އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި އެކު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ސަރަހައްދު ބެލުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

މަރިޔަމް ލީނާ 31 ޖުލައި 2020 20:39
Flowers
އޮޕަރޭޝަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓު

ދިވެހި ސިފައިންނާއި އިންޑިއާ ސިފައިން ގުޅިގެން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓު ގާޑާއި، އިންޑިއަން ނޭވީ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިޤްތިސާދީ ސަރަހައްުގެ އޭރިއަލް ސަވައިލެންސް ޕެޓްރޯލެއް މިއަދު ފަށާފައިވާ ކަމަށެެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަނުގައި އިންޑިއާގެ ނޭވީގެ ޑޯނިއާ ބޯޓެއް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މިފަދަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށާފައިވާ އިރު ސަރުކާރުން ވަނީ އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ޤައުމުގެ ސިފައިންނާއި އެކު ބޭއްވުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ހީޑޯންޓް
އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި އެކު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ސަރަހައްދު ބެލުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި ނަމަ އެއީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލަން ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަޑީގައި ހުރެގެން ކުރާ ކަމެކޭ އޭނާއަށް ހީވަނީ އޭނާގެ ޕާރޓީ އަށް ވެރިކަމުގައި އޮވެވޭނީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން އިންޑިއާ އަށް ވިއްކައިގެން ކަމަށޭ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކަލޭ ކިޔާ ފޯކޭ ކިޔާބަލަ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިންޑިއާ ކަނޑެއް ނޯންނާނެއޭ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުވާނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑަށޭ މީ ހަމަ ސީދާ އެމްޑީޕީ އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ތިބެން އެމެން ކުރާ ކަމެކޭ ދިވެހިން ގަޔަށް ދެން ބަޑިއޭ ޖަހާނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ލައްވާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ވެރިކަމާއި ހެދި ސިކްވެފައި ހުރުމުން އޭނާ ފަސްވެސް ނުޖެހޭނެއޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ގަޔަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ލައްވާ ބަޑި ޖަހާ މަރައިގެން ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ހުރުމަށް މަމެންނަށް ބުނަން އިނގޭހާ ވެސް އެއްޗަކީ ކެނެރީގެ ނަޝީދަކީ އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ މީހެއް ނޫނޭ ލޯބިވާ މީހެއް ނޫނޭ ލޯބިވާ މީހެއް ނޫނޭ...
ކުރައްވާންދޭންވެ
އޯ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ މަކަރާއި ހީލަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލައިގެން އޭނާ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ފާވާން ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބު ކުރައްވާ އޭނާ އަކީ މިރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްވެސް އާރެއް ބާރެއް ނެތް މީހަކަށް ހަދާ މިހާރު ކަކާގެ އާއިލާ އެއޮތް ނިކަމެތި ދަރަޖަ އަށް ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ސިޔާސީ ބާރު އަނބުރާ ގެންދަވާ މިރާއްޖޭގެ ދިވެހިން އަޅުކަން ކުރާ މަތިވެރި އިސްލާމް ދީނަށް ބުރު އަރާ އަދި ދިވެހިންގެ މިނިވަން ކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާތީވެ އޭނާގެ ޕާރޓީ ތެރޭން އޭނާ އާއި ދެކޮޅަށް ދާދި އަވަހަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީހާއި އަދި އެމްޑީޕީގެ މަޖްލީސް މެމްބަރުން ނިކުމެ އޭނާގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާ އޭނާ އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ ބާރުތަކުން އެއްފަރާތް ކުރައްވާ ގޮތް މެދުވެރިކުރައްވާން ދޭނވެ ނިކަމެތި ދިވެހިން ކުރާ މިދުއާ ތައް އިޖާބަ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ ކުރައްވާނދޭންވެ
އިޖާބަކުރައްވާންދޭންވެ
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކެނެރީގެ ނަޝީދު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތުން އޭނާ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަންނަން އުޅެނީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލައިގެން ކަމަށްވާތީވެ އޭނާގެ މަގްސަދު އޭނާ އަށް ހާސިލް ވުމުގައި އޭނާ ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ބޮޑެތި ހުރަސް ތައް މެދުވެރިކުރައްވާ އަދި އޭނާ އަށް ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަ ކަން ގެއްލި އޭނާ އަތުން އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ ބާރެއް ބީވެ އަދި އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ބާރު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުން ފިލައިގެން ގޮސް އެމްޑީޕީގެ އިސްމެމްބަރުން ނިކުމެ އިންޑިއާ ސިފައިން މިގައުމުން ފޮނުވާލުމަށް މުޒާހަރާ މުޅި މާލޭގައި ކުރާނެ ގޮތް މެދުވެރިކުރައްވާ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ބާރުތަކެއް އޭނާ އަތުން އަނބުރާ ގެންދަވާނެ ގޮތް މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ