Friday 14th Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މާލީ ވުޒާރާ

މާލީ އިސްލާހުތައް ފަށާނީ ސަަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކުން: ޑރ.ޝަފީގު

ދައުލަތުގެ މާލީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ސަރުކާރުން ފަށައިގަންނާނީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތައް ހިންގުމާއި، ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ކަންކަމަށް ގެންނެންޖެހޭ އިސްލާހުތަކުންކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަފީޤު ވިދާޅުވެއްޖެެއެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކުން ނެރުނު ރާއްޖޭގެ ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު "ސްކޭލިން ބެކް އެންޑް ރިބިލްޑިން ބަފާސް" ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ޑރ.ޝަފީޤު ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި އަހަރު އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް މާލީ ދާއިރާއިން ނެރެވިފައިނުވަނީ މާލީ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ގެންނަން އެކަށައެޅި އިސްލާހުތައް ކުރީ ސަރުކާރަށް ތަންފީޒުނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް އެފިޔަވަޅުތައް ނާޅައި ތިބުމަކީ އޮތް ޚިޔާރެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މާލީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ނާޒުކުކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމަށް ސަރުކާރު އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ މާލީ ހާލަތުގެ ނާޒުކު ކަމާއި ދަރަނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ މައްސަލައާ ހުރެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ނޫން އިތުރު ގޮތެއް ނެތް. އެކަން ކުރަން މި ތިބީ ތައްޔާރަށް،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުން ރާވަައި ތަންފީޒުކުރަން ނިންމާފައިވާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފުސީލު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ފިޔަވަޅުތައް ފަށައިގަންނަންޖެހެނީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާ ހަމައިން ކަމަށެވެ. އަދި ކުންފުނިތައް އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ އިތުރަށް ފަސްކުރެވެން ނެތް ކަމެއްކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އާސަންދައިގެ ނިޒާމު ރަނގަޅުކޮށް ސަރުކާރުން ދޭ ސަބްސިޑީތަކަކީ ޓާގެޓް ސަބްސިޑީއަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ އެކި އިސްލާހުތައް ސަރުކާރުން ގެންނާނެ ކަމަށެވެ. އެހުރިހާ ކަމެއްވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރުން ފަށާނެ ކަމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ.ޝަފީޤު ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް، ހޭދަކުރުން ސްޓްރީމްލައިންކުރި ނަމަވެސް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ސަރުކާރުން ހިންގާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައިވެސް ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިސްރާފުނުވާނެހެން ކަންކަން ތަރުތީބުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުން އެކުލަވައިލާފައިވާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަކީ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވައިލުމާއި، މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކަށްވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ