ލައިފް ސްޓައިލް
މީހުން
މީހުން
ސިއްހަތު
ސިއްހަތު
ޓްރެވަލް
ޓްރެވަލް

މި ދުވަސްކޮޅު ކުވައިތުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގޮވާ ބަންގި ތަފާތީ ކީއްވެކަން އެނގޭތަ؟

ކުވައިތަކީ ގަލްފުގައި އޮންނަ ކުޑަކުޑަ ޢަރަބި އިސްލާމީ ޤައުމެކެވެ. ތެލުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ މިކުޑަ ޤައުމު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް މިހާރު އައިސްގެން އުޅެނީ ކުވައިތުގައި ބަންގި ގޮވާ ގޮތަށް ތަފާތެއް އައިސްގެން އުޅޭތީއެވެ. އެމަންޒަރާއި އަޑު ފެން...

އިތުރު ލިޔުން
ކާނާ
ކާނާ

ރެސިޕީ: ކޮރެއާއިން ބީފް ބަލްގޮގީ

މިފަހަރު މިހުށަހަޅައިދޭ ރެސިޕީއަކީ ގެރި މަސް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ކޮރެއާއަށް ނިސްބަތްވާ ކެއުމެކެވެ. މިކެއުން އެންމެ ކަމުދާނީ ބަތާއެކުއެވެ. ނަމަވެސް ރޮށްޓާއި ޖަހައިގެން ކެއުމަށްވެސް މިކެއުން ހަމަ ކަމުދާނެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން
އެހެނިހެން

1819 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ކިތައް ބޮޑު ބަޑި ހުރިކަން އެނގޭތަ؟

1819 އަހަރު މާލެ އޮތް ގޮތުގެ ތަފުޞީލުތައް ފެންނަ އެއް ލިޔުމަކީ ސިލޯނުގެ ސަރުކާރުން ނެރުނު ގެޒެޓު ނަންބަރު 945 ވަނަ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ މަޒުމޫނެކެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓެކްނޮލޮޖީ
ޓެކްނޮލޮޖީ

ސިލިކަން ވެލީގެ މިވިޔަފާރިވެރިންނަށް ގޮއްފުޅަނގި މުސްތަޤުބަލުގެ ކުކުޅަށް ހެދިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

ޓްރީނާ ޗިއަސަަންއާއި އޭނާގެ ވިޔަފާރި ބައިވެރިން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި "އޮވިޕޯސްޓް"އަކީ ގޮއްފުޅަނގި އާލާކުރުމުގައި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

ސައިންސް
ސައިންސް
ތާރީހް
ތާރީހް

1947 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ގަދަ ހުމެއް ފެތުރުމުން އެހީވާން ނުކުތީ ކޮން ބައެއްކަން އެނގޭތަ؟

ސުއްމުވުލް އަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު ވަޒީރުއް ދާޚިލިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު 1947 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި މުޅި މާލޭގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ހުމެއް ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ.