Sunday 26th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެމެރިކާ

އެމެރިކާއިން އިސްރާއީލަށް އަނެއްކާވެސް އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީދެނީ

އެމެރިކާއިން އިސްރާއީލަށް އަނެއްކާވެސް އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އިސްރާއީލަށް އަސްކަރީ ގޮތުން އެހީވުމަށް 14 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީގެ ޕެކޭޖެއް ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އެ ގައުމުގެ ސެނެޓްގައި ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް އަދި ސެނެޓް ގައި ރައީސް ބައިޑެން މި އަގުބޮޑު އަސްކަރީ އެހީގެ ބިލް ފާސް ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ ސެނެޓްގެ ލީޑަރުންނާއި އެކީ ބޭއްވި ފޯން ކޯލް ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.
މި ފޯން ކޯލުގައި ރައީސް ބައިޑެން އާއި ވާހަކަދެއްކި ސެނެޓްގެ ރިޕަބްލިކަން ހައުސް ސްޕީކަރ މައިކް ޖޯންސަން ފޮކްސް ނިއުސް އަށް ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ބައިޑެންގެ މެސެޖް ވަރަށް ސާފުކަމަށެވެ.

ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަލްސަފާ އަކީ ކޮންމެ ހާލަތެއްްގައި ވެސް އިސްރާއީލް ހިމާޔަތް ކުރުން ކަމަށާއި، އެ ޕާޓީން އިސްރާއީލް ދިފާއު ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަން ޖެހެނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމެވެ.

އަދި ރައީސް ބައިޑެން އެދިލެއްވި ގޮތަށް އިސްރާއީލަށް އަސްކަރީ އެހީދޭ ބިލް އަވަހަށް ސެނެޓުން ފާސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި އެހީއަކީ އީރާނުން އިސްރާއީލަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ ބަދަލުގައި އިސްރާޢީލުން ދީފާނެ ޖަވާބަކަށް އެހީތެރި ވުމުގެ ގޮތުން ދޭ އަސްކަރީ އެހީއެއްކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ