މުނިފޫހިފިލުވުން
ހޮލީވުޑް
ހޮލީވުޑް

"ފްރެންޑްސް" ސީރީޒްގެ ތީމް ލަވަ ލިޔުނު ލަވަ ލިޔުންތެރިޔާ އެލީ ވިލިސް ނިޔާވެއްޖެ

ގިނަ ބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދި ހެއްވާމަޖާ ސިލްސިލާ ކަމުގައިވާ ފްރެންޑްސްގެ މަޝްހޫރު ތީމް ލަވަ ލިޔުނު އެލީ ވިލިސް ނިޔާވެއްޖެ ކަމުގައި އެސޯސިއޭޓެޑް ޕްރެސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

ޓީވީ ސިލްސިލާ
ޓީވީ ސިލްސިލާ

ޣާޒީ އެރްތުގްރުލް: ފުރަތަމަ މޫސުން ތާރީޚީ ޙަޤީޤަތްތަކާއި ޚިޔާލީ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާމީ ފިކުރު

އިސްލާމީ އުންމަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނިކަމެތިކަމަކީ ސަޤާފީ އުފެއްދުންތަކުގެ ފަޤީރުކަމެވެ. ނަމަވެސް މިފަހުގެ ތާރީޚުގައި މިފަޤީރުކަން ކުޑަކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ފެންވަރުގައި ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ.

ވާހަކަ
ވާހަކަ

2020ގައި ކިޔާލަން ރަނގަޅު ތިން ނާވިލު

އައު އަހަރެއްގެ ފެށުމުގައި މިދިޔަ އަހަރު ފޮތް ކިޔުނު ވަރަށްވުރެ ގިނައިން މިފަހަރު ފޮތް ކިޔަން ނިޔަތް ގަނެ ޢަޒުމު އާކުރުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން
އެހެނިހެން