ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ
އިޖުތިމާއީ
ސިޔާސީ
ސިޔާސީ

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ޓެކްސް ދައްކާ އެއް ޤައުމަކީ ރާއްޖެ: ބޮންޑެ

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ރައްޔިތުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ޓެކުސް ދައްކާ އެއް ޤައުމު ކަމުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓެކްނޮލޮޖީ
ޓެކްނޮލޮޖީ

ސްޕޭސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކުޑަކުދިން ތަމްރީނު ކުރަނީ

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ގްލޯބަލް ސަކްސެސް (އައިޖީއެސް) އިން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ސްޕޭސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޖޫނިއާ ބެޗެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މޫސުން
މޫސުން

ބުދަ ދުވަހު ޠޫފާން ނިވާރުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ފޯރާނެ: މެޓް

މިވަގުތު ބޭ އޮފް ބެންގާލް ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ޑިޕްރެޝަނެއް ޠޫފާނަކަށް ބަދަލުވެ، އެ ޠޫފާނުގެ ނުސީދާ އަސަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޯރާނެ ކަމުގައި މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީ (މެޓް) އިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް
ސިއްހަތް

ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރުން ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތު މަދުކުރުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސަސްއިން ޚިދުމަތް ދެމުން އައި ވަގުތު އިތުރަށް ކުޑަކުރުމާ ގުޅިގެން ތެލެސީމިޔާ ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސަރުކާރު
ސަރުކާރު
އަދުލުއިންސާފު
އަދުލުއިންސާފު
މަޖިލިސް
މަޖިލިސް

ބަޖެޓު ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް އާދީއްތަދުވަހު: ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާއި ޕީއެސްއައިޕީގެ ހޭދަ އިތުރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން އެކުލަވައިލި ބަޖެޓު ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ބަހުސް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމުގައި ރައްޔިތުން މ...

އިތުރު ލިޔުން