ކޮލަމް
ސަމުގާ
ސަމުގާ

ކޮވިޑް-19: ދިވެހިންގެ މޫރިތި ޞިފަތައް ދައްކުވައިދޭންވީ ދަނޑިވަޅު

ދިވެހިންނަކީ ޚުލްޤު ހެޔޮ ބައެކެވެ. އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ދައްޗާއި ތުރާތަކުގެ ވަގުތުގައި އަޅައިލުމާއި އޯގާތެރިވުމުގައި ނަމޫނާ ރައްޔިތެކެވެ. ސަޤާފީ ގޮތުން ދިވެހިންގެ އެއް ޖީލު އަނެއް ޖީލަށް ވާރުތަކޮށްދީފައިވަނީ މިފަދަ މަތިވެރި މާތް ޞިފަތަކެކެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ނުނިދިގެން
ނުނިދިގެން

އޭ ކޮވިޑު 19 ޔާ އެވެ. ތިބާ ތިޔަ އައީ ކީކޭ ބުނާންހެއްޔެވެ؟

ހަމަ އެއްވެސް ޑަކްޓަރަކު މި ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. ޗައިނާ މީހުން އަނގަޔަކުން ނުބުންޏެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ގޮވަނީ އަވަހަށް އަތްދޮންނާށެވެ. އަހަރެން އެބަ އަހަމެވެ. ވެގެން މި އުޅެނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟

އެޑިޓޯރިއަލް
އެޑިޓޯރިއަލް

ގެއިން މަސައްކަތް ކުރުމުން ނިކުމެދާނެ ބައެއް ނަތީޖާތައް!

ކޮވިޑު-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކާއި، އަމިއްލަ ބައެއް ކުންފުނިތަކުންވަނީ "ވޯކް-ފުރޮމް-ހޯމް" (ގެއިން މަސައްކަތް ކުރާ) އުޞޫލުތަކެއް މުވައްޒަފުންނަށް އިފުތިތާޙުކޮށްފައިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ރޫހު
ރޫހު

އަހަރުމެންނަށް ބޮޑެތި ފާފަތަކަށް އަރައިގަނެވެނީ ކީއްވެ؟

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް މިއަދު މިއޮތީ އިހައްދުވަހު ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ދިޔަ ޙާދިސާގެ ސަބަބުން ކިޔާނެ ނުކިޔާނެ އެއްޗެއް ވެސް ނޭނގި، ކުށްވެރިވަނީ ކޮންބައެއްތޯ ވެސް އޮޅިފައިއެވެ.

އުދާސް
އުދާސް

އަދުގެ އިންޑިޔާ، އިހުގެ ބަރުމާ، އަދި އާމާލް ކްލޫނީ!

އިންޑިޔާއިން ދަނީ އިހުގެ ބަރުމާއިން އަޅަމުންދިޔަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. މުސްލިމުން އެކަހެރިކޮށްލުމަކީ ބީޖޭޕީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެކެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުރުމާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީމިވަނީ ކީއްވެއެވެ؟ އަދި އިންޑިޔާއަށް ކަނުލޮލެއްދެނީ ކީއްވެބާއެވެ؟