Monday 26th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން

އަލްއުސްތާޛާ ޢާޒިމާ ޝަކޫރު

1 ލިޔުން

އަލްއުސްތާޛާ ޢާޒިމާ ޝަކޫރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަނައިބުކަމާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ، ސަރުކާރަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ، ތަޖުރިބާކާރު ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.