ފަށްކެނޑުމާއި މެދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ ކަނބޮޑުވުުން

މުޙައްމަދު ޒައިދު 30 ޖޫން 2020 22:07
Flowers
ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

މިއަދުގެ މަޖިލިސް ނިންމަވާލައްވަމުން ފަށް ކެނޑުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅާ މެދު ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފިއެވެ. 

މިއަދުގެ ޚަބަރު ތަކުގައި ރިޕޯރޓްކުރި، ގއ ކޮލަމާފުށިގައި ފަށް ކަނޑަން އިން މީހަކު ވަރި ނުކުރާ ވާހަކައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެއީ އެއްބަސްވުމަކާއި ޚިލާފުވުން ކަމަށެވެ. 

މިކަމަށް ރައްދުދެއްވައި ޝެއިޚް އާދަމް ނިޝާމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފަށްކެނޑުމަށް ކުރެވޭ ކައިވެނީގެ އަގުދުތަކަކީ ބާތިލް އަގުދުތަކެއް ކަމަށާއި، އަދި ހަމަ އެހެންމެ ފަށް ކެނޑުމަށް އިން މީހާގެ ކައިރިން ވަރިވެގެން ކުރީގެ ފިރިމީހާއާއި ކުރާ ކައިވެނީގެ އަގުދު ވެސް ސައްހަ ނުވާނޭ ކަމަށެވެ. 

އަދި އެގޮތަށް ފަށް ކެނޑުމަށް އިންނަ މީހާ އާއި އެ މީހަކަށްޓަކައި އެ ފަށް ކަނޑައިދެވޭ މީހާއަށްވެސް ލަޢުނަތް ލައްވާނޭކަން ނަބިއްޔާގެ އިރުޝާދުން އެނގެން އޮތްކަމަށެވެ. 

މިއަދު މަޖިލިސް ނިންމާލަމުން ނަޝީދު ދެއްކި ވާހަކައަކީ ދީނީ ގޮތުން އެކަން އޮޅޭގޮތަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކައެއް ކަމަށާއި އަދި އެފަދަ ހައިބަތު ހުރި ބޭފުޅަކު އެގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުން އެހެން ބައެއް ޢިލްމު ވެރިން ވެސް ވަނީ ކުށްވެރި ކުރައްވާފައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
އައި
އަބުރަހާގެ ހައިބަތު
އައްޔު
ރައީސް ނަޝީދަކީ މީގެކުރިންވެސް އެތަށް ފަހަރެއްމަތިން އިސްލާމްދީނުގެ ހައްދުތަކާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާއިބެހޭގޮތުން ޚިލާފުވާހަކަތަކެއް ދައްކަވާ މީހެއް ހީވަނީ ރައީސް ނަޝީދު އިސްލާމްދީނުގެ ހުކުމްތަށް ގަބޫލުކުރާ މީހެއްނޫންހެން އެހެންނޫންނަމަ ކީއްކުރަންތޯ ސުވާލުއުފައްދަންވީ؟
ސަލާމް
ޢިލްމުވެރިން ކަންބޮޑުވާކަށް ނުޖެހޭ ތިޔަ އިލްމުވެރިންނާއި ރައްޔިތުން މިއޮތީ ލާދީނީ ނަޝީދަށް މި ޤައުމު ހިބައިން ދީފާ. ދެން ޤައުމު ހަލާކުވަންދެން ތިއްބަވާ! ހެއްހެ
ޢަތަރު
ޢަންނި އެއެއީީ އަހަރެމެންނޭ މޮޔަވެގެން މިއުޅެނީ