ދީން
ހަބަރު
ހަބަރު
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

އިސްލމީ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ޙައްޖަށް ބުރޫއެރި ބައެއް ޙާދިސާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ވަބާއީ ބަލިމަނޑުކަން ދުނިޔެއަށް ފެތުރި ދުނިޔޭގެ ގިނަ ކަންތައްތަކަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވެއެވެ. މުސްލިމުންނާ މިއަހަރުގެ ހައްޖު މޫސުމް ބައްދަލުކުރީ މިދެންނެވި ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ބަދަލަކާއެކުއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ހުކުރު ހުތުބާ
ހުކުރު ހުތުބާ
ނަސޭހަތް
ނަސޭހަތް

ޢީދު ތަކުބީރަކީ ކޮބާ؟

ތަކުބީރުގެ މާނައަކީ الله މަތިވެރިކުރުމާއި، އެންމެހާ ޢައިބުތަކުން އެކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުކުރުމާއި، އެކަލާނގެއަށް ޡަނާކިއުމެވެ. މުސްލިމު އަޅާ ނަމާދުގެ ތެރޭގައިއާއި ނަމާދަށް ގޮވުމުގައި އަދި ޛިކުރުކުރުމުގެ އާއްމު ޙާލަތްތަކުގައިވެސް الله ގެ މަތިވެރިކަމާއި ބޮ...

އިތުރު ލިޔުން
ޝަހުސިއްޔަތު
ޝަހުސިއްޔަތު

މަލިކާ ބަލްޤީސް – ދުރުވިސްނޭ ވަރުގަދަ ޝަޚްޞިއްޔަތެއް

މިއީ މަލިކާ ބަލްޤިސް އާއިބެހޭ ގޮތުން ޢަރަބި ބަހުގެ ލިއުންތެރިން ލިއުއްވާފައިވާ އެކިއެކި ވާހަކަތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެވާހަކަތަކުގައި ހުރި ގާތްގަޑަކަށް އެއްވައްތަރެއްގެ ބައިތަކަށް އިއްތިފާގުވާ ބައިތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ޚުލާޞާ ލިއުމެކެވެ.

އިތުރު ލިޔުން