Thursday 25th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެމެރިކާ

ހަންޓާ ބައިޑަންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ތިން ދައުވާވެސް ސާބިތުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންގެ ދަރިކަލުން ހަންޓާ ބައިޑެންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ތިން ދައުވާވެސް ސާބިތުވެއްޖެއެވެ.

ހަންޓާ ބައިޑެންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ، މަސްތުވާތަކެތި ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ މީހަކަށް ވެހުރެ، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަޑިއެއް ގަތުމުގެ މައްސަލައިގައެވެ.

އެ މައްސަލަ ބެލި، ޑެލަވެއާގެ ފެޑެރަލް ކޯޓުގައި 12 މީހުން ހިމެނޭ ޖޫރީއަކުން، ހަންޓާގެ މައްޗަށް ދައުވާތައް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމީ ތިން ގަޑިއިރަށް ދެމިގެންދިޔަ މަޝްވަރާއަށްފަހުގައެވެ.

އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައި ވަނީ ބައިޑެން 2021ގައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިންނެވެ. ނަމަވެސް މިއީ، އެމެރިކާގެ ރައީސަކު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އާއިލާގެ މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ހަންޓާ ބައިޑެންގެ މައްޗަށް ގިނަވެގެން 25 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަކާއި 750،000 ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމުން އޭނާގެ ހުކުމް ލުއިވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މީޑިއާތަކުގައިވެއެވެ.

އެފަދަ ޝަރީއަތްތަކުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ހުކުމް އިއްވަނީ ދައުވާ ސާބިތުވާތާ 120 ދުވަސް ތެރޭގައެވެ. އެހެންވެ، އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހެއްގައި އޮންނަ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ހަންޓާގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ސީއެންއެންއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ހަންޓާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ މިދައުވާތަކުގެ ސަބަބުން ބައިޑެންއަށް އޭނާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްތަކެއް ގެއްލުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ