Sunday 26th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޕީޖީ އޮފީސް

ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ނެޓްވޯކެއްގައި ހިމެނޭ މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ޕީޖީއިން އެދިއްޖެ

ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ނެޓްވޯކެއްގައި ހިމެނޭ މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެދިއްޖެއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނެޓްވޯކެއްގައި ޝާމިލުވާ 31 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނާ ބަންދުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރު ބާތިލުކޮށް އޭނާއަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ބަންދުން ދޫކޮށްދިނުމަށް ޕީޖީއިން އެދިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައެވެ.

އޭނާ އަކީ، ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން 12 މަސްދުވަހުގެ ފިޒިއޯތެރަޕީ ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ފަރާތެއްކަމަށް އޭނާގެ ހާލަތު ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފައިވާކަމަށް ޕީޖީއިން ކޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ކަންމިހެން ހުރި އިރު، އޭނާ ބަންދުން ދޫކުރުމަށް ޕީޖީއިން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިފައިވަނީ، އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ އެވެސް ފަރުވާއެއް ކަރެކްޝަންސްއިން ދެމުން ނުދާކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ފޯރުކޮށް ނުދީކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އޭނާ ބަންދުކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވަނީ، ގާނޫނު އަސާސީއާއި ޖިނާއި އިޖުރާތުގެ ގާނޫނަށް ރިއާޔަތްކޮށް އޭނާގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުއަށް ނުރައްކަލެއް ފޯރާފާނެކަމުގެ ބިރުއޮތުމުންކަން ކޯޓުން އޭނާއަށް އިއްވާފައިވާ އަމުރުގައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ކުށްވެރިންނާއިމެދު އަމަލުކުރަންވީގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީއާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާތުގެ ގާނޫނުގެ އިތުރުން ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކުން ސާފުވާއިރު، ކުށްވެރިއަކު ބަންދުން ދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހެކިތަކެއް ވާކަން ކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނެޓްވޯކެއްގައި ޝަމިލުވާ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓުމަހު ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ