ލައިފް ސްޓައިލް
މީހުން
މީހުން

ސުލްތާން މުހައްމަދު އަލް ފާތިހް އިސްތަންބޫލް ފަތަހަ ކުރެއްވިއިރު އުމުރަކީ 21 އަހަރު

ތުރުކީ ވިލާތުގެ ވެރިރަށް އިސްތަންބޫލަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަޤްބޫލު މަންޒިލެކެވެ. މިއީ އިސްލާމީ އެންމެ ފަހުގެ ހިލާފަތް ކަމުގައިވާ އުސްމާނީ ދައުލަތުގެ ވެރިރަށެވެ.

ސިއްހަތު
ސިއްހަތު
ޓްރެވަލް
ޓްރެވަލް

މިޞްރަށް ޒިޔާރަތްކުރާނަމަ، ކޮންމެހެންވެސް ބަލައިލުން ލާޒިމު ބައެއް ތަންތަން

މިޞްރަކީ އިންސާނީ ޙަޟާރަތަށް އަލިވިލުމާ ހަމައިން އިންސާނީ ތާރީޚުގެ މުހިއްމު ބައެކެވެ. އިންސާނީ ތާރީޚުގެ މޫތައް، އަދި އިންސާނީ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ޙަޟާރީ ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒުތައް އެބިމެއްގައި ފެންނާންހުރި ބިމެއް ކަމުގައި މިޞްރުގެ ބިންވެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ކާނާ
ކާނާ

އެނގޭތަ : އިނގުރަކީ ހީނުކުރާހާ ފައިދާހުރި ގޮނޑިއެއްކަން؟

މޭނުބައިކުރުމާއި ހޮޑުލެވުމަށް އިނގުރަކީ ވަރަށް ފައްކާ ބޭހެކެވެ.

ޗީޒް އޮނިއަން ރިންގް

އެގް ޕެޕަރ ފުރައި

އެހެނިހެން
އެހެނިހެން

މުފައްކިރަކީ...

މުފައްކިރަކު ބިނާކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާނަމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ މުފައްކިރަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުން ލާޒިމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަޢަވީ އަދި ޢިލްމީ ޙަޔާތުގައި ބޭނުންކުރާ މިފަދަ އެތައް މުޞްޠަލަޙުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓެކްނޮލޮޖީ
ޓެކްނޮލޮޖީ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖައްވީ ސްޓޭޝަން މިރޭ ރާއްޖެއަށް ފެންނާނެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖައްވީ ސްޓޭޝަން (އައި.އެސް.އެސް) މިރޭ ރާއްޖެއަށް ފެންނާނެއެވެ.

ސައިންސް
ސައިންސް

އިރުގެ ނިޒާމުން ބޭރު ގުރަހެއެއްގެ ޖައްވީ ފަށަލައިން ފެން ފެނިއްޖެ

ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖު ލަންޑަންގެ ޢިލްމުވެރިންތަކެއް ޝާއިޢުކުރައްވާފައިވާ ކަރުދާހެއްގައިވާ ގޮތުން، އެގުރަހައެއްގެ ޖައްވީ ފަށަލާގައި ފެން ހުރި ގުރަހައެއް އެމީހުންނަށްވަނީ ހޯދިފައެވެ. މިޓީމުގެ ބޭނުމަކީ ދުނިޔޭގެ ޞިފަތައް ހުރި އިތުރު ގުރަހަ ހޯދުމެވެ.