ބޮޑު ފިނޮޅުގައި ބޯފެނާއި ކަރަންޓު ނެތިގެން މަސައްކަތްތެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ!

މަރިޔަމް ލީނާ 30 ޖުލައި 2020 20:23
Flowers

ބ އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ބޮޑު ފިނޮޅުގައި ކަރަންޓާއި ފެން ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން އެރަށުގައި ތިބި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި، އެރަށުގައި މިއަދު 11:00 ހާއިރު ފެން ކަނޑާލާފައިވާިއރު 5:15 ގައި ވަނީ ކަރަންޓު ކަނޑާލާފައެވެ. އަދި ކައްކަން ބޭނުން ކުރާ ދަރުވެސް އެ ރަށުގައި ނެތް އިރު، ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން މެންދުރު ނުކާ ކަމަށްވެއެވެ. ދަރު ނެތް ކަން އެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ކުންފުނި ރިޒްގެ ވެރިޔާ އަދި ށ.މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޒާ އަށާއި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމެންޓަށް އަންގާފައި ވީނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެކަމަށް ހައްލެއް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ. 

ދަރު ނެތްތާ 3 ދުވަސް ވެފަ ވާއިރު، އެ ވާހަކަ ރިޒް ކުންފުންނާއި ހިއްސާ ކުރުމުން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އެކަން ބަލާނެ ކަމަށް ބުނާކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން އެ ކުންފުނިން ފޯނަށް ޖަވާބުވެސް ނުދޭކަމަށްވެއެވެ. 

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން އެކަމާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިނަމަވެސް އެރަށުގައި އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގާފައިނުވެއެވެ. އެރަށުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެރަށުގައި ފުލުހުންވެސް މިހާރު ތިބެއެވެ. މީގެ ކުރިން މުސާރައިގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެ ރަށުގައި ބިދޭސީން ވަނީ މުޒާހަރާކޮށް ބައެއް މީހުން ރަހީނުވެސް ކޮށްފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ބިދޭސީން ހައްޔަރުވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ާއަ ބޫ
އެމީހުން އެރަށަށް ގެންދިޔައީ (ރިޒް ކުންފުނީން ބ.ތުޅާދޫ އަގޯޓާ ބޯޓުން) އެމީހުން އެރަށުން ބާލާ އެމީހިންނާ ހަވާލުވާން ވެސް ޖެހޭނީ ހަމަ އެމީހުން . ބ.އަތޮޅު ބޮޑުފިނޮޅަކީ ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް ބޭފުޅުން ބައިތިއް ބާ މަރުކަޒެއް ކަމަށް ހަމަޖެއްސީތޯ. މީ އިންސާފު ޤާއިމްކުރާ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ޤަ ބޫލު ކުރާނީ ކިހިނެތް.
އިބްރާ
މިތާނގައި އޮތީ ޖަންގަލީގެ އުސޫލު. ސަރުކާރު އޮތީ ޕެރެލައިޒްވެފަ. ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ
އޮޅާލާ
ވެރިކަން ކުރާ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ކުރާ ވަގު ވިޔަފާރި ތައް ދިފާއު ކުރަނީ ސަރުކާރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެންދޯ މީ ރޯމާ ދުވާލު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ޚަޒާނާ ބަނގުރޫޓް ވެފައިވާ ދުވަސް ތަކުގައި ކުރަން ހެޔޮވާ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނޭ މީސީދާ ކޮރަޕްޝަން ނޫން ދެން ކޮން ކަމެއްތޭ ކޮބާތޭ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ ތަމެން ބުނެދެގަ މަމެންނަށް މީތޭ ތަމެން ކިޔާ ޒީރޯ ޓޮލެރެންސް އޮންނަ ގޮތަކީ ތަމެން ދެން ޒީރޯ ޓޮލެެރެންސް ވާހަކަ ނުދައްކާ ޒީރޯ ޓޮލެެރެންސް އޮޅާލާ ދެން އޮޅާލާ އޮޅާޅާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ
ތަމެންދޯ
ރިޒް ކޮމްޕެނީން މުސާރަ ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާ އަކުން އެކުންފުންނަށް އެންގި އެންގުން އެއީ ކަނޑުގައި އަޅާލާ ރޮނގެއް ދޯ ދެން މަމެންވެސް ތަމެންގެ އަމުރު ތަކަށް ތަބާ ނުވާނަމޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމެއް އައުމުން ނޫނީ..
ތަމެންދޯ
ރިޒް ކޮމްޕެނީން ނަގާ ޒިންމާ އަކީ ކޮބާ ދެން ދަ ކިއްލި ތަޅާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ފުނޑާލުމަށް ޓަކައި ނިކުތުމޭ މީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަން ކުރި ނަމަވެސް އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެއޭ ދަ ކިއްލި ތަޅާ އިންނަަށް އެކަން މިދަނީ އެނގި ހާމަ ވަމުންނޭ....
ޓޫވެލް
އެގިގެންދަނީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ތައް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާލުން އެއީ ކަން މީގައި އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލަކީ މަމެން ބަލާއިރު ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ތައް ދަނީ އެމެންގެ ރަށަށް ފޮނުވާލަމުންނޭ މީމަމެން ރައީސް އިބޫ އަށް ތާއީދު ކުރަމޭ އޯއް މާބޮޑަށް ރަނގަޅަށޭ ރައީސް އިބޫ މިކަން ކުރަނީ މާބޮޑަށް ރަނގަޅޭ މާބޮޑަށް ރަނގަޅޭ މާބޮޑަށް ރަނގަޅޭ މާބޮޑަށް ރަނގަޅޭ އޯލް އޯލް ޓޫވެލް އޯލް ޓޫވެލް ޓޫވެލް ޓޫވެލް...