ވިޔަފާރި
ޓުއަރިޒަމް
ޓުއަރިޒަމް

ގިނަ ދުވަހު ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ތިބެވޭނެގޮތަށް އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަންޖެހޭ: މައުސޫމް

ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ތިބެވޭ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަނުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް
ހަބަރު
ހަބަރު