ކޮލަމް
ސަމުގާ
ސަމުގާ

ކުދި ދައުލަތްތަކުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ މަންޒޫރަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން

ޖުލައި މަހުުގެ 26 ވަނަ ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކޮށް ވަކިވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ޚާރިޖީ އަދި ދާޚިލީ މިނިވަންކަން ފުރިހަމައަށް ލިބުނުތާ 55 އަހަރު ފާއިތުވެ، 56 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން ދިޔައީއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ނުނިދިގެން
ނުނިދިގެން

ނުނިދިގެން: ޝަރުމީލާގެ ކަނދުރާމަތީގައި މުލިއްސެއް!

ޝަރުމީލާގެ ރީތިކަން އަޖާބެއް ފަދައެވެ. ޝަރުމީލާގެ ބުރުސޫރަ މުއުޖިޒާތެއް ފަދައެވެ. ޝަރުމީލާގެ ދޮންކަން ހަނދެއް ފަދައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެޑިޓޯރިއަލް
އެޑިޓޯރިއަލް

ކޮލަމް: 21 ވަނަ ގަރުނު ހިންދުކަނޑުގައި ދެރަދުންގެ ވެރިކަން

އަޅުގަނޑުގެ މި ލިޔުން ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޒަމާނުގެ ތާޜީޚް އިލްމުގައި އެންމެ ފުންނާބު އުސް އެއް ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ ކޮލިގޭ ހަސަން އަހުމަދު މަނިކު ފަތްތޫރައަށް ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ތަންކޮޅު ނަކަލުކޮށްލާހުށީމެވެ. އޭނާ ލިޔުއްވާފައި...

އިތުރު ލިޔުން
ރޫހު
ރޫހު

އިބިލީހާއި ކުށްވެރި މުޖުރިމު

ކުށުގެ އިލްޒާމުތައް އޭނާގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ އެ މީހާ، އެނދުމަތީ އޮށޯވެލައިގެން އޮތެވެ. އޭނާގެ ކުށުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ފިކުރުކޮށްލަ ކޮށްލައެވެ. އެތައް އެތައް އަހަރު ދުވަހުގެ ދިގު ހުކުމެއް އޭނާގެ މައްޗަށް އަތުވެދާނެތީ އެކަމުގެ ފިކުރުގައެވެ.

އުދާސް
އުދާސް
ޖަމީލުގެ ނަޒަރިއްޔާތު
ޖަމީލުގެ ނަޒަރިއްޔާތު

ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ ބިދޭސީންގެ ރާއްޖެއަކަށް؟!

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް މަދު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެންވެސް ދެކެމުން އައި ތަނެކެވެ.

ދިވެހި ސުޕާރީ
ދިވެހި ސުޕާރީ

ކޯލިޝަން: އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙްއަކީ މިވަގުތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ރައީސް ޞާލިޙް މިމަޤާމަށް އައުމަށްޓަކައި މަގުކޮށިގޮތާއި މިމަޤާމަށް ވަޑައިގަތް ގޮތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާނީ ﷲ ސުބުހާނަޙޫ ވަތަޢާލާއެވެ.