Sunday 26th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ފައިސަލް

ވަން އައިލެންޑް ކޮންސެޕްޓްގެ ހަތަރު ރިސޯޓު ލ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާނަން: ފައިސަލް

މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ މި ފަސް އހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވަން އައިލެންޑް ކޮންސެޕްޓްގެ ހަތަރު ރިސޯޓު ލ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށްކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ފައިސަލް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ލ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އެ އަތޮޅު ގަމަށް ވަޑައިގެން މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ލ. އަތޮޅަކީ ވަރަށް ޕޮޓެންޝިއަލް އަތޮޅެއްކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފަތް ދައްކުވައިދޭ ކަންކަން އެ އަތޮޅުގައި ހުރި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު މަދުވެގެން ވަން އައިލެންޑް ކޮންސެޕްޓްގެ ހަތަރު ރިސޯޓު ލ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަކީ އަމާޒެއްކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން އެ މަަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިޅިހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން ކުރަން ޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް އެބަހުރިކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ލ. އަތޮޅުގައިވެސް ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ކުރާނެ މަސައްކަތެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ނެތް ތަންތަނަށް ޓޫރިޒަމް ގެނައުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިނިސްޓްރީން އިސްނަގައިގެން ފުރަތަމަ އިންވެސްޓާ ފޯރަމް މި އަހަރު ތެރޭގައި ބާއްވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ސިންގަޕޫރުގަ އާއި ތައިލެންޑުގައި އަދި ދުބާއިގައި އެ އިންވެސްޓާ ފޯރަމް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ