ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ
އިޖުތިމާއީ

އިންޑިޔާ ފެރީގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލަށް އަދި ޕޯޓަށްވެސް ލިބިފައި ނެތް: ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް

އިންޑިޔާ ކޮޗިންއިން ކުޅުފުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރަން ފަށާ ފެރީ ޚިދުމަތުގެ މައުލޫމާތު ސަރުކާރުން އެ ސިޓީގެ ކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާ ކަމުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ
ސިޔާސީ
ޓެކްނޮލޮޖީ
ޓެކްނޮލޮޖީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޯނާއި ލެޕްޓޮޕް ވެއްދުމުހެ ހުއްދަ ވަކީލުންނަށް ދީފި

ދައުލަތާއި ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަކީލުންނަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތަކުގައި ފޯނާއި ލެޕްޓޮޕް ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް އެ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މޫސުން
މޫސުން
ސިއްހަތް
ސިއްހަތް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އިން ނިޔާވި މީހުންގެ ޢަދަދު 34 އަށް އަރައިފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ބަލިޖެހިގެން އެ ބަލީގައި ނިޔާވި މީހުންގެ ޢަދަދު 34 އަށް އަރާފައިވާ ކަމުގައި ނޭޝަނަލް ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސަރުކާރު
ސަރުކާރު
އަދުލުއިންސާފު
އަދުލުއިންސާފު

އަދީބުގެ ބަންދު މުއްދަތު އިތުރުކޮށް މައްސަލަތައް އަލުން ބަލަން އަންގައިފި

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި 7 ދައުވާއެއް އަލުން ބެލުމަށާއި، އެ މައްސަލަތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިމެންދެން އަދީބު ޖަލުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހައިކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މަޖިލިސް
މަޖިލިސް

ޕްރިންސިޕަލުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސުކޫލު ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުގެ މައްސަލަ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅުއްވަނީ

ޕްރިންސިޕަލުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސުކޫލު ކަނޑައެޅުމާ ގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޢާންމުކޮށްފައިވާ އުޞޫލުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުން މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމުގައި ޕީއެންސީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ މ...

އިތުރު ލިޔުން