Friday 31st Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް

ޖާރނަލިސްޓް

68 ލިޔުން

ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ތައުލީމް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ފާހަގަކުރެވެނީ ބޭރުގެ ޚަބަރުތައް ތާޒާކޮށް ގެނެސްދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ ކުރިމަގު އޮތް ޒުވާން ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.