ކޮލަމް
ސަމުގާ
ސަމުގާ

ހިޔާ މަޝްރޫޢު: ބަޔަކު ނުރުހުނަސް އެތައް ބައެއްގެ ޙައްޤާއި އުންމީދު

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ހިޔާ މަޝްރޫޢު އިފުތިތާޙުކޮށްދެއްވީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް އެއިރު ހުރެވުނީ ބޭރު ޤައުމެއްގައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ނުނިދިގެން
ނުނިދިގެން

އޭ ކޮވިޑު 19 ޔާ އެވެ. ތިބާ ތިޔަ އައީ ކީކޭ ބުނާންހެއްޔެވެ؟

ހަމަ އެއްވެސް ޑަކްޓަރަކު މި ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. ޗައިނާ މީހުން އަނގަޔަކުން ނުބުންޏެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ގޮވަނީ އަވަހަށް އަތްދޮންނާށެވެ. އަހަރެން އެބަ އަހަމެވެ. ވެގެން މި އުޅެނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟

އެޑިޓޯރިއަލް
އެޑިޓޯރިއަލް

ޕީޕީއެމްއަކީ މައިނޯރިޓީ ޕާޓީ، ދެއްތޯ؟

ކޯވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ފަސް ކުރެވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މައްސަލައިގައި ޤައުމުގެ ބޮޑު ހައިޖާނެއް އުފެދިފައިވެއޭ ބުނުމަކީ ދޮގެއް ނޫނެވެ. މަޖިލިހުގެ ތެރެއިން މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި...

އިތުރު ލިޔުން
ރޫހު
ރޫހު

މިއަދު ވެރިކަމުގައި ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވިނަމަ...

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިނަމަ ދިވެހިންގެ ޙާލަތު މިއަދު ހުންނާނެ ގޮތް ކަމުގައި ބުނެ ދިވެހި ނޫހެއްގައި ލިޔެފައި އޮތް އާޓިކަލެއް އަޅުގަނޑު އިއްޔެ ދުށީމެވެ.

އުދާސް
އުދާސް

ސްޓޭ އެޓް ހޯމް ޗެލެންޖު އޮތީ ކުޑަ ގޮޅިއެއްގައި ގަނަތެޅެން ޖެހޭ ނިކަމެތިންނަށް!

ކޮވިޑް19 ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ގެއިން ބޭރަށް ނުގޮސް އެންމެން ވެސް ގޭގައި މަޑުކުރުމެވެ. ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ނޫންގޮތަކަށް ގެއިން ބޭރަށް ނުދިއުމަކީ ކޮވިޑް1...

ޖަމީލުގެ ނަޒަރިއްޔާތު
ޖަމީލުގެ ނަޒަރިއްޔާތު

ޖަމީލުގެ ނަޒަރިއްޔާތު: ކޯޓްތަކުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުވެއްޖެބާ؟

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާއަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީވެފައިވާ، ގާބިލް، އިލްމީ އަދި ނަޒާހަތްތެރި ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށް ދިވެހިން އެތައް ހުވަފެންތަކެއް ދެކުނުކަމީ ހަގީގަތެކެވެ.

ދިވެހި ސުޕާރީ
ދިވެހި ސުޕާރީ

ކޯލިޝަން: އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙްއަކީ މިވަގުތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ރައީސް ޞާލިޙް މިމަޤާމަށް އައުމަށްޓަކައި މަގުކޮށިގޮތާއި މިމަޤާމަށް ވަޑައިގަތް ގޮތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާނީ ﷲ ސުބުހާނަޙޫ ވަތަޢާލާއެވެ.