އިޤުތިޞާދީ ހަލާކެއްގެ ތެރެއަށް ރައްޔިތުން ދޫކޮށްނުލުމަށް ޑރ.މުޢިއްޒު ގޮވާލައްވައިފި

ހަޔާ ޔޫސުފް 14 މާރިޗު 2020 19:57
Flowers

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެދާނެ އިޤުތިޞާދީ ދަތިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން އިޤުތިޞާދީ ހަލާކެއްގެ ތެރެއަށް އެއްލައިނުލުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބުރައީސް އަދި މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމް ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. 

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ޑރ.މުޢިއްޒު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފަިއވަނީ، ކޮވިޑް-19އިގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން އިޤުތިޞާދީ ގޮތުން ހަލާކުވެގެން ދިއުމަށް ސަރުކާރުން  ދޫކޮށްނުލައްވާނެ ކަމުގައި އުންމީދުކުރައްވާ ކަމުގައެވެ. 

އެގޮތުން މުޢިއްޒުވަނީ މާލޭގައި ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ބިންތަކުގެ ކުލިން ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އެގޮތުން މާލެ ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލިން ރެސްޓޯރެންޓު ކެފޭ ހިންގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި މާރުކޭޓުތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޮޅިތަކުގެ ކުއްޔަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ބައެއް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، އެޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުންވެސް ލުއި ގޮތްތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މުޢިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކަރަންޓު ބިލު ފަދަ ޒަރޫރީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގަށް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މުޢިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. 

ޑރ.މުޢިއްޒުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ނައިބުރައީސް ޑރ.ޖަމީލުވެސްވަނީ ކަރަންޓާއި ފެން ފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަގު ހެޔޮކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ކިނބޫ
ބައްލަވާ މިމީހުންނަކަށް ނުވާނެ މިކަމެއް. ނުވެސް އެނގެނީ.
ހޮޅި މުއީޒު
ރައިޔަތުން ކަލޭ ނުބެހެއްޓިއޭ މިކަންކަން ހައްލުކުރާކައް ހޮޅިމުއީޒު.. ކޮރޯނާވައިރަސް.. ހެހެހެ
ހެޔޮއެދޭފަރާތް
ކޮމެންޓްކުރައްވާބައެއްބޭފުޅުންވަރަށްޒާތީވެއެކިނަންނަމުންމުޚާތަބުކޮށްހެދިޔަސްމުއިއްޒު އަކީތައުލީމީގާބިލުބޭފުޅެއް. ޢަޅުގަޑަކީއެއްވެސްޕާޓީއެއްގެމެމްބަރެއްނޫން. ނަމަވެސް މީހުންގެއަބުރާބެހުމާއިދޮގުމަލޫމާތަށްނަފުރަތުކުރާމީހެއް.