ލައިފް ސްޓައިލް
މީހުން
މީހުން

އެންމެ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އެމެރިކާގައި މަރުގެ އަދަބު ދިންކަން އެނގޭތަ؟

އެމެރިކާ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އެ ޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންނާއި މެދު ބޮޑެތި ތަފާތުތައް ގެންގުޅެމުން އައި ޤައުމެކެވެ. ދޮން މީހުންނާއި އެއްހަމައެއްގައި އެމެރިކާގައި ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންނާއި އެހެނިހެން ނަސްލުގެ މީހުންނަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަށް ލި...

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތު
ސިއްހަތު
ޓްރެވަލް
ޓްރެވަލް

މި ދުވަސްކޮޅު ކުވައިތުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގޮވާ ބަންގި ތަފާތީ ކީއްވެކަން އެނގޭތަ؟

ކުވައިތަކީ ގަލްފުގައި އޮންނަ ކުޑަކުޑަ ޢަރަބި އިސްލާމީ ޤައުމެކެވެ. ތެލުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ މިކުޑަ ޤައުމު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް މިހާރު އައިސްގެން އުޅެނީ ކުވައިތުގައި ބަންގި ގޮވާ ގޮތަށް ތަފާތެއް އައިސްގެން އުޅޭތީއެވެ. އެމަންޒަރާއި އަޑު ފެން...

އިތުރު ލިޔުން
ކާނާ
ކާނާ

ބަނބުކޭލުން ލިބޭ 5 ފައިދާއެއް!

ބަނބުކޭލަކީ ރާއްޖޭގެ ބިން ބޮޑު ބައެއް ރަށްރަށުގައި މީގެ ކުރިން ވަރަށް ގިނައިން ހައްދާ ގަހެކެވެ. މިހާރުވެސް ބަނބުކެޔޮ ގަސް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހުރެއެވެ. އަދި މިއީ ދިވެހިންގެ އާންމު ކެއުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން މީގެ ކުރިން ބޭނުން ކުރި ބާވަތެކެވެ. އަދި މި...

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން
އެހެނިހެން

ސާކު ޤައުމުތަކުން އެންމެ ބޮޑު މުސާރަ ލިބެނީ ކޮން ޤައުމެއްގެ ވެރިއަކަށްކަން އެނގޭތަ؟

ސާކުގައި ޖުމްލަ 8 ޤައުމު އޮންނައިރު، އެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު މުސާރައެއް ލިބެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރައްވާ ފަރާތަށެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓެކްނޮލޮޖީ
ޓެކްނޮލޮޖީ
ސައިންސް
ސައިންސް
ތާރީހް
ތާރީހް