މެމްބަރު ހުސެންގެ ހަށިކޮޅުގައި އީވާ ފައިން ޖަހައިފި

އިބްރާހިމް އާދަމް 2 ޖޫން 2020 02:38
Flowers
އީވާ މެމްބަރު ހުސެއިން އަށް ހަމަލާ ދެނީ

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެން މުހައްމަދު ލަތީފުގެ ހަށިކޮޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ ފައިން ޖަހައިފިއެވެ.

އީވާ މެމްބަރު ހުސެން އަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ، އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު ޝިޔާމް ގަދަކަމުން މަޖިލީސް ތަޅުމުން ނެރެން އުޅުމުން އެކަމަށް ހުރަސް އަޅުއްވަން އުޅުއްވަނިކޮށްެވެ. އީވާ މެމްބަރު ހުސެން ގެ ހަށިކޮޅުގައި ޖަހާފައި ވަނީ ފުރަގަހުންނެވެ. އީވާ އެހެން ޖެހި ނަމަވެސް ހުސެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މީގެ ކުރިންވެސް އީވާ އަކީ މަޖިލީސް ޖަލްސާތަކުގައި ބައެއް މެމްބަރުންނާއި މިގޮތަށް މާރާމާރީ ހިންގާފައިވާ މެމްބަރެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

މިރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ވަނީ މެމްބަރު ޝިޔާމް އަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށްފައެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ޝިޔާމް މިހާރު ވަނީ އެ މައްސަލަ ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
އީވް
އީވާ ގައިގަ ލެނޑިގަތީމަ ސެލްފު ޑިފެންސަށް ނެގުނު ފައެއްކަނަށް ފެންނަނީ.. ވީޑިއޯގެ އެއްތަންކޮޅު ތިއޮތީ
އާށާނު
ފަހަތުންއެ ޖެހީ ކާކު ލެޑުނުނު ތަނެއް ފެންނަނީ އޮރިޔާން އީވާ އެއްޗެއް ހިއްޕަވައިގެންތޯ ހުންނެވީ
ދޮންދީނި
ކަލޭ ދެލޯ އަނދިރިތަ އަޅެ؟
ބަބުރު ބަކުުރު
މީ ދެން ރައްޔިތުންނަށް ޖެހިފަ އޮއް ކިހާ ބޮޑު ބލވރކމއ.
ޟަގޭ
ހީވަނީ އީވާ ގަޔައް ހުސެއިން އަރަންއުޅޭހެން
އާށާނު
ހުސައިން ހުރީ އީވާ އަށްފުރަގަސް ދީގެން ދެން ތި ބުނަނީ އީވާ ގަޔަށް ހުސައިން އަރަން އުޅޭ ހެންނޯ ކަލޭ އމ ގަޔަށް އަރަން އުޅުނީ
އެމީހާ
ހީވަނީ އީވާ ގޮސް ފިރިހެނުން ގައިގަ އުނގުޅެނީހެން. ފާޑެއްގެ ހުތުރު އަޑަކުން ހަޅޭލަވާ އިރު އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު ވ ރީއްޗައް ފެނޭ.
ހހގފ
ޔޫސުފުގެފާނުގެ ވާހަކާގައިވާހެންތަ
ނޫސްކިޔާމީހާ
ބަކަރި ކޮއްޓަކަށް ވުރެ ނުބައި ތަނެއް ތިޔަތަނަކީ މެންބަރު އީވާ މެން ކުރީމަ ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް ރިވެތިކަންތަކަށް ވެފަ އޮންނާނީ
ވާވާވާ
އަދި އެވެސް ފަހަތުން، ހާދަ ގޮތެއްނެތް ބައެކޭ، ފައިން އެރި ގުރޫޕްދޯ، ދަންވަރު ކުރި މަގްސަދު ސާފް
ހިޔާލު
ވަާހަކަ އޮޅުވާލާފަ އޮތް ގޮތުން ހައިރާން ވެއްޖެ. މި މަންޒަރު ގެ ކުރިޔަށް ހިނގާދިޔަ ކަންތަކުން ރަނގަޅަށް އިނގޭނެ އީވާގެ ގަޔާ ދިމާލަށް އެތިބަ ބޮޑެތި ފިރިހެނުން އައި ވައްތަރު. ސެލްފް ދިފެންސްއަށް އަނބުރާ ހަމަލަ ދިން މަންޒަރު އެކަނި ތި ވީޑިޔޯއިން ދައްކަނި. އަމިއްލަ ހަށި ރައްކާތެރިކުރަން ހަމަލަދިނުމަކީ ކުށެއްނޫން.
ާއަންހެނާ
ތިޔަ އީވާ ތީ އަހަރެމެން އަންހެނުންނަށް ހުރި ބޮޑު ލަދެއް.
ޙަލީ
ޢަސްލުވެސް އަންހެނުންނަށް ހުރި ބޮޮޑު ހުތުރެއްތި
ބޮރަކަލި
މިއޮތިވާކަމެއްދޯ
އައި
ހުރިހާ ރަންނަމާރި ޖަނަވާރުތަ އް ބައްލަވައިގެން ތިބީ ދަންވަރު ކޮން މަޖިލީހެއް މީހުން ގަޔަށް އަރަން ވެގެން...ޤާނޫނު އަސާސީ ރޭޕް ކުރީ ލާދީނީ ސަރުކާރު..
އިސްތިއުފާ
އެކަހަލަ ލަދު ޙަޔާތް އަންހެނުން އެޕާޓީގައި އުޅޭނީ ރިސޯޓުގައި ބިކިނީގައި ުުުުުުުުު އުޅޭމީހުން އެހެން އުޅޭނެ
އާދަނު
ޖަނަވާރުން ވެސް ތިޔައްވުރެއް ރީތިކޮށް އުޅޭނެ ލަދުން ބޯހަލާކު