މުނިފޫހިފިލުވުން
ހޮލީވުޑް
ހޮލީވުޑް

"ފްރެންޑްސް" ސީރީޒްގެ ތީމް ލަވަ ލިޔުނު ލަވަ ލިޔުންތެރިޔާ އެލީ ވިލިސް ނިޔާވެއްޖެ

ގިނަ ބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދި ހެއްވާމަޖާ ސިލްސިލާ ކަމުގައިވާ ފްރެންޑްސްގެ މަޝްހޫރު ތީމް ލަވަ ލިޔުނު އެލީ ވިލިސް ނިޔާވެއްޖެ ކަމުގައި އެސޯސިއޭޓެޑް ޕްރެސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

ޓީވީ ސިލްސިލާ
ޓީވީ ސިލްސިލާ

ޕަޔިތަހްތު ޢަބްދުލްޙަމީދު މުސްލިމު ޒުވާނުން ބަލައިލުން މުހިއްމު ސިލްސިލާއެއް

މުސްލިމުންގެ ދިރިއުޅުމާއި ސަގާފަތުގެ ގިނަ ކަންކަން ބައްޓަންވަމުންދަނީ ފިކުރީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ތެރެއަށް އެކި ދިމާލުން އެކި މިންވަރަށް އަންނަ ސަގާފީ އަސަރުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ވާހަކަ
ވާހަކަ

އޭނާއާއި ކަނޑު

އޭނާ އައްސޭރިއަށް ނުކުންނަނީ އާދަވެގެން އޭނާ އެދިމާލަށް ދާ ސަބަބަށެވެ. ހިތުގެ ފުނުން އެމީހަކާ ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ، އެމީހެއްގެ ޞޫރަ ދެކިލުމަށް ދެލޯ އަބަދުމެ އާދޭސްކުރާ ލޯބިވެރިޔާއާ ބައްދަލުވެލާށެވެ. އެކަމަކު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ތަފާތެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން
އެހެނިހެން