ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެ 2023 އަށް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާނެ: ޑރ.ވަހީދު

މަރިޔަމް ލީނާ 28 ޖޫން 2020 11:38
Flowers

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ އެޑްވައިޒަރު ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ.ވަހީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އޮންލައިން ނޫސް "އަވަސް" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ. މިގޮތުން ޑރ.ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ޤަބޫލު ކުރައްވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށެވެ. އަދި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކާމިޔާބުވެސް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޑރ.ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ޑރ.ވަހީދު ވަނީ އެމަނިކުފާނު ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ޝައުގުވެރިކަން ނެތްކަންވެސް ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނަށް ޕީޕީއެމް އިން އެ ޓިކެޓު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ސަބަބެއްވެސް ނެތްކަން ޑރ.ވަހީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ޕީޕީއެމްގެ އެޑްވައިޒަރުކަމާއި ހަވާލުވީ އެއްވެސް ކަހަލަ އަމިއްލަ އެދުމެއް އޮވެގެން ނޫންކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

"ދަންނަވަންތޯ، މޮޅު ލީޑަރުންނަކީ އެހެން މީހުންނަށް ޝަރަފު ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި އެމީހުން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެމީހުންގެ ފަހަތުގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކޮށް ދޭ މީހުން. އެންމެ ރަނގަޅު ލީޑާޝިޕަކީ އެހެން މީހުންނަށް ހިދުމަތް ކޮށްދިނުން. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ފިލޯސަފީއަކީ،" ރައީސް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރައީސް ވަހީދު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނާއި އަދި ދާދި ފަހުން ޕީޕީއެމް އާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.ޖަމީލް އާއި އެކު ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ދެންދާނީ ވަރުގަދަ ވެގެންކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނެވި ނަމަވެސް މިހާރުވެސް ޕީޕީއެމް އޮތީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްކަން ޑރ.ވަހީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
މުރާދުބޭ
އާދެ! ކޮންމެއަކަސް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ވެރިކަންކުރެވޭ ވެރިކަމަށް އެކަށޭނަ ޢިލްމީ ޤާބިލް ބޭފުޅުންނަށްކަން. މިހާރު ފެނިގެންދާ ތިޔަޓީމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރުދަނާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހޯދައިދެވޭނެ ބޭފުޅުންކޮޅެއް! އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ ސަރުކާރުގައި އޮތީ އިސްތިއުފާދެއްވި ރައީސް ނަޝީދުގެ ޓީމަކާއި ރައީސް އިބޫސޯލިހުގެ ޓީމެއް. އޮތްއިރު ދުވާލުން އިސްތިއުފާދެއްރައީސް ނަޝީދު އެގެންދަވަނީ އަދި މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަމުގައި އިންނަވައިގެން ޤައުމުގެ ހުރިހާކަމެއް ދޫކޮށްލާ އެކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރުހިންގުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް އެކިގޮތްގޮތުން މުށްތެރެއަށް ލުން. އެގޮތުން މިނިސްޓަރީތަކުގެ ބާރެއްނެތް. ޖުޑިޝަރީވެސް އޮތީ އެމަނިކުފާނުގެ އަތްމަތީގައި. އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވާ ހުރިހާކަމެއްކުރެއްވޭ ގޮތަކަށް ޖުޑިޝަރީއިން ކަންކަން ނިންމެވުމުގައި އެމަނިކުފާނު އަމިއްލަ ފުޅު ގޮޑިއެއް އެބައިން. މިއީ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަން އެމަނިކުފާނު ބަދަލުކޮށްގެން އެޖެންޑާ 19އިގެ ތެރެއިން ކުރައްވަން ނިންމަވައިގެން ހުންނެވި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވައިގެން ހުރިކަންތައް. ދެން ފެންނާނީ އެނިޒާމަށް ބަދަލުކޮށް އެމަނިކުފާނު އިންޑިއާގައި އޮތްގޮތަށް ޕްރައިމިނިސްޓަރވުން. އެހިސާބުން އެއޮތީ ރައީސް އިބޫސޯލިހު ބޭކާރުމީހަކަށްވީ. އެމަރުހަލާގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނު މިހާރު ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ފުލުހުންގެ އިދާރާ ހައިޖެކްކުރުން. އެކަމަކު ކުރަނީ ޤާނޫނަކުން. އެއަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއްނެތް. އެއަށްފަހު މިލިޓަރީ އަށް ޤާނޫނޫނެއްފާސްކޮށް އެމީހުންގެ މިހާރުއޮތް ޤާނޫނު އުވުނީމާ ދެން އެއިދާރާގެ ބާރުއޮންނާނީ އިސްތިއުފާދެއްވި ރައީސް ނަޝީދަށް. އެއޮތީ އެޖެންޑާ 19އައިސްފަ. މިހާރުވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ރޭވުންތެރިކަން އެއިނީ ތިޓީމާއިދިމާލަށް. ނިކަންވިސްނަވައިގެން ތިއްބަވަންވީ. ދެންއޮތީ ކޮވިޑް19އިގެ ބޭނުންހިފައި މުޒާހަރާއެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންހިތާ ނިކުންނަވައިފި ބޭފުޅެއްގެ އަޖަލު ނިމިގެންދާނީ ޖަލަށް.