ގޭގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށްވެސް ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭނެ: ފައްޔާޒު

މަރިޔަމް ލީނާ 20 ނޮވެމްބަރު 2020 11:50
Flowers
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައްވެސް ދައުލަތަށް ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުން، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގެ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކުރާ ކަމަށާއި އަދި ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ކެފޭ ތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓު ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ޝަކުވާކުރަމުންނެވެ. 

"ސަންގު ޓީވީ" ގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ކެފޭ، ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓަކީ ކުދި ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު ވިޔަފާރިތަކެއް ކަމަށާއި، ބޮޑު ކުލީގައި ހަރަދުކޮށް، ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދައްކައި، މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދީގެން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ހަރަދުކުރަން ނުޖެހޭތީ ކެފޭ ހިންގާ މީހުންގެ ނުތަނަވަސްކަމެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުމަކީ ހޯމް ބޭސްޑް ވޯކާޒް އަށް ވެސް ޖާގަ ދީގެން އެކަމު އެބޭފުޅުން ވެސް ޓެކްސް ދައްކަވަން ޖެހޭނެ. ލިބޭ ޖާގައިގެ ތެރެއިން ޓެކްސް ދައްކަވަން ވާނެ. އަޅުގަނޑަކަށް މައްސަލައެއް ނެތް އެބޭފުޅުން ގޭގެ ބަދިގޭގައި އެބޭފުޅުންނަށް ޖާގަ ލިބޭތީ އެކަން ކުރެއްވުމަކީ،" ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިގޮތަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުން ޓެކްސް ނަގާނެ ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިނަމަވެސް ގޭގައި ތިބެގެން ކުރާ އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ އަތުން ޓެކްސް ނެގޭނީ ކޮން އުސޫލަކުން ކަމެއް ސާފެއް ނޫނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
އަންނި
ތީތަ ކައެ ބުނި ވައްކަން ކުރިޔަސް ވައްކަމެއްކަން ނޭނގޭ ކަހަލަ ވައްކަންތައް
ނިކަމެތި މީހާ
ގޭގައި މަސައްކަތެއް ދެން ނުކުރާނަން ދެން ދާނީ ނާށި ކިބައެއް ހިފާގެން ފަޒުނާ ގޭ ދޮށައް ސަލާން ޖަހަން .. އޭގެން ލިބޭ އެތިކޮޅައް ވެސް ޓެކުސް ނަގަން ހުރޭ ރެޑީގަ .. ބާއި މި ދަނީ
ދަގަނޑު ޖަނގިޔާ
ލާ ނޭވާއަށް ދައްކާނެ ފައިސާއެއް ނެތް. ދެން ޖެހޭނީ މަރުވާން؟
ހާކިމާ
ހހހާދަ ހާ ބޯވަޅު ވާ ހަކައެއް ަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަ
ކިނބޫ
ދިވެހިންނޭ ދިވެހިންނޭ ގޮހޮރު ދަމައިގަތުމުގެ ކުރިން ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ކަމަރު ބަނދެގެން ނުކުންނާށޭ. އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހޯދާ ކާއެތިކޮޅުވެސް އަރުތެރެއަށް ނުލާ ބަޔަކުމީހުން ކާން ދޭށޭ މިޖެހެނީ. ބަނޑަށް ޖެހި ކަށްވަޅު ކޮންނަ ހިސާބަށް ނުދަނީސް މިކަމުން ސަލާމަތްވާން އުޅޭށޭ.