ރަނގަޅަށް މެނޭޖުނުކުރެވި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ތިބީ ދަތި ހާލަތުގައި: ޣައްސާން

އިބްރާހިމް އާދަމް 16 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 15:26
Flowers
ޣައްސާން މައުމޫން

ކޮވިޑު-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އިހުމާލުވެ، ފައިސާ ރަނގަޅަށް މެނޭޖުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދަތި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ކަމުގައި ކޮޅުމަނޑުލު ގުރައިދޫ ދާއިރާ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިފަދައިން ޣައްސާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދިވެހި ރުފިޔާ ކާޑުތަކުން ޑޮލަރުން މުއާމަލާތްކުރެވޭ މިންވަރު މަދުކޮށްފައިވުމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް މިހާރު ކާޑުން ކުރެވެނީ 250 ޑޮލަރުގެ މުޢާމަލާތެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރުފިޔާ ކާޑުން މިހާރު މުއާމަލާތްކުރެވޭނީ 750 ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތެވެ.އެކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ޣައްސާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބީއެމްއެލަށް އެ ބޭންކުގެ ކާޑުތަކުން ކުރާ މުއާމަލާތް ވަކި މިންވަރެއްގައި ހިފަހެއްޓުމަށް މަޖުބޫރުވީ އިޤުތިޞާދު ރަނގަޅަށް މެނޭޖުނުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައެވެ.

ހަމައެހެންމެ މީގެ ކުރިން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖުމެންޓު އޮތޯރިޓީން ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ތޯ ބެލުމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ހެދި އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެންވެސް ޣައްސާން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ. އެގޮތުން ޣައްސާން ވިދާޅުވީ އެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމުގައެވެ.

އަދި ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ޢާންމު ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ސަރުކާރުން ބޭކާރު ޚަރަދުތައް ކުރުމާއި، އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ޢާންމުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު ދަތިކަމެއްގައެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންކަމަކީ އެކަންކމަށް އެެއްވެސް ޢުޒުރެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމުގައިވެސް ޣައްސާން ވިދާޅުވިއެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު