ގެއިން ނިކުމެ މާސްކު އަޅަން އުޅެނިކޮށް މީހަކު ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި!

މަރިޔަމް ލީނާ 4 އޯގަސްޓު 2020 19:30
Flowers

މަލޭގައި މީހަކު ގެއިން ނިކުމެ މާސްކު އަޅަން އުޅެނިކޮށް ފަހަތުން ފުލުހުން އައިސް ޖޫރިމަނާކޮށްފި ކަމަގައި މީހަކު ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފާތިމަތު ޒަހާ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ޓުވިޓަރގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ގެއިން ނިކުމެ ސައިކަލަށް އަރާފަ އަތް ދަބަހުން މާސްކު ނަގާ އަޅަން އުޅެނިކޮށް ފަހަތުން އައި ފުލުސް މީހަކު އައިސް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފިކަމަށެވެ. އަދި މާސްކު އަޅާ ބޭރުގަ އުޅުނީމަ ކުރި ޖޫރިމަނާއެއް ކަމަށް ފުލުސް މީހާ ބުނިކަމަށްވެއެވެ.



ޒަހާ ވަނީ އޭނާގެ ޓުވީޓާއި އެކު ފުލުހުން އޭނާގެ ފޯނަށް ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖުވެސް އާންމުކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅޭއިރު މާސްކު އަޅަން އަންގާފައެވެ. އަދި މާސްކު ނާޅާ އުޅޭ ފަރާތްތައް 1000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރަންވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
007
ހެޔޮފުޅު ސަރުކާރު ރާކަނި މަސް ހުންނާނީކެވިފަ މިހާރު ދިވެހިންނަށް
ކޮށްދެގަ
ކިއެއްވެތޭ ރޭގަނޑު 10 އިން ކާފިއު ހިންގަން ފެށީ އެފެށި ދާނެ ނޫންތޭ ރޭގަނޑު 12 ގެ ފަހުން އެއިރުން ނޫންތޭ ވިޔަފާރި ތަކަށް ގެއްލުން ނުވާނީ މަމެންނަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުފެނޭ ރޭގަނޑު 10 ޖަހާއިރު ކާފިއު ފަށަން އަނެއްކާ ތިޔާއީ ކޮން ވައްތަރެއްގެ ކާފިއު އެއްތޭ މަޖްލީހުގެ ރުހުން ނުހޯދާ އެޗްޕީއޭ އިން ތިޔާ ހިންގާ ކާފިއު ރަނގަޅުތޭ އެއީ މަމެން ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލެކޭ ތިޔާ ވައްތަރު ކާފިއު އަށް އަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ މައްސަލަ އެއް އޮންނާނެތޭ ނޫންތޭ ސާފުކޮށްދެގަ ތަމެން މަމެންނަށް...
ކޮށްދެގަ
ކިއެއްވެތޭ ރޭގަނޑު 10 އިން ކާފިއު ހިންގަން ފެށީ އެފެށި ދާނެ ނޫންތޭ ރޭގަނޑު 12 ގެ ފަހުން އެއިރުން ނޫންތޭ ވިޔަފާރި ތަކަށް ގެއްލުން ނުވާނީ މަމެންނަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުފެނޭ ރޭގަނޑު 10 ޖަހާއިރު ކާފިއު ފަށަން އަނެއްކާ ތިޔާއީ ކޮން ވައްތަރެއްގެ ކާފިއު އެއްތޭ މަޖްލީހުގެ ރުހުން ނުހޯދާ އެޗްޕީއޭ އިން ތިޔާ ހިންގާ ކާފިއު ރަނގަޅުތޭ އެއީ މަމެން ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލެކޭ ތިޔާ ވައްތަރު ކާފިއު އަށް އަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ މައްސަލަ އެއް އޮންނާނެތޭ ނޫންތޭ ސާފުކޮށްދެގަ ތަމެން މަމެންނަށް...
ތަމެންދޯ
ތަމެން ހީކުރަނީ ރޭގަނޑު 10 އިން ފަތިހު 5 އާއި ދެމެދު ކޮވިޑް އެއީ ސަބަބެއް ކަމަށް ދައްކައިގެން ސިޔާސީ މަގްސަދެއް ހާސިލް ކުރަން ވެގެން ސަރުކާރުގެ ވެއްޓެމުންދާ ކްރެޑިބިލިޓީ މަތިވާނެ ކަމަށް ތަމެން ހީކުރި ނަމަވެސް މިހާރު ތަމެންގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގް އޮތީ ބޯކޮޅު ވަތަށް ޖަހާފައޭ އެ ދަށަށް ދަނީ މަތިން ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭ އުސޫލުންނޭ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ތަމެންގެ ވެރިކަމުގައި ފުނޑެމުން ދާއިރު ވެސް ރޯޑް މެޕެއް ވެސް ސަރުކާރަށް ނެތޭ އެކުލަވާލެވިފައި އިގްތިސާދު ރަނގަޅު ކުރަން...
ދޭންވީއޭ
ރޭގަނޑު 10 ން ފަތިހު 5 އަށް، ކާފިއު ގަޑި ކިއެއްވެތޭ ރޭގަނޑު 10 އިން ފަށަން ޖެހެނީ އެފެށިދާނެ ނޫންތޭ ރޭގަނޑު 12 ގެ ފަހުން މީގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ވަރަށް ގިނަ ވިޔަފާރި ތަކަށް އިޔާދަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންވާނެއޭ އެތައް ބަޔެއްގެ ވަޒީފާ އަނެއްކާ ގެއްލިގެން ދާނެއޭ މީގެ ސަބަބުން މީ ވިސްނުމެއް ނެތި ކުރަން ހެޔޮވާ ޒާތުގެ ކަންކަމެއް ނޫނޭ ކާފިއުއޭ ބުނުމުން ދެން މަމެން ދަނީ އިށީނދެގެން އިން ގޮނޑިން ވެއްޓިގެންގޭ އިގްތިސާދު ވެއްޓެމުންނޭ ދަނީ ޑޮލަރުގެ އަގުދަނީ ސްކައިރޮކެޓް ވަމުންނޭ ދެން ރާއްޖެ ބަދަލުވާނީ މިހާރު ލީބިޔާ އޮތް ހާލަތަށޭ ސަރުކާރުން ކަނޑުކޮހުން ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލުނުކޮށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅު ތައް ހިއްކާ އެފަޅު ތަކުން ގޯތި ތައް ދޭންވީއޭ..
ފެނޭދޯ
މިހާތަނަށް އިންޑިއާގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ލޯން އެހީގެ ދަށުން ތިޔާ ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޕެޓީ ކަންކަމުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކުރި ފައިދާ އެއް ނެތް ގިނަ ފަހަރަށް އެތަން ތަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ދަށް ކަމުން ދެއަހަރު ތެރޭ ފުނޑިގެންދޭ އެހެރީ އައިޖީއެމްއެޗް ނަމޫނާ ފެންނާން އަހަރު ދުވަސް ނުވޭ 6 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީ މަރާމާތު ކުރިފަހުން އަނެއްކާ އެމެން ކުރި މަސައްކަތް އަލުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން އެހެރީ ކުރަން ޖެހިފައޭ...
ޔަގީނޭ
ރޭގަނޑު 10 ން ފަތިހު 5 އަށް، ކާފިއު ގަޑި ހަމަޖެއްސީ އެއީ ސީދާ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަން ބޭނުންކުރާތީވެ އެކަމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށޭ މަމެންނަށް ފެންނަނީ ރޭގަނޑު 10 ގެ ފަހުން އެ ބަދަލު ކުރެވޭނެއޭ ރޭގަނޑު 12 ގެ ފަހުން ވެސް މިއިން ގެއްލުންވާނީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާރޓީ އަށް އެކަނި ނޫނޭ މިއިން ބޮޑު ގެއްލުން ވާނީ މާލޭގެ ވިޔަފާރި ތަކަށޭ އޭގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދު ފުނޑޭނެ ކަން ޔަގީނޭ
ފޭކްސި
އޭނަގެ ފޯނުގެ ގަޑި އަދި އެސްއެމްއެސް އައި ގަޑި ބާލާބަލަ. ކިހިނެއް އެހެން ވާނީ. 18:07 ފޯނުގެ ގަޑި އެސް އެމް އެސް އަދި 18:12 ހަމަ އެދުވަހުގެ. ޓުޑޭ ވިއްޔާ އޭނީ. އެހެންވީމަ ޓައިމް ޓްރެވަލަރ އެެއް ދޯ
އަހަންމަދޭ
ގޭގަ ހުއްޓާވެސް ކުރާނެ. ވަގުންގެ ޖީބުތައް އަޑިއަޅާލީމަ ފޭރުމުގެ ދެވަނަ ރާޅެއް އުފެއްދީ. ސާބަހޭ ވަގުންތަކާ!