މުނިފޫހިފިލުވުން
ހޮލީވުޑް
ހޮލީވުޑް

ފިލްމެއްގެ މުރާޖަޢާ: "އެކްޒާމިންޑް ލައިފް: ފިލޯސަފީ އިން ދަ ސްޓްރީޓްސް"

ފިލްމު ރިވީއު ނުވަތަ މުރާޖަޢާއަށް މިފަހަރު އަޅުގަނޑު އިޚުތިޔާރުކޮށްލީ ވަރަށް ތަފާތު ޑޮކިއުމެންޓަރީ ފިލްމެކެވެ. ޑޮކިއުމެންޓަރީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މިފިލްމު ތަފާތު ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ފިލްމުގެ މައުޟޫޢުގެ ތަފާތު ކަމުންނެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓީވީ ސިލްސިލާ
ޓީވީ ސިލްސިލާ

ޣާޒީ އެރްތުގްރުލް: ފުރަތަމަ މޫސުން ތާރީޚީ ޙަޤީޤަތްތަކާއި ޚިޔާލީ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާމީ ފިކުރު

އިސްލާމީ އުންމަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނިކަމެތިކަމަކީ ސަޤާފީ އުފެއްދުންތަކުގެ ފަޤީރުކަމެވެ. ނަމަވެސް މިފަހުގެ ތާރީޚުގައި މިފަޤީރުކަން ކުޑަކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ފެންވަރުގައި ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ.

ވާހަކަ
ވާހަކަ

2020ގައި ކިޔާލަން ރަނގަޅު ތިން ނާވިލު

އައު އަހަރެއްގެ ފެށުމުގައި މިދިޔަ އަހަރު ފޮތް ކިޔުނު ވަރަށްވުރެ ގިނައިން މިފަހަރު ފޮތް ކިޔަން ނިޔަތް ގަނެ ޢަޒުމު އާކުރުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން
އެހެނިހެން