ޤައުމިއްޔަތާއި މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާނެ ކަމަކަށް ފުރުޞަތު ނުދެއްވާ: ރައީސް ޔާމީން

އިބްރާހިމް އާދަމް 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 20:27
Flowers
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ވަންތަކަން ނުވަތަ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތަށާއި، މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާނެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. 

އެމަނިކުފާނުގެ މި މެސެޖަކީ މިއަދު އެމަނިކުފާނުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ބައްދަލުކުރައްވަން ވަޑައިގަތުމުން އެބޭފުޅުން މެދުވެރިކުރައްވައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްވި ޚާއްޞަ މެސެޖެއްގައެވެ. އެ މެސެޖުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ދިވެހިން ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ސާބިތުވެ ތިބުން ކަމުގައެވެ. ހަމައެހެންމެ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއި މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާނެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށްވެސް ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. 

އޭގެ އިތުރަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ޤައުމަށް އިޚުލާޞްތެރި ވަފާދާރު އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ނެތް ކަމުގައިވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއަށް ހުރިހާ ދިމާލަކުން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވަމުންދާއިރު، އެއިން ކަމަކާ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ އެއްވެސް ލީޑަރެއް ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުގައި ނެތްކަން ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. 

ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން މި މެސެޖު ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި ކުރީގެ ނައިބުރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙުމަދެވެ. ޑރ.ޖަމީލު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަލަށް މިހާރު ދަށު ކޯޓުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދެ ދައުވާއަކީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލަންޖެހޭވެސް ދައުވާއެއް ނޫން ކަމުގައެވެ. 

އޭގެ އިތުރަށް ޑރ.ޖަމީލު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީނާ ބައްދަލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އެމަނިކުފާނުގެ ޤާނޫނީ ޓީމަށް ލިބެނީ ވަރަށް ހާލުން ކަމުގައެވެ. އަދި މިދެ ދައުވާގައިވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމުގައި ޖަމީލު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއެއްގެ އިތުރަށް ރިޝްވަތުގެ ދައުވާއެކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުންވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައެވެ. އެމައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް ހައިކޯޓުގައި މިހާރުވަނީ ނިމިފައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
އިޖާބަކުރައްވާންދޭންވެ
ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްގެން ޖަލުގައި ގެންގުޅެނީ ބުދަށް އަޅުކަން ކުރާ މުޝްރިކު ގައުމެއްގެ ބޮޑު ފިރުއައުނު ކަމަށްވާ މޮދީ ބުނެގެން ކަމަށްވާނަމަ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ އާއި ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި ހީނަރުވެގެން ގޮސް އެއްކޮށް އެގުޅުން ކެނޑި އަދި ރައީސް އިބޫ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އައީ އިންޑިއާ އިން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަންގެ މެމްބަރުން ލައްވާ ވޯޓް އިން ވައްކަން ކޮށްގެން ކަމަށްވާނަމަ އެމެން އަމިއްލަ އަށް އެކަން ފާޅު ކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އާންމު ތަންތާނގައި އާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި އާއި ޓްވިޓަރ ގައި އެކަން ހާމަކޮށް އަދި ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓް އިން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މީހުންގެ ގައިން ހޫނު ދިލަ އެއް ނަގާ އެމެން ވޯޓް އިން ވައްކަން ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމަށް އެމެން އެއްބަސްވުނުން އެމެން ގައިން ހޫނު ދިލަ ނެގުން މަޑުވާނެ ގޮތް މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ
ގިވްްއިން
އިމިގްރޭޝަން އިން ހުއްދަ ދޭން ނުޖެހޭނެއޭ އިންޑިއާގެ މިލިޓަރިީ ނިއުކް ވޯރ ހެޑް ހަރުކޮށްފައިވާ ޖެޓް ފައިޓަރ އެއް ހަނިމާދޫ އެއާރޕޯރޓްގައި ޖައްސަން އެއީ ބޮޑު ގޯހެކޭ އިންޑިއާ ހުރިހާ ޖެޓް ފައިޓަރު ތައް އަދި ހެލިކޮޕްޓަރު ތައް އަނބުރާ އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގެޓް އަޕް ޑޯންޓް ބީ ސޯ އެފްރެއިޑް އޮފް އިންޑިއަނޭސް ކިޔަންވީއޭ މަމެންގެ އަޑު ދަށުން އިންޑިއާ އައުޓް ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...