މިނިސްޓަރު އަމީނުގެ އަގުބޮޑު ކޮޓަރިކޮޅުގެ ކުރެހުންތައް އާންމުވެއްޖެ!

ޖާއިޝް ތައުފީޤް 5 އޯގަސްޓު 2020 19:58
Flowers

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނުގެ ކޮޓަރިކޮޅު ގެ ކުރެހުންތައް އާންމުވެއްޖެއެވެ.

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގްގައި ހުންނަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތުގައި ހުންނަ މިނިސްޓަރު އަމީންގެ ރަސްމީ ކޮޓަރިކޮޅު ޑިޒައިންކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ނަން މަޝްހޫރު އާކިޓެކްޓެއް ކަމަށް މައުލުމާތު ލިބެއެވެ.

"ދިޔަރެސް" އާއި ވާހަކަ ދެއްކި އާކިޓެކްޓަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެކޮޓަރިކޮޅުގެ ކުރެހުމަށާއި އެތަން އެގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 2 މިލިއަނާއި 3 މިލިއަނާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ހަރަދުވާނެ ކަމަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަކަމަށްވެސް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވި ކަމަކީ އެ ކޮޓަރިކޮޅު އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ.

"މިނިސްޓަރ ބޭނުންފުޅުވީ ފްރެންޗް ރެނޮންސަންސް ފީލް އެއް ގެންނަން" އެ މަޝްރޫއުގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ ބޭފުޅަކު "ދިޔަރެސް" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ އަގުބޮޑު ކޮޓަރިކޮޅާއި މެދު ފާޑު ވިދާޅުވަމުން އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވަނީ މިއީ ބޮޑުވަރު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބީ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ނުކުރެވި، ރެޒަލްޓްސް ނުލިބި، ފަރުވާ ލިބޭނެ އެނދު ހުސްވެ، ފައިސާ ހުސްވެ، ބަނޑަށް ޖެހެން ކައިރިވެފަ. މި ހަރަދު ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްލެއްވިނަމަ ހާދަހާވާ ރަނގަޅުވީހޭ ދެއްތޯ؟" ޝުޖާއު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެ ކޮޓަރިކޮޅާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
އިސްތިއުފާ
ރައީސް އިބޫގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަމީން މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ތަމެންގެ އަމާ ބަފާގެ ތިރީކޮޅުން އުފުރާފައި ދޭ އެއްޗަކުން ނޫނޭ ތިޔާ ކޮޓަރި ގަނޑު ހެދީ ތަމެން މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ
މުހައްމަދު ފާއިޒް މޫސާފުޅު
ސާބަހޭ އަމީން..ތިތަނުން އެއްމިލިއަން ނަމަވެސް ބަހާލިޔަސް ތި ކޮޓަރި ކޮޅު ރީތިކޮން ނިމޭނޭ ކަންނޭންގެ..
ފިތުނަރެސް
އަޖައިބެއް. ތީ އަމީނުގެ ގެ ތަ؟ މާދަމާ މަގާމު ދޫކޮށް ދިޔައަސް ތި ތަނުގައި ހުންނާނީ އެހެން މީހެއް. ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގެ ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަކީ އެންމެންނަށް ލިބޭނެ ފާއިދާއެއް.
ބިސްބެ
ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރާނީ ވަގުތާ ޙާލަތަށް ބަލާފަ. ރައްޔިތުން މިފަދަ ނިކަމެތިހާލުގައި އުޅެނިކޮށް ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އޮފީސް ކޮޓަރި އެއް ހުންނާކަށް. ތިޔައީ ހަމަ ބޮޑާކަމާ ކިބުރުވެރިކަން.
އިސްތިއުފާ
ރައީސް އިބޫ އަށް ވާނުވާ ނޭގި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހުރި ފައިސާ މިނިސްޓަރުން ތައް ހަޔެއް ހަތަރަކަށް ތަޅާ ބުރުއްސާލާތީވެ ރައީސް އިބޫ އަކީ ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަން ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަ ކަން ލިބިގެންވާ މީހެއް ކަމަށް މަމެންނަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭތީވެ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ
ަލާމޭ
އަމީނަށް ފަ ހު ދެން އަންނަ ހެލެތު މިނިސްޓަރު ތިޔަތަން ބޭނުން ކުރާނީ
ޢަލީ
މި ފެންވަރުގެ މީހުން ވަޒީރުކަން ލިބުނީމާ ވާގޮތް. 3 ވަނަ ދުނިޔޭގެ ސަރުކާރުތަކުގެ ހާލަތު.ބޭކާރު ޚަރަ ދުކޮށް ހެ ދުން. ގައުމު އި ދަޖެހިފައި ފައިސާއެއް ނެތް ވަޒީރު 2 3 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަ ދުކުރަނީ ކޮޓަރިކޮޅު ފުރިހަމަ ކުރަން. ތިޔަ ކޮޓަރީގައި މުޅި އުމުރު މަގާމުގައި ހުންނަވާނެތޯ. އަނެއްކޮޅުން ރައީސްގެ ނެތް ލީޑަރޝިޕެއް. ވަޒީރުން ބޭކާރު ޚަރަ ދުކޮށް ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ އިރުވެސް ހުންނާނެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނޭގިފައި
ނުރަބޯ
ތިޔަކަމާ ޙައިރާން ވާކަށް ނުޖެހޭތާ. ކެރަފާ ނަޝީދު ވެސް އެއުޅެނީ މަޖްލިހުގެ އިދާރާގައި ރެސްޓޯރެންޓާ ޖިމް އާއި ހަދަންވެގެން. އަނެއްކޮޅުން ނަމުން ޞޯލިޙުމީހާ 2019 ގެ ބަޖެޓް 32 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދިރުވާލި ގޮތްވެސް ނޭނގޭ.
ހހމުރުބެ
ހާސްނުވޭ. އަތުގާ މެކެންޗާ ޖިބުގާވެސް މެކޭނެދޯ
ނަކް
ތިޔައީ ކޮވިޑުގެ ކުރީގެ ކުރެހުމެއް.. މިނިސްޓްރީގެ މަރާމާތަށްދިން ބަޖެޓުން.. މިހާރު ތިޔަކަންވަނީ ހުއްޓިފަ ކޮވިޑާގުޅިގެން ފިނޭންސްއިން ބަޖެޓު ކަނޑާލީމަ
އެމޫ
ގަބުޅި ކާނީ ހަކުރާ ޖަހއިގެން... ދުނިޔެ ކާނީ މަކަރާ ޖަހައިގެން... ބޭފުޅާ ބިލިއަނަކައް ސްޕޮންސަރ އަގު ކުރެވުނީމަތޯ ސެކަނޑް ވޭވް އިއުލާނު ކުރާނީ...؟؟ ލައްކަ ކާން ހިތުގަ އެބައޮތް، ދެއްތޯ...؟؟
ޟޮއްޓި
ސުޖާއު ނޫން އެ ހެން މީ ހަކު ބުނިނަމަ ތި ތަންކޮޅެއް ތާ ހިރުވީސް. ސުޖާއު މެންނަށް ތިފަދަ ކަންކަން ކުރަން އިތުރަށް ރައްޔިތުން ފުރުސަތު ނުދިނީމާ ދެން ކޮން ބިސްގަނޑެކޭ ކިޔާފަ އަނގައެއް ތި ހާވަނީ. ތިމާ ލަދު ހަޔާތް ނެތްކަން އެކަނި. މުޅި ދައުލަތް ދަވާލި ބައިގަނޑެކޭ ތިޔައީ ސުޖާއޫ. މަ ހައްދޭބަލަ.