ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

މަރިޔަމް ލީނާ 16 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 11:45
Flowers
ރައީސް ސޯލިހް ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގައި

ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުުން 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 10 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ސިއްހީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ 1222.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. އަދި އިޤްތިސާދީ ކަންކަމަށް 996.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިހާތަނަށް ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއްކޮށްފައިވަނީ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީ އިންނެވެ. މިގޮތުން އެތަނުން ޖުމްލަ 772.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު ދެން އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްފައިވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީންނެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 190.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. 

ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ބޮޑެތި ހަރަދުތައް ކޮށްފައިވާއިރު ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓު ތަކުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހިޔާނާތްތެރި ވެފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު އިއްޔެ ނެރެފައިވާއިރު އެ ރިޕޯޓުގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުން ވަނީ ޤާވާއިދުތަކާ ހިލާފަށް ވަކި ފަރާތްތަކަށް މަންފާވާގޮތަށް އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހަރަދުކޮށްފައެވެ. 

ސަރުކާރުން ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އަދިވެސް ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑު-19 ގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ވަގުރައީސް
ކޮވިޑް ވެންޓިލޭޓަރު ވަގު ކޮވިޑް ހަކުރު ވަގު ކޮވިޑް ވެންޓިލޭޓަރު ވަގު ކޮވިޑް ހަކުރު ވަގު ކޮވިޑް ވެންޓިލޭޓަރު ވަގު ކޮވިޑް ހަކުރު ވަގު ކޮވިޑް ވެންޓިލޭޓަރު ވަގު ކޮވިޑް ހަކުރު ވަގު ކޮވިޑް ވެންޓިލޭޓަރު ވަގު ކޮވިޑް ހަކުރު ވަގު ކޮވިޑް ވެންޓިލޭޓަރު ވަގު ކޮވިޑް ހަކުރު ވަގު ކޮވިޑް ވެންޓިލޭޓަރު ވަގު ކޮވިޑް ހަކުރު ވަގު ކޮވިޑް ވެންޓިލޭޓަރު ވަގު ކޮވިޑް ހަކުރު ވަގު ކޮވިޑް ވެންޓިލޭޓަރު ވަގު ކޮވިޑް ހަކުރު ވަގު ކޮވިޑް ވެންޓިލޭޓަރު ވަގު ކޮވިޑް ހަކުރު ވަގު
އައުޓް
އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގު ރައީސް އައުޓް
އައުޓް
އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގުން އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގުން އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގުން އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގުން އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގުން އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގުން އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގުން އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގުން އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގުން އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގުން އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގުން އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކޮވިޑް ވަގުން އައުޓް