Thursday 25th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޣައްޒާ

ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ އދ.ގެ ގަރާރު ފަލަސްތީނުން ބަލައިގެންފި

އިސްރާއީލާއެކު ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ހުށަހެޅި ގަރާރު ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތުން ބަލައިގެންފިއެވެ.
ހަމާސްގެ މަޝްހޫރު މަންދޫބެއް ކަމަށްވާ ސާމީ އަބޫ ޒުހްރީ ރޮއިޓާސްއަށް ވިދާޅުވީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށާއި ޣައްޒާއިން އިސްރާއީލު ސިފައިން ބޭލުމާއި އިސްރާއީލުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ގައިދީން ހިމެނޭ ގޮތަށް ގައިދީން ބަދަލުކުރުމަށް ގޮވާލާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ގަރާރުގެ ޝަރުތުތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެ ޖަމާއަތުން އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.
އަބޫ ޒުހްރީ ވިދާޅުވީ، ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމާއި، އިސްރާއީލު ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމާއި، އިސްރާއީލުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގަރާރު ހަމާސް އިން ބަލައިގަންނަ ކަމަށެވެ.
ނަމަވެސް އެ ގަރާރަށް އިޒްރޭލުން ތަބާވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮތީ އެމެރިކާގެ ބޮލުގައި ކަމަށާއި، މިއީ ބައިޑަން ސަރުކާރުގެ ޑިޕްލޮމެސީ މަސައްކަތްތަކަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.
އަބޫ ޒުހްރީ ވިދާޅުވީ އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގަރާރު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ހަނގުރާމަ ވަގުތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ހަގީގީ އިމްތިހާނަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.
އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާގުން ހޯމަ ދުވަހު ފާސްކުރި ގަރާރުގައި ވަނީ ހަނގުރާމަތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި، ޣައްޒާއަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓުމެއް ނެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނާ ދެމެދު ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް އަލުން ފެށުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ވެސް އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.
މިޤަރާރު ފާސްކޮށްފައި މިވަނީ ހަމާސް ޖަމާއަތުން އިސްރާއީލަށް ރޮކެޓް ހަމަލާދިނުމާއި އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޣައްޒާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތަކާއި އެއްގަމު އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ތަފްސީލް އަދި ނޭނގުނު ނަމަވެސް، ހަމާސް ޖަމާއަތުން އދ.ގެ ގަރާރު ބަލައިގަތުމަކީ، ދެ ފަރާތަށް ވެސް އެ ޝަރުތުތަކާ މެދު އެއްބަސްވެ، އިޒްރޭލުގެ އެއްބާރުލުން ކަށަވަރު ކުރުމުގައި އެމެރިކާ އަށް ކާމިޔާބެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ، ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ