ލައިފް ސްޓައިލް
މީހުން
މީހުން

ނަރެންދުރަ މޯދީ މާސްޓާސް ހާސިލުކުރީ ކޮން ދާއިރާއަކުންކަން އެނގޭތަ؟

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަކީ މި ސަރަހައްދުގައި އަދި މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފައްދާ ޝަޚުޞިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ޝަޚުޞިއްޔަތެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތު
ސިއްހަތު
ޓްރެވަލް
ޓްރެވަލް

ޢިރާޤުގެ ފޮތް ބާޒާރަށް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަނަ ހިޔަނި އެޅިފައި

ޢިރާޤަކީ ޢަރަބި ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން މީހުން ފޮތް ކިޔާ އެއް ޤައުމެވެ. އެ ޤައުމުގެ ބަޞަރާގެ އަލްފަރާހީދީ ނަމަކަށް ކިޔުނު މަގަކީ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ހަފުތާއަކު އެއް ދުވަހު ބޮޑު ފޮތް ބާޒާރެއް އޮންނަ މަގެކެ...

އިތުރު ލިޔުން
ކާނާ
ކާނާ

ބަނބުކޭލުން ލިބޭ 5 ފައިދާއެއް!

ބަނބުކޭލަކީ ރާއްޖޭގެ ބިން ބޮޑު ބައެއް ރަށްރަށުގައި މީގެ ކުރިން ވަރަށް ގިނައިން ހައްދާ ގަހެކެވެ. މިހާރުވެސް ބަނބުކެޔޮ ގަސް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހުރެއެވެ. އަދި މިއީ ދިވެހިންގެ އާންމު ކެއުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން މީގެ ކުރިން ބޭނުން ކުރި ބާވަތެކެވެ. އަދި މި...

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން
އެހެނިހެން
ޓެކްނޮލޮޖީ
ޓެކްނޮލޮޖީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުތުބުޚާނާތަކުން އިލެކްޓްރޯނިކް ފޮތް ނަގާ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެހެންވެސް ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އާންމު މުއައްސަސާތައް ބަންދުކުރިއިރު ލައިބުރަރީތައް ބަންދުކުރިއެެވެ. ނަމަވެސް އެތަންތަނުގެ ޚިދުމަތް އޮންލައިންކޮށް ހޯދޭނެ މަގުފަހިކުރިއެވެ. އެއާއެކު އޮންލައިންކ...

އިތުރު ލިޔުން
ސައިންސް
ސައިންސް

ދުނިޔެއިން އަހަރަކު ބައި މިލިއަން ތުއްތުކުދިން ވައިގެ ނުސާފުކަމުގެ ސަބަބުން މަރުވޭ

ވައިގެ ނުސާފުކަމުގެ ސަބަބުން ފާއިތުވި އަހަރުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބައި މިލިއަނާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ތުއްތު ކުދިން މަރުވާ ކަމުގައި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ތާރީހް
ތާރީހް