ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ
އިޖުތިމާއީ
ސިޔާސީ
ސިޔާސީ

ގާޒީންނަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި

ސަރުކާރުން ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ ޝަރީއަތުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެކަން ކަށަވަރުކުރަން ސަރުކާރުގެ އެކި ފަންތީގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ގުޅަމުންދާކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ގެ މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރު ހައިލަ...

އިތުރު ލިޔުން
ޓެކްނޮލޮޖީ
ޓެކްނޮލޮޖީ

ފުވައްމުލައް އައިޓީ ހަބަކަށް ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިން: މަލީހް

ޏ.ފުވައްމުލައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އައިޓީ ހަބަށް ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ސައިންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޫސުން
މޫސުން

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ. އަތޮޅާއި ހަމައަށް ރީނދޫ އެލާޓު ނެރެފައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް
ސިއްހަތް

ފަރެސްމާތޮޑާގައި ޖުޒާމްބަލި ފެތުރޭކަމަށް ބުނެވުނީ އޮޅުމަކުން - ސިއްޙީ މަރުކަޒު

ފަރެސްމާތޮޑާގައި ޖުޒާމްބަލި ފެތުރެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އިއުލާންކުރެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް އެރަށު ހެލްތް ސެންޓަރުން ބުނެފިއެވެ. ހެލްތް ސެންޓަރުން ބުނެފައިވަނީ އެގޮތަށް ލިޔެ ނެރެފައިވާ އިއުލާން މިހާރު ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސަރުކާރު
ސަރުކާރު

މިއަހަރަކީ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކާމިޔާބު އަހަރެއް: ރައީސް ޞާލިޙު

ޖުމްހޫރީ ދުވަސް އިޙުތިފާލުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަފުލާގައި، ޤައުމާ މުޚާޠަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ކާމިޔާބު ކަމުގައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އަދުލުއިންސާފު
އަދުލުއިންސާފު
މަޖިލިސް
މަޖިލިސް

ހައިލަމްގެ އަމަލަކީ އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަމަލެއް: ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ކަރުގައި ޗޭނެއް ޖަހައިގެން ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމް ހުންނަ ގޮތަށް ދޭހަވާހެން ހުރި ކުރެހުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހައިލަމް ހިއްސާ ކުރެއްވުމަކީ އިންސާނީ ކަރާމާތައް އުނިކަން އަންނަފަދަ އަމަލ...

އިތުރު ލިޔުން