ދީން
ހަބަރު
ހަބަރު

ދަރިންނަށް ޅައިރުއްސުރެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދީ، މަސައްކަތަށް ލޯބި ޖައްސަންޖެހޭ: ހުކުރު ޚުޠުބާ

ކީރިތި ރަސޫލާއަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް މާތްﷲ އަޅަމެންނަށް ދެއްކެވި މަތިވެރި ނަމޫނާއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ތުއްޕުޅު އިރުން ފެށިގެން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެހެން މީހުންނަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމާއި ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައި...

ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ބިން

ބިމާ ބެހޭ ގޮތުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުތަކަށް ކުރުކޮށް އަލިއަޅުވައިލާ އެބަސްފުޅުތަކާ ޒަމާނީ ޢިލްމީ ބައެއް ހޯދުންތައް ގުޅުވައިލުމުން ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ މުޢުޖިޒާތެއްކަން ސާފުވެ އެނގެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ހުކުރު ހުތުބާ
ހުކުރު ހުތުބާ

ޤިޔާމަތްދުވަހު މާތްﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ހުއްޓި ތިބެންޖެހޭނެ ކަން ހަނދާންކުރަންޖެހޭ: ހުކުރު ޚުޠުބާ

ދުނިޔޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ޣާފިލު ކަންމަތީގައި އުޅޭނީ މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ހުއްޓި ތިބެންޖެހޭ ދުވަހެއް އަންނަކަން އެއުރެން ނުދަންނާތީ ކަމުގައި މިއަދު ޚުޠުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ނަސޭހަތް
ނަސޭހަތް

ދަރުމައާއި ބަރަކާތުގެ ޚަޒާނާ: ޢަރަފާތު ދުވަސް!

ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކާއި މަސްތަކާއި އަހަރުތައް ފާއިތުވަމުން ނިމެމުންދަނީ ހަލުއިކޮށެވެ. ދުވަހާއި ރެއާއި މަސްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ވަގުތަކީ، އިންސާނުން އެބައިމީހުންގެ އަޖަލުގެ ދަންފަޅި ހަމަކުރުމަށް ކުރާ ދަތުރުގައި މަޑުކޮށްލާ ގިމަތަތަކެކެވެ. އަދި...

ޝަހުސިއްޔަތު
ޝަހުސިއްޔަތު

ސުންނަތުގެ ނަޞްރުވެރިޔާ- 2

އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ހިނގާފައިވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން މިހުނާއަކީ އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ހެޔޮ ލަފާ ޢިލްމުވެރިންގެ ކެތްތެރިކަމާއި ޙައްޤުގައި ސާބިތުވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެކެވެ. މިއީ އެމިޙުނާގައި އިމާމު އަޙްމަދު ދެއްކެވި ކެތްތެރިކަމުގެ ވ...