ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ
އިޖުތިމާއީ

ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހުނީ ފުލުހުން ނުކުރާތީ ކަމަށް ބުނުމުން ފުލުހުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޖިންސީ ގޯނާއާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނުކުންނަންޖެހުނީ ފުލުހުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެކަންކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްނުކުރާތީ ކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާތީ އެކަމާމެދު ފުލުހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ
ސިޔާސީ

ރައީސް ޔާމީން އިތުރުފުޅުހެއްދެވި ކަމަށް ބައެއް މީޑިޔާއިން ފަތުރާ ޚަބަރު ވަކީލުން ދޮގުކޮށްފި

ހައިކޯޓުގައި އޮތް ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުﷲގެ އިސްތިއުނާފު ޝަރީޢަތުގައި އެމަނިކުފާނު އިތުރުފުޅުހެއްދެވި ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ގެންސީފައިވާ ޚަބަރުތަކަކީ ދޮގެއް ކަމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުނެފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓެކްނޮލޮޖީ
ޓެކްނޮލޮޖީ
މޫސުން
މޫސުން

މޫސުން ގޯސްވެ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް އުދަ އަރައިފި

ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެ ވައި ގަދަވެ ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގިނަ ރަށްތަކަކަށް އުދަ އަރައި ބައެއް ރަށް ރަށަށް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް
ސިއްހަތް
ސަރުކާރު
ސަރުކާރު

ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު ނޫސްވެރިއެއް ގާތުން ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގަން އެދުނު މައްސަލަ ބަލަނީ

ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު ހަސަން އިސްމާއިލް، ނޫސްވެރިއެއްގެ ގާތުން ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގަން އެދުނު މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އަދުލުއިންސާފު
އަދުލުއިންސާފު
މަޖިލިސް
މަޖިލިސް