މެމޮރޭންޑަމް އޮފް އަންޑާސްޓޭންޑިން (އެމްއޯޔޫ)އަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭތަ؟

ޙުސައިން އަފްޝަން 9 ނޮވެމްބަރު 2020 18:06
Flowers
އިންޑިޔާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެދުގައި މެމޮރަންޑަން އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންއެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން

މެމެރޮންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންއަކީ ދެ ފަރާތެއްގެ މެދުގައި ވަކިކަމެއް ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ވެވޭ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަދެވުމެއްނުވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ. 

ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަދެވުމެއްނުވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ މާނައަކީ އެ އެއްބަސްވުމަކީ އޭގައި އެކުލެވޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދެ ބައިވެރިން އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާ އެއްބަސްވުމަކަށް ނުވުމެވެ. އެމްއޯޔޫއަކީ ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކަމެއް ކުރުމަށް އެކަމުގެ ޤާނޫނި ގޮތުން ބަދެވެނިވި އެއްބަސްވުމަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވައިލާ އެއްބަސްވުމެކެވެ. 

އިންވެސްޓޮޕީޑިއާގައި އެމްއޯޔޫއާ ބެހޭ ގޮތުން ބުނެފައިވަނީ މިފަދަ އެއްބަސްވުންތަކަކީ ޢާންމުކޮށް ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ނުވަތަ ގިނަ ޤައުމުތައް އެކުލެވޭ ގޮތަށްވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި ބޮޑެތި ވިޔަފާރި އެއްބަސްވުންތަކަށް ވާޞިލުވުމުގެ ކުރިން އެކުލަވައިލެވޭ އެއްބަސްވުންތަކެއް ކަމުގައެވެ. އެއީ ޙަޤީޤީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބުރަދަން ހުރި އެއްބަސްވުމަށް ވާސިލުވުމުގެ ކުރިން އެކަމުގައި ދެފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ އުޞޫލުތައް ނުވަތަ އޮނިގަނޑު އެކަށައަޅައި ކަރުދާހަށް ދެލިކުރަން ހެދޭ އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައެވެ. 

އެމްއޯޔޫއަކުން ދޭހަކޮށްދެނީ މަސައްކަތަކާއިގެން ނުވަތަ އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ އިތުރު ވާހަކަތަކާއި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެ ފަރާތް ތައްޔާރުކަމެވެ. އެއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަދެވެނެވި އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައިނުވި ނަމަވެސް އެ އެފަދަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަދެވެނިވި ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑުކަން އެއިން ދޭހަކޮށްދެއެވެ. 

އާންމު ގޮތެއްގައި އެމްއޯޔޫއެއްގައި އެކުލެވޭނީ އެއްބަސްވާ މަޝްރޫޢަކާއި އެ މަޝްރޫޢެއްގެ ދާއިރާ (ސްކޯޕް) އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވާ ދެ ފަރާތުގެ ތަފުސީލާއި، އެ ދެފަރާތުގެ ޒިންމާތަކެވެ. 

ޗައިނާއާއެކު އެމެރިކާއިން ހެދި ވިޔަފާރި އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިނުކުރެއްވުމުން، އެމްއޯޔޫތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑު ޓުރަމްޕު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "އެމްއޯޔޫއަކާ އަހަރެން ގަޔާ ނުވެއެވެ. އެއީ އެއްވެސް މާނައެއް ހުރި އެއްޗެއް ކަމުގައި ނުވާތީއެވެ." 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ހުސެން ރައޯ ކުމާރު
https://www.adanienterprises.com/about-us އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯރޓް ކޮމްޕެނީގެ ލިމިޓެޑް ގެ %80 ވިއްކާލަނީ !
ދިވެހި އުއްމަތުގެ އާދޭސް
ޔާ ﷲ މިގައުމު ސައްތައިންސައްތަ އިސްލާމްކަންމަތީ ދަމަހައްޓަވާންދޭވެ އަދި މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދަމަހައްޓަވާންދޭވެ. ބޭރުގެ އެންމެހައި ނުފޫޒުން އެއްކިބައިކޮށް ދެއްވާންދޭވެ. މިކަންތައްތަކަށް ބުރޫއަރާ ގޮތަށްކަންތައްތައް ކުރާ ފަރާތް ތައްނިކަމެތި ކުރައްވައި ފަލީހަތް ކުރައްވާންދޭވެ. އަދި ﷲ އެބައެއް ވަރުގަދަ ހިއްޕެވުމަކުން ހިއްޕަވައި މީސްތަކުންނަށް އިބުރަތަކަށް ވާވަރުގެ ކަންތައްތަކެއް ދައްކަވައިފާންދޭވެ. އާމީން ޔާ ރައްބަލް އާލަމީން. ﷲ އަކުބަރު.