Saturday 20th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން

އަހްމަދު އިޔާދު

ޖާނަލިސްޓް

374 ލިޔުން

އަޙްމަދު އިޔާދަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރައްވާ ޒުވާން ލިޔުންތެރިއެކެވެ. އިޔާދަކީ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޚަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވައި، ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރައްވާ ނޫސްވެރިއެކެވެ. ނަމަވެސް ސިޔާސީ އަދި އިޤުތިޞާދީ ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް އޭނާ ދެއްވައެވެ.