ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ
އިޖުތިމާއީ
ސިޔާސީ
ސިޔާސީ
ޓެކްނޮލޮޖީ
ޓެކްނޮލޮޖީ

ފުވައްމުލައް އައިޓީ ހަބަކަށް ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިން: މަލީހް

ޏ.ފުވައްމުލައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އައިޓީ ހަބަށް ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ސައިންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޫސުން
މޫސުން

މާލެއިން ފެށިގެން އައްޑޫއާ ހަމައަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން މާލެ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑު އަތޮޅާ ހަމައަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް
ސިއްހަތް
ސަރުކާރު
ސަރުކާރު

ފައިސާ ލިބޭ އިރު ރާއްޖެ އަޑިއަށް ހިނގައިދާނެ، މަޑެއް ނުކުރެވޭނެ: ޝާހިދު

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ހެދި ދިމާވާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ސަލާމަތްވުމަށް ރާއްޖެއަށް ފައިސާގެ އެހީ ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ފައިސާ ލިބުން ރާއްޖެއަށް މިހާރު ވަރަށް ދަތިކަމަށް ޚާރިޖީވަޒީރު އަބްުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އަދުލުއިންސާފު
އަދުލުއިންސާފު

އަދީބާއި ޒިޔަތު ގޭގައި ތިބި އިރު ރައީސް ޔާމީނު ޖަލުގައި ބަހައްޓަވަނީ ކޮން ހަމައަކުން؟: އަލްޙާން

އަދީބާއި ޒިޔަތު ގޭގައި ތިބޭއިރު ރައީސް ޔާމީނު ޖަލުގައި ބަހައްޓަވަނީ ކޮން ހަމައަކުންތޯ ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލްޙާނު ފަހުމީ ސުވާލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މަޖިލިސް
މަޖިލިސް