ރައީސަށް މިނިމަމް ރިޒާވް ރިކުއަޔަރމެންޓަކީ ކޯއްޗެއްކަން އެނގިވަޑައިނުގަތް!

އަހްމަދު އަޒާން 25 މާރިޗު 2020 21:29
Flowers
ރައީސް ސޯލިހް

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ކަނޑައަޅާ މިނިމަމް ރިޒާވް ރިޒާވް ރިކުއަރމެންޓަކީ ކޯއްޗެއްކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެމްއެމްއޭ އިން ބޭންކުތަކުން ބަހައްޓަން ޖެހޭ އެންމެ ދަށް މިންވަރު މަދު ކުރަން އުޅޭކަމަށް ކުރިން ބުނެފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވަގުތު ނޫހުން ސުވާލު ކުރުމުން ރައީސް ސޯލިހް ވަނީ މިނިމަމް ރިޒާވް މިންވަރު މިހާރު ހުރީ 10 އިންސައްތައިގަ ކަމަށާއި އަދި އެ އެމައުންޓު ދަށް ނުކުރާކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ދެން ރައީސް ވަނީ ޑޮލަރުުގެ އަގު މާކެޓުގައި ދަށްވެއްޖެނަމަ، އެމްއެމްއޭގެ ވިސްނުމަކީ 5 ޕަރސެންޓުދަށްކޮފައި ޑޮލަރު ބޭންކުތަކަށް ޕަމްޕު ކުރުން ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ގާތްގަނޑަކަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރު މާކެޓެއް ނިކުންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަދި އެ ހާލަތު އަތުވެއްޖެއްޔާ، ޑޮލަރ މާކެޓުގައި ދަށްވެއްޖިއްޔާ އެމްއެމްއޭގެ ވިސްނުމަކީ 5 ޕަސެންޓަށް ދަށްކޮށްފައި އެ ޑޮލަރުވެސް ޕަމްޕު ކުރުން ބޭންކުތަކަށް. އެހިސާބަށް ގޮސްސިއްޔާ ވަގުތީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން ކުރައްވާނެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރު އަނެއްކާވެސް މި މާކެޓަށް ނިކުންނާނެ."

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވިނަމަވެސް މިނިމަމް ރިޒާވް ރިކުއަރމެންޓު ދަށްކުރަނީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އިޤްތިސާދަށް ޑޮލަރު ޕަމްޕު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެއް ނޫނެނެވެ. ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން މަރުކަޒީ ބޭންކުން އަޅަން ނިންމި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައިި ބޭންކުތަކުން މަރުކަޒީ ބޭންކުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ މިނިމް ރިޒާވް އަދަދު، ބޭންކުތަކުން ލިކުޑިޓީ ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، 5 އިންސައްތައަށް ކުޑަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި ފިޔަވަޅަކުން އިޤްތިސާދުގައި ހުންނަ ޑޮލަރުގެ އަދަދަކަށް އެކަށީގެންވާ ބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ. އަދި އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޑޮލަރުގެ އަގާއި އެހާ ބޮޑަށް ގުޅޭ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ.

ޑޮލަރުގެ އަގު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަކީ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ބާޒާރަށް މިހާރު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ބޭރުފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުކުުރުމާއި، އެމްއެމްއޭގައި ގާއިމްވެފައި ހުރި އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބޭންކުތަކަށް އިތުރަށް ބޭރުފައިސާ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ފޮރެން އެކްސްޗޭންޖް ބާޒާރަށް ޑޮލަރު ވިއްކަނީ އެމްއެމްއޭގެ ބޭރުފައިސާގެ ރިޒާވުންނެވެ. އަދި އެ ރިޒާވުގައި ހުރި ފައިސާއަށް އިތުރުކުރުމަށް އިންޑިއާއިން 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ގެ ލޯނެއްވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ނަގަން ނިންމާފައެވެ. ރައީސް ގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެ ވިދާޅުވާ 150 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އިންޑިއާ އިން ނަގާ އެ ލޯނުކަމަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. 

ބޭންކުތަކުގެ މިނިމަމް ރިޒާވް ރިކުއަރމެންޓަކީ ކޯއްޗެއްކަން ރައީސަށް އެނގިވަޑައިނުގަތުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ރައީސަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ކިރަމް
ފިތުނައިގެ ދިޔަ ބުރުވާލައިފި.
ޒާހިދު
ބޭންކް ތަކަށް ބޭރުފައިސާގެ ވެސް ވަކި މިންވަރެއް ސެންޓްރަލް ބޭންކްގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ. އެކަން ތިޔަ ނޫހަށް ނޭގުނީތީ ހިތާމަ ކުރަން!
ށުސ
ބޭންކްތަކުގެ ފައިސާ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގައި ނުޖެހޭ ބަހައްޓާކައް. ކަލޭވެސްތީ މުރުތައްދު ކިނބޫ ކަހަލަ ވާނުވާ ނޭގޭ މީހެއް. ބޭންކު ތަކުން ސެންޓްރަލް ބޭންކުން ޑޮލަރު ގަންނަން ޖެހެނީ
ގަންޖާ
ބީތާއިންނަކައް ނޭގޭ. ޢަދިވެސް ތަނެއްގަ ދޮޅުރޯނާއެއް ހުރިއްޔާ ގެނެސް ވެރިކަމައް ލާތި. ލަދުން ބޯ ހަލާކު
Ahmed Hassan
އިންގޭތީ ހަސަދަވަނީ
..
ޙުރިހާ އެެްޗެއް އެގޭކަށް ނުޖެހޭ
ޙުސައިން ނަބްހާން
މިނިމަމް ރިޒާވް ދަށް ކުރީމާ، އެފައިސާ އަށް ބޭންކުތަކުން އިތުރަށް ޑޮލަރު ގަނެވޭނެ. ޑޮލަރަކީ އެމް.އެމް.އޭ އިން ބޭންކް ތަކަށް ހިލޭ ބަހާ އެއްޗެއްނޫން. މިނިމަމް ރިޒާވް ދަށް ކުރީމާ އެކަމުން ބާޒާރުގައި ހުންނަ ޑޮލަރުގެ ނިސްބަތް އިތުރުވާނެ.
ސުލައިމާން.
ކަލޯ މިލިޔުން ކޮޔާލޯމަ ވާނުވާގަ މިއިޅެނީ ލިޔުންތެރިޔާކަނަ އެނގެނީ. ޜައީސް ދެއްވި ޖަވާބު އޮތީ ކޮން މައްސަލައެއް!
ދޮންފަނު ސަމީނާ
ދިވެހި ފިލާވަޅު ނަގައިދިން ގަޑީގަ ބޭރުގަ އުޅުނީ ދޮއްތޮ އެހެންވެ ދޭހަ ފިލާވަޅުން ފާސްނުވާކަން އެނގިގެން ތިދިޔައީ
އަދްހަމް
ރިޒަރވް ރިކްއަޔަރމަންޓް ދަށް ކުރީމަ، ބޭންކު ތަކުން ލޯނު ދޫކުރުމަށާ، ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް ހުންނަ ފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުވެގެން ދާނެ!
ދޮންފަނު ސަމީނާ
އެހެންވީމާ އެއްވެސް ރިޒާވެއް ބޭންކުގަ ނުބަހައްޓަމާ އޭރުން އޭރުން އޮންނާނީ ބޯކޮން ޑޮލަރު ލިބޭކަންނު
އަދްހަމް
ރިޒަރވް ރިކްއަޔަރމަންޓް ދަށް ކުރީމަ، ބޭންކު ތަކުން ލޯނު ދޫކުރުމަށާ، ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް ހުންނަ ފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުވެގެން ދާނެ!
ދިވެހި ޤައުމް
ތިކަހަލަ ފިތުނަ އުފައްދާ މީހުނައް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި! އާމީން ތިއުޅެނީ މިއޮއް ހާލަތުގައިވެސް ހަސަދަ ވެރިކަމާއި ފިތުނަ އުފެއްދޭތޯ! ނޫސް ލިޔުން ހުއްޓާލަން ފެންނަނީ! ތަންކޮޅެއް ތިބޭފުޅާގެ ފަތަށް ލުއި ވާނެ!!!
ދަންނަނުދަންނަ
tiwotImi މިނިމަންރިޒާވްރިކުއުމަންޓްދަށްކުރާސަބަބުއެގިފައި
ޝިޔާޒް
ރަންކޮޅާ 5 ޕަސެންޓަށް ދަށްކުރުމުން އޮޓޮމެޓިކުން އެ ޕަމްޕް ކުރެވުނީ ފައިސާ އިޤްތިސޯދަށް.
މުޙައްމަދު
އެމަނިކުފާނު ފިއްލަވައިގެން ހުންނަވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ޙާލަތު ޤަބޫލު ކުރާތީ، ނަމަވެސް ނޫސްވެރިން އެމަނިކުފާނަށް ފާޅު ކިޔާވަރުން ނިކުމެ ވާހަކައެއް ވިދާޅުވާއިރު މިފަދަ ކޮންމެވެސް ދެކޮޅުނުޖެހޭ ވާހަކަ ފުޅެއް ވިދާޅުވެވެނީ. ކިހާދެރަ!
މުހައްމަދު
ހބަރު ލިޔުނު ކުއްޖާޔައް މިނިމަމް ރިޒާވް އަދި މަރުކަޒީބޭންކު ނޭގުމަކީ އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކުރާޏެ ކަމެއްނުން ދޯ!!!!؟
ފިނރުޓޭ
މިނިމަމް ރިޒަރވް ރިކްއަޔަރމަންޓް އަކީ ބޭންކުގައި ފައިސާ ޖަމާ ކުރާ ކޮންމެ ރުފިޔާ އަކުން ނުވަތަ ޑޮލަރަކުން 10 ލާރި ނޫނީ ސެންޓް އެމްއެމްއޭ ގައި ބެހެއްޓުމަށް ލަޒިމް ކުރާ ޤަވާއިދެއް! މާނަ އަކީ ބެންކުގެ ހުންނަ ޑިޕޮސިޓު ތަކުން ބޭންކަށް ބޭނުން ކުރެވޭނީ ހަމަ އެކަނި ނުވަދިހަ އިންސައްތަ އޭ! މިހާރު މި އަދަދަު ތިރި ކުރުމުން ބޭންކުގެ ލިކުއިޑިޓީ އިތުރުވެ، ލޯނު ދިނުމަށާއި، އަދި ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް ހުންނަ ފައިސާވެސް އިތުރުވެގެން ދާނެ!
ާެއަލީ
ރައީސުން ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ނޫސްވެރިން ދިއުމުގެކުރިން ނޫސްވެރިން ތަމްރީނުކޮށްފަ ފޮނުވަންވީ. ނޫސްތަކަށާއި ގައުމައް ހުތުރު ނުވާވަރު ކުރަންޖެހޭ އެބަ. އިއްޔެ ވަރަށް އުއްމީދީ ވާހަކަތަކެއް ރައީސް ވިދާޅުވި.
ޕީޕީއެމް
ތީގަ ނެތެއްނު ނޭނގިގައެއް، މާފިތުނަކޮން ތިޔަދަނީ 2020 ބުނެލީ
އުގައިލް
ރައީސް އެވިދާޅުވި ވާހަކައިގަ ގޯހެއްނެތް. އެކަން ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައި މިފަހަރު ނޫސްވެރިޔާއަށް އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިވެފަވާނީ
ކުކުޅު
ބުނިވާހަކަރަގަޅު ދިޔަރެސްއަށް ކަމުނުދިޔައީ ބުނިމީހާ.
އައްޔު
ކިރަމްގެ ފިތުނައިގެ ދިޔައަކީ ރައީސްއަށް ނޭގުންތޯ ނުވަތަ ރައީސަށް ރަނގަޅަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ނުދިނުންތޯ؟