އިންޑިއާ އައުޓްް ކެމްޕެއިންނާއި ދެކޮޅަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޭކް އެކައުންޓުތަކެއް!

ހުސެން ޒަހީން 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 10:56
Flowers
ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ސަފީރު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ގޮވާލާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިންގަމުންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންނާއި ދެކޮޅަށް ޓުވިޓާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޭކް އެކައުންޓުތައް ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

މިގޮތުން #IndiaOut މި ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކޮންމެ ޓުވީޓަކަށް އޮޓޮމެޓިކުން އެކި ނަންނަމުގައި ހަދާފައިވާ އެކައުންޓުތަކުން ރައްދުދެއެވެ. ހުރިހާ އެކައުންޓުތަކުން ވެސް އާންމުގޮތެއްގައި އެއްކަހަލަ ރައްދުތަކެއް ދީފައި ހުންނައިރު، މި އެކައުންޓުތައް މިއީ ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ފައިސާ ދީގެން ހިންގަމުންދާ އެކައުންޓުތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެކަމާއި ގުޅޭ ތަޖުރިބާކާރަކު ވިދާޅުވިއެވެ. އެ އެކައުންޓުތަކުން ކުރާ ޓުވީޓުތަކުގައި އިންޑިއާ ދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ އާއި، އިންޑިއާ އިން އެހީދޭތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަނީ ޚާއިނުންގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފައިވެއެވެ. މި ހުރިހާ އެކައުންޓުތަކުންވެސް، ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ ޑިރެކްޓަރު މިއުވާން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ޓުވިޓާ އެކައުންޓެއް ފޮލޯކޮށްފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 


އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިންގާ ކެމްޕެއިންގެ އަޑު ފަނޑުކޮށްލަން ސަރުކާރުން ގިނަ މަަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި ތިބޭ އިންޑިއާ ސިފައިން އަތުގައި ހަތިޔާރު ނުހުންނަ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެއީ ސިފައިން ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށްވެސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ވަނީ އިންޑިއާ ޕްރޮމޯޓުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދުދީ 10 ސަފުހާގެ ލިޔުމެއްވެސް ތައްޔާރުކޮށް އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް އަރުވާފައެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދައިގެން ވިޔަސް އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ގޮވާލާ ކެމްޕެއިން ހުއްޓުވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންގާފައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
އިންޑިއާ އައުޓް
އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް
ޢަފްލާ
އާބިހަކަށް ގާބިހެއް އެޅުނީމަ ވާނެގޮތް ސަރުކާރަށް މިވަނީ
ބަސީރާ
ކަރެކްޝަން. އާ ކުކުޅަކަށް ގާބިހެއް އެޅުން. ކުކުޅު ދެއްތޯ ބިސް އަޅާނީ. އަލަކަސް ގަލަކަސް ބިހަކަށް ބިހެއް ނޭޅޭނެ ނޫންތޯ
އައުޓް
އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ހަމަ ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އިންޑިއާ އައުޓް
ޑައިޑާ
ބިސް ޖަހާ ފާޑަކަށް ހުރި ގޮލައެއް ދޯ.!
އިންޑިއާ އައުޓް
އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް
މަހަށްދޭބަލަ
އިންޑިއާ އަށް ރާއްޖެ ބޭނުންވާ ވަރާއި ގާތަށް ވެސް އެހީއެއް ނުދެވޭނެއޭ ނުވެސް ދެވޭނެއޭ އިންޑިއާ އިޓްސެލްފް އެއޮތީ ބޭންކްރަޕްޓް ވެފައޭ އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ވެސް ހުޅުލޭން ފައްސާލި އިރު އޮތީ ބޭންކްރަޕްޓް ވެފައޭ އިންޑިއާ އަށް ރާއްޖޭގެ ކޮމާރޝަލް ހާބަރު ވިއްކާލައިގެން ނުވާނެއޭ މާލޭގެ ކޮމާރޝަލް ހާބަރު ޖީއެމްއާރުން ފޭރިގަންނަން ވެގެން އަނބުރާ ގޭސް ގަނޑު ގަނޑޭ ތިޔާ ހުންނަނީ ތިޔާ ދެން ކޯއްޗެއްތޭ އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރަށް މަމެން ދިނިން 300 މިލިއަން ޑޮލަރު އެވަރު ނުދެވޭނެއޭ އިންޑިއާ އެކޮޅު ކޮޅުން ހިނގިއަސް އިންޑިއާ ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...