ދީން
ހަބަރު
ހަބަރު

ބޮސްނިޔާގެ 8،000 މުސްލިމުން ޤަތުލުކުރި ހަނދާން ފޮހެލަން އުޅޭ މީހަކަށް ނޯބެލް އިނާމުދިން ކަން އެނގޭތަ؟

ބޮސްނިޔާގެ 8،000 މުސްލިމުން މަރާނުލާކަމީ މުސްލިމުންދެކެ ނަފުރަތުކުރާ މީހުން ކުރިއަރުވާ ޤަބޫލުކުރުމެކެވެ. މިފިކުރުހިމެނޭ ފޮތްތަކެއް ލިޔުނު އޮސްޓުރިއާގެ ޕީޓަރ ހޭންޑްކާ އަށްވަނީ 2019 ގެ އަދަބީ ނޯބަލް އިނާމުލިބިފައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

އިސްލާމީ ހަރަކާތް

އިސްލާމީ ހަރަކާތޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ ދޭހައިގައި އަހަރެން ހިމަނަނީ، ތަނެއްގައި އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ފަތުރާ، އިސްލާމްދީނަށް ބަޔަކު އަހުލުވެރިކުރުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތެއް ކަމަށް އެ ހަރަކާތެއްގެ އަހުލުވެރީން ދަޢުވާކުރާ ކޮންމެ ހަރަކާތެކެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ހުކުރު ހުތުބާ
ހުކުރު ހުތުބާ

ޤުރުއާނަކީ މުސްލިމުންގެ ހިތާއި، ފުރާނައާއި ޟަމީރުގެ ކާނާ: ހުކުރު ޚުޠުބާ

މިއަދު ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފައިވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ މާތްﷲގެ ކަލާމްފުޅު ކަމުގައާއި، އެފޮތަކީ މުޙައްމަދުގެފާނު މެދުވެރިކުރައްވައި ހިދާޔަތުގެ މަގަށް މަގުދެއްކެވުމަށް މާތްﷲ ބާވައިލެއްވި ފޮތް ކަމުގައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ނަސޭހަތް
ނަސޭހަތް

ދަރުމައާއި ބަރަކާތުގެ ޚަޒާނާ: ޢަރަފާތު ދުވަސް!

ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކާއި މަސްތަކާއި އަހަރުތައް ފާއިތުވަމުން ނިމެމުންދަނީ ހަލުއިކޮށެވެ. ދުވަހާއި ރެއާއި މަސްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ވަގުތަކީ، އިންސާނުން އެބައިމީހުންގެ އަޖަލުގެ ދަންފަޅި ހަމަކުރުމަށް ކުރާ ދަތުރުގައި މަޑުކޮށްލާ ގިމަތަތަކެކެވެ. އަދި...

ޝަހުސިއްޔަތު
ޝަހުސިއްޔަތު

އަޙްމަދު ބިން ޠޫލޫންގެ ޙަޔާތްޕުޅުން މަރުގެ ސިޓީ

އަޙްމަދު ބިން ޠޫލޫން ބޮޑުފުޅުވެވަޑައިގަތީ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި، އެކަލޭގެފާނުގެ ރިވެތި އަޑުފުޅުން ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާވިދާޅުވުމުގައެވެ.