އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްކާތެރި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް މިފަހަރުވެސް ރާއްޖެ ނޭރި

ލިއުޝާ ހަސަން 10 ޖުލައި 2020 20:53
Flowers
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

އިނގިރޭސިވިލާތުން އެހެން ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރާ، އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން އެނބުރި ގައުމަށް ދިއުމުން ކަރަންޓީން ނުވެ، ގައުމަށް އެތެރެވެވޭ ގޮތައް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ނެރުނު ލިސްޓު ރިވިއުރުމަށްފަހު މިއަދު ނެރުނު ލިސްޓުގައިވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަން ހިމެނިފައެއްނެތެވެ. 

މިއަދު އަމަލުކުރަންފަށާ އާ ގަވާއިދުގެ ފަހުގެ ލިސްޓު އާންމުކުރިއިރު، ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާއަށްވުރެ 11 ގައުުމު ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން މިލިސްޓުގައިވާ ގައުމުތައް ނޫން އެހެން ކޮންމެ ގައުމަކަށް އިނގެރޭސި ރައްޔިތަކު ދަތުރުކުރިކަމުގައިވިޔަސް އެނބުރި ގައުމަށް އައުމަށްފަހު 14 ދުވަހު ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޓޫރިސްޓުން އެންމެ ގިނައިން އަންނަ އެއްގައުމު ކަމަށްވާ އިނގެރޭސިވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެ ރައްކާތެރި ގައުމެއް ކަމުގައި ކަނޑަނޭޅުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ ރިވިއުކުރަމުންދާނެ ލިސްޓެއްކަމުން މިލިސްޓުގައި ކުރިޔަށް އޮތްތާ ރާއްޖެ އޮންނާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
މަހުދީ
ލިސްޓަށް އަރާއިރަށް ޓިވީތަކާ ރޭޑިއޯތަށް ފަޅީވާވަރަށް ގޮވާނެ ރައީސްގެ ދުރުވިސްނުންފުޅުން ޝާހިދުގެ ޑިޕޮލޮމެސީގެ ހަރުދަނާކަމުން ދުނިޔޭގެ މަދުގައުމަކަށް ނުނޫނީ ނުލިބޭ ހުއްދަ ހޯއްދަ ހޯދަވައިފިޔޭ ، ހީވާނެ މިމީހުން މޮޅުކަމުން ކުރިކަމެކޭ
ޖީވަންޓޭ
ހެހެ ބޭބޭ ބޭބެ މުސްކުޅިކަމުން ވެސް ވާނީ އެހެނޭ.