ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ
އިޖުތިމާއީ

ދިޔަރެސްގައި ހިލޭ އިސްތިހާރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޤުތިޞާދީ ދަތިކަމާ ގުޅިގެން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މިވަގުތަކީ ވަރަށް ދަތި ދަނޑަވަޅެއް ކަމުގައިވާތީ، މިދަނޑިވަޅުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ދިޔަރެސް ނޫހުގައި ހިލޭ އިސްތިހާރުކުރުމުގެ ފ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ
ސިޔާސީ

ރައީސް ޔާމީނާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް ނޫސްތަކުން ފަތުރާ ވާހަކަ ޣައްސާން ދޮގުކުރައްވައިފި

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ދައްތާފުޅުގެ މޫނު ދެކެވަޑައިގެން ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ކަރެކްޝަނުން ހަމަޖެއްސުމުން އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވަން ދެކޮޅު ހައްދަވާފައިވާ ކަމުގައި ބުނެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ޕީޕީ...

އިތުރު ލިޔުން
ޓެކްނޮލޮޖީ
ޓެކްނޮލޮޖީ

ސްޓެލްކޯއިންވެސް ބައެއް ޙިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށްދޭން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑު ސްޓެލްކޯ،ގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މޫސުން
މޫސުން
ސިއްހަތް
ސިއްހަތް

ޢާއިލީ މީހެއްގެ މޫނު ދެކިލަން ކަރަންޓީނުން ގެނައި މީހާ ފުރަމަތަމަ ގެންދެވުނީ ނުބައި ފެސިލިޓީއަކަށް

ޢާއިލާ މީހެއްގެ މޫނު ދެކިލުމަށް ކަރަންޓީނުގައި ހުއްޓައި، ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީން އާސަހަރާއަށް ގެނެވުނު މީހަކު ފުރަތަމަ އަނބުރައި ގެންދެވުނީ ނުބައި ފެސިލިޓީއަކަށް ކަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރައްވާ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކު...

އިތުރު ލިޔުން
ސަރުކާރު
ސަރުކާރު

މިސްކިތްތަކާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ކަމަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރުމާއި، މިސްކިތުގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުމާއި މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި މިސްކިތުގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ކުރިން މިިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އަދުލުއިންސާފު
އަދުލުއިންސާފު

ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގައި އެންމެ ކުރިން މިނިވަންކުރަން ޖެހޭނީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިން: ޔޫއެން

މުޅި ދުނިޔެއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގައި ޖަލުތަކުން އެންމެ ކުރިން މިނިވަން ކުރަންޖެހޭނީ ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޖަލަށްލެވިފައި ތިބި ފަރާތްތައް ކަމަށް އދ. ހައިކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް މިޝެލް ބެޗެލެޓް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މަޖިލިސް
މަޖިލިސް