ބޭރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ސަރުކާރުން ދަތިކުރާ ކުރުމުގެ ބަދަލު ހިފާނީ އިންތިޚާބުގައި: އިދިކޮޅު

އައިޝަތު ހަނާ 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 11:04
Flowers
އިދިކޮޅުގެ ލީޑަރުން

ރާއްޖެއިން ބޭރުގަިއ ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ކުރިމަތިކުރާ ވޭނުގެ ބަދަލު ރައްޔިތުން ހިފާނީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. 

އެ ކޯލިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި މިފަދައިން ބުނެފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެބިޓު އަދި ކުރެޑިޓު ކާޑުން ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތް ކުރާ މިންވަރު ހިފަހެއްޓުމަށް ބޭންކުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އިދިކޮޅުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ސަރުކާރުން ބާރު އަޅައިގެން ނިންމާފައިވާ އެ ނިންމުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭނެ އަނިޔާވެރި ސިޔާސަތެއް ކަމުގައެވެ. އަދި އެބާވަތުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުން ހުއްޓައިލުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގޮވާލިއެވެ. 

އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ހީނަރުވަމުންދަނީ ސަރުކާރު ނާޤާބިލުކަމާއި ފަސާދައިގެ ސަބަބުން ކަމުގައި އިދިކޮޅުން ފާހަގަކުރިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭގައި ހުރި ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، ޑޮލަރުގެ އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލިފައިވަނީ މާލީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ޤާބިލުކަމެއް ނެތުމުން ކަމަށްވެސް އިދިކޮޅުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

ހަމައެހެންމެ ތައުލީމީ ގޮތުން ޤާބިލުކަމެއް ނެތް، އަދި މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންނުވާ އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ބޮޑެތި މުސާރަ ދީގެން ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ބޭކާރު ޚަރަދު ކުރާ ކަމުގައާއި، މިފަދަ ގޮތްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާއާއި ވޭނުގެ ނަތީޖާއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވެރިކަމުން ބާލާ ވަގުތު ކައިރިވުން ކަމުގައިވެސް އިދިކޮޅުން ބުންޏެވެ. 

އަދި މިނިވަން ޝަރުޢީ ދާއިރާއެއް ޤާއިމުވާ ދުވަހަކުން ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ އެންމެނާ ޤާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ ކަމަށާއި، އެ ދުވަހަކުން އެ މީހުންނަށް ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމްތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމުގައިވެސް އިދިކޮޅުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
އިންޑިއާ އައުޓް
އިންޑިއާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ އަދި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ މައްޗަށް އަތް ގަދަ ވެގަންނަން އުޅެ އަދި ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ އިން ހިލޭ އެހީއާއި އަދި ލޯން އެހީ ރީއްޗަށް ދީދީ އޮތްވާ ޗައިނާ އާއި ވާދަ ކުރަން ވެގެން ނަމުގައި ރާއްޖެ އަށް އެހީދޭން ވެގެން އެކަމަކު ކަމުން ސަރުކާރުގެ މާލިއްޔާ ފެލާލަން އުޅޭ ބަޔެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް
އިންޑިއާއައުޓް
ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެކޮޅު ކޮޅުން ޖެހުނު ނަމަވެސް ޗައިނާ އިން ދޭ ލުއި ގޮތަށް ލޯން ވެސް އަދި ހިލޭ އެހީ ވެސް ނުދެވޭނެއޭ އިންޑިއާ އަށް ފުރަތަމަ ކަމަކީ އިންޑިއާ އިޓް ސެލްފް އެއުޅެނީ އެމެންގެ ހާލާއިގެން އެމެންނަށް ނޫޅެވިގެންނޭ އިންޑިއާގައި ބަނޑަށް ޖެހި މަރުވަނީ އެތައް މިލިއަން މީހުން ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އެކަމަކު ޗައިނާ ގައި އެންމެ މީހަކު ވެސް ބަނޑަށް މަރުނުވެއޭ މިހާރު ޗައިނާ އިން ވަނީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދު ވެއްޓުނު ތަން ރިކަވަރ ވެސް ކޮށްފައޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް