެސް މިދިޔަ އަހަރުވަނީ އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ކޮރަޕްޝަން
ނުކެރޭނެ ބަލާކައް މައްސަލަ ސާބިތުވިޔަސް އަނެއްދުވަހުބުނާނެ އޮޅުމކުންނޭ
ފައިބާ
ސަރުކާރުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި ތަފާތު ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރުމެންޓްސް ތައް ތައާރަފް ކޮށް އަދި ޑޮލަރ ބާސްކެޓް ގިނަވާނެ އުސޫލުން ކަން ކުރަން ނޫޅެއޭ ސަރުކާރުން ބުނަނީ ގެސްޓުން ނާދެއޭ ދެން ކީއްހޭ ކުރާނީ އެހެން ބުނެ އަނެއްކޮޅުން ސިއްޚީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރު ކޮށް އާންމު ރައްްޔިތުން ބިރު ގަންނުވަން ވެގެން ކޮވިޑޭ ކިޔައިގެން ޕްރޮޕެގެންޑާ ކޮންމެ ރެއަކު ފަަތުރާ ހެދުމަށް ފަހު ކޮވިޑް އިން ވެސް ކުރަނީ ބޮޑެތި ވައްކަމޭ ހިންނަވަރޭ ހިމާރު ދެން ވެރިކަމުން ފައިބަންވީއޭ ހިމާރާ ބޮޑު ވަގާ ފައިބަންވީއޭ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ
ކިނބޫ
މަޖާ ވާނެ ކަމެއް ނެތް. އަހަރުންނަކަށް މަޖަލެއް ނޫން. ޝައުގެއްވެސް ނެތް.
ޕަ އްލަންބެ
އަނެ އްކާ އަނެ އް ޑްރާމާ ދެން އަބަދު ރަ އްޔިތުން ގުނބޯ ހަ އްދަން ނޫޅެބަލަ ތިޔަ ކޮމިސަނުން ކާކުގެ ކޮން މަ އްސަލަ އެ އްތަ ނިިންމިފަ އޮތީ އަބަދުވެސް އިވޭ އަޑަކީ ބަލަމުން ދަނީ ދުވަހަކުވެސް ބަލާ ނިމޭތަނެ އް ނާދެ.
ދޭންވީއޭ
ހެޔޮނުވާނެއޭ ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ބޯދާ ގަމާރު ވިސްނުން އެބަޖެހޭ ބަދަލު ކުރަން މާލެ ސަރަހައްދުން ވެސް އަދި ރާއްޖެތެރޭން ވެސް ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ފްލެޓްސް ތައް ނާޅާށޭ އެއީ އިގްތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެކޭ ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ގާނޫނަކުން ކަނޑައަޅަންވީއޭ އެންމެ ކުޑަ ވެގެން ދޫކުރަން ޖެހޭނީ 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް ކަމަށް އެއީ 100 ފޫޓް ދިގު 100 ފޫޓް ފުޅާ އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅު ތައް ހިއްކާ ބިންތައް ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ
ނޫންތޭ
ރާއްޖޭގައި ޑޮލަރު ހިފެހެއްޓޭނީ ކިހިނެއްތޭ އިހަށް ދުވަހު މަމެން ދެކުނީމޭ ތިލަފުށި ކޯރޕަރޭޝަން އިން ބިންތައް ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން ތައް އެއެއްބަސްވުން ތަކުގައި އެހުންނަނީ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1.5 ރުފިޔާ އަދި ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު އިންފްލޭޝަން އަށް އަންނަ ބަދަލާއި އެކު ކުލި ބޮޑު ކުރެވޭނެ ކަމަށް މީ ސަރުކާރުން ދިވެހި ވިޔަފާރިތައް މަރާލަނީ ނޫންތޭ މިފަދަ ބިންތަކުގައި ކިހިނެއް ކާކުތޭ އިންވެސްޓްކުރާނީ މީ އިންވެސްޓަރުން ފުނޑާލަނީ