މުނިފޫހިފިލުވުން
ހޮލީވުޑް
ހޮލީވުޑް

ޖެކުއިން ފީނިކްސްގެ "ޖޯކަރ": ފާޑުކިޔުންތެރިން ބުނަނީ ކީކޭ؟

މިފެށޭ އޮކްޓޯބަރުމަހު ސިނަމާގެ ރިހި އިސްކިރީނަށް އަންނަ "ޖޯކަރ" މިފިލްމާމެދު ފާޑުކިޔުންތެރިން ބުނަނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟ ފިލްމުގެ މައި ބަތަލު ޖެކުއިން ފީނިކްސްގެ ތަމްސީލީ ހުނަރާމެދު އެމީހުންގެ ބަހަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

ވާހަކަ
ވާހަކަ

"ހޭންޑްމެއިޑްސް ޓޭލް" ޙަޤީޤަތާ މާބޮޑަށް އެއްގޮތްވުމުގެ ސަބަބުން ދެވަނަ ބައެއް ލިޔަން ޖެހުނީ: އެޓްވޫޑް

ހޭންޑްސްމެއިޑުގެ ދެވަނަ ބައެއް ލިޔުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ލިބެމުންދާ އުނިކަމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި އެފޮތުގެ މުއައްލިފު މާރގްރެޓް އެޓްވޫޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެހެނިހެން
އެހެނިހެން