ވިޔަފާރި
ޓުއަރިޒަމް
ޓުއަރިޒަމް
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ފިޔާ ބޭރުކުރާ ޤައުމުތަކުގެ އަގުތައް އަޅައިކިޔުން

މިދުވަސްކޮޅަކީ ފިޔަލުގެ އަގު އަތްނުފޯރާފަށަށް އުފުލި އެކަމުގެ ޝަކުވާގެ އަޑުގަދަވަމުންދާ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. ސަބަބެއް ކަމުގައި ފެންނަނީ އަވައްޓެރި އިންޑިޔާގައި ފިޔަލުގެ އަގު އުފުލިފައިވުމެވެ.

ހަބަރު
ހަބަރު

ވިޔަފާރި ނުކުރާ ފަރާތްތައް ޓެކުސް ދަފުތަރުން އުނިވާން ފުރުޞަތެއް މީރާއިން ހުޅުވާލައިފި

ޓެކުސް ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިނުކުރާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރު ޓެކުސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް ޓެކުސް ދަފުތަރުން އުނިވުމަށް ފުރުޞަތެއް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އިން ހުޅު...

އިތުރު ލިޔުން