Thursday 25th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ހުކުރު ޚުތުބާ

ޒަކާތާއި ޞަދަގާތުގައި މުދާ ތާހިރުވުމާއި ބަލިތަކަށް ޝިފާލިބުން ލައްވާފައިވޭ: ޚުތުބާ

ޒަކާތާއި ޞަދަގާތުގެ މަންފާތަކުގެ ތެރޭގައި ތިމާހެ މުދާ ތާހިރުވުމާއި ބަލިތަކަށް ޝިފާލިބުން ލައްވާފައިވާކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގެ މައުޟޫއުއަކީ "މުދަލު ޒަކާތް" މިއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ ﷲ ތަޢާލާ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުން ޚަލްގު ކުރައްވާފައިވަނީ ސިފަޔާއި ތަބީޢަތާއި ރިޒުގުތަކުގައި ތަފާތު ވަނިިގޮތުގައިކަމަށާއި ރިޒުގު ހޯދުމާއި ދެއްވުމުގައިވެސް އެ ތަފާތު ކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި މާތް ﷲ އަހަރެމެން އިންސާނުންނަށް ވަނީ އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނަގުނަ ނިއުމަތްތައް ދެއްވާފައިވާކަން ފާހަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ މީގެތެރެއިން މުދާވެރިކަމާއި ތަނަވަސް ކަމަކީ މާތް ﷲ އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ނިއުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަތިވެރި ނިއުމަތެއްކަމަށެވެ.

"މުދަލުގެ ހަގީގީ މިކްކުވެރި ފަރާތަކީ މާތް ﷲ އެވެ. އެހެންކަމުން އެކަލާނގެ އަންގާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެމުދަލުން ފަގީރުންނަށާއި މިސްކީނުންނަށާއި ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެ ﷲގެ މަގުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހެއެވެ.ޒަކާތް ދިނުމަކީ އީމާންކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ސިފައެކެވެ." ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މާތް ﷲ ވަހީކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައިވެއެވެ. "އަދި އެއުރެންނީ ޒަކާތް ދޭ މީހުންނެވެ."

އިބުނު ކަޘީރު ރަހިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ. "މުދަލު ޒަކާތަށް ޒަކާތުގެ ނަމުން ނަން ދެވުނީ ޒަކާތް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ޒަކާތްދޭ މީހާ ހަރާމް ކަންކަމުން ތާހިރުކޮށްދޭތީއެވެ. އަދި އެ މުދާ އިތުރުވެ އެއަށް ބަރަކާތް ލެއްވި ގިނަ މަންފާތަކެއް ލިބުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ވާތީއެވެ. އަދި ﷲއަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަޑާކުރުމުގައި އެ މުދާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ތައުފީގު ލިބޭތީއެވެ."
ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ މުދަލަށް ލޯބިކުރުމާއި މުދަލަށް ދަހިވެތިވުމަކީ އިންސާނާގެ ފިތުރަތުގައިވާ ކަމެއްކަމަށެވެ.

މާތް ﷲ ވަހީކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައިވެއެވެ. "އަދި ތިޔަބައިމީހުން ގަދަވެގެންވާ ލޯތްބަކުން މުދަލަށް ލޯބިކުރަމުއެވެ.

މީގެއިތުރުން މުދާވެރިކަމާއި ތަނަވަސްކަން ލިބިފައިވާ މީހުން ޒަކާތް ދެއްކުމާއިއެކު ﷲގެ މަގުގައި ހޭދަކުން ޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ ފަގީރުންނާއި ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭކަމަށެވެ.
އަދި މާތް ﷲގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުމާއި މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ކަންތަކުގައި މާލީ ގޮތުން ބައިވެރިވުމާއި ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައި ދިނުމާއި މިފަދަކަންކަމީ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ މުސްލިމުންގެ މުދަލުން ޒަކާތަށް ކަނޑައެޅުފައިވާ ިނެރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުނެއް ކަމުގައި ވީހިނދު ޒަކާތް ވާޖިބުވެއްޖެ ކޮންމެ މީހަކުމެ ތިމާގެ މުދަލުން ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭނެކަމަށެވެ.
ޚުތުބާގައި ވަނީ މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކުމުގައި ފަރުވާކުޑަނުކޮށް ދީނީ މި ވާޖިބު އޭގެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް ގޮވާލައި ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.

"ޒަކާތް ދިނުމާއި ސަދަގާތް ދިނުމުގެ ދުންޔަވީ މަންފާތަކުގެ ތެރޭގައި ތިމާގެ މުދާ ތާހިރުވުމާއި ބަލިތަކަށް ޝިފާލިބުން ލައްވާފައިވެއެވެ." ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ޒަކާތަކީ ހަމައެކަނި ފިތުރު ޒަކާތް ކަމުގައިކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ އެހެންކަމުން މަދު މީހަކު މެނުވީ ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކިނަމަވެސް ނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މުދަލު ޒަކާތް ނުދައްކާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށެވެ.

"ކީރިތި ގުރުއާނުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި ފަރުޟު ކުރައްވާފައިވާ ޒަކާތަކީވެސް މުދަލު ޒަކާތެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުނެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޒަކާތަކީވެސް މުދަލު ޒަކާތެވެ. ފިތުރު ޒަކާތަކީވެސް ވާޖިބެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުނެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ޒަކާތުގެ ނިޞާބު ހަމަވާ މިންވަރަށް ތިމާގެ އަތުގައި ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ހުރެފައި އެއަށް ހަނދުމަހުން އެއް އަހަރު ހަމަވުމުން ޒަކާތް ނެރުން ވާޖިބުވާނެއެވެ." ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ