Wednesday 3rd Mar 2021
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން

އަހްމަދު އަޒާން

ޗީފް އެޑިޓަރ

428 ލިޔުން

އަޙްމަދު އަޒާން އަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސްގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ޒުވާން ލިޔުންތެރިއެކެވެ. އަޒާނަކީ "ދިޔަރެސް"ގެ މުއައްސިސުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެކެވެ. އަޒާނު ލިޔުއްވަނީ ސިޔާސީ އަދި އިޤުތިޞާދީ ދާއިރާއިންނެވެ. މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މައުލޫމާތު ހޯއްދަވައި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް މައުލޫމާތު ގެނެސްދެއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި އަޒާނަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޭފުޅެކެވެ.