Sunday 26th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އަބްދުލްރަހީމް އަބްދުﷲ

ރައީސް ޔާމީނާ އެކު ތިބި މީހުން ތިބީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ހެދިގެން: އަބްދުއްރަހީމް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އަރިހުގައި މިހާރު އިސްކޮށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ހެޔޮ އެދިގެން އުޅޭ ބައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް އެ އިޝާރާތް ކުރެއްވީ ޔާމީނާ އެކު، މިހާރު އެންމެ އިސްކޮށް ތިއްބަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލާއި މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލާއި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ހުސައިން ވަހީދަށެވެ.

ޕީއެންސީގެ ލީޑަޝިޕުން މިއަދުގެ މެންދުރު ފަހު ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއްގައި، އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އަށް ވުރެ އިހުލާސްތެރި އަންބަކު ނުވަތަ ދަރިއަކު ކުރީގެ ޔާމީންގެ ނެތް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ މަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރުމަށް ރެ އާއި ދުވާލު ބުރަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުން އެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ މީހުން ތެރޭގައި ބަދުނާމުކޮށް، އަގު ވައްޓާލުންތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

"ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީއަށް ވުރެ އިހުލާސްތެރި އަންބަކު ދަރިއަކު ނެތް ޔާމީންގެ. ވަރަށް އަސަރުކުރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ހާދަ ބޮޑު ގުރުބާނީއެެކޭ އަޅުގަނޑުމެންވީ. ހާދަ ހިތްދަތި ހާލެއްގައި އޭ އުޅުނީ. މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރީމާ އޭގެ އަގަކީ މުޅި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަދުނާމުކުރުންތޯ؟" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ވަރަށް ފޯރީގައި ޕާޓީތަކުން ކުރަމުން އަންނައިރު އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ އެ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ރައީސް ޔާމީނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ގާތް ބޭފުޅުން ދައްކަވާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވައިފަ އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ދީނުގައި ވެސް އޮންނަނީ ޚަބަރެއް ހިފައިގެން މީހަކު އަންނަ ނަމަ އެ ޚަބަރެއް ހިފައިގެން އަންނަ މީހަކީ ކާކުތޯ ބަލަން ކަމަށެވެ. ޔާމީންގެ އަރިހުގައި މި ވަގުތު ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ "ވަރަށް ރަނގަޅު" ކަމަށް ހެދިގެން އުޅޭ ބައެއް ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަކަށް ހުންނެވި ހުސެއިން ވަހީދުގެ ވާހަކަ ފާހަގަ ކުރައްވައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ފިނިފެންމާ ލޯންޗުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ވެސް އެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ޔާމީނަށް ނުވަ މަސް ވަންދެން ހުސެއިން ވަހީދު ނުދެއްވާ ކަމަށާއި އެ މައުލޫމާތުތައް ހަމައެކަނި އޭރު ނައިބު ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު އަދީބަށް ހިއްސާ ކުރެއްވުމުން ޔާމީން އޭރު ވެސް ނުރުހުން ފާޅުކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

އަދި ޔާމީން ޖަލަށް ލުމުން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި ބޭއްވި މުޒާހަރާތަކާއި ކެމްޕެއިނު ހަރަކާތްތަކުގައި ވެސް ހުސެއިން ވަހީދު ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު މަލީހަކީ ވެސް "ފިނި ކޮޓަރިއެއް" ގައި އިންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފާޑުވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން މާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރާ ބަޔަކު އަރިހުގައި މިހާރު ގެންގުޅުއްވާތީ އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ރައިސް ޔާމީނަށް އަދިވެސް މީހުން ދަސްނުވާ ކަމަށެވެ.
މަގުމަތީގެ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަކުރިއިރު ވެސް ޔާމީން އަރިހުގައި މިހާރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީއަށް ވުރެ އިހުލާސްތެރި އަންބަކު ދަރިއަކު ނެތް ޔާމީންގެ. ވަރަށް އަސަރުކުރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ހާދަ ބޮޑު ގުރުބާނީއެެކޭ އަޅުގަނޑުމެންވީ. ހާދަ ހިތްދަތި ހާލެއްގައި އޭ އުޅުނީ... މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރީމަ އޭގެ އަގަކީ މުޅި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަދުނާމުކުރުންތޯ؟" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ އިހުލާސްތެރިކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާތީ އެކަމުގެ ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުން އެ ބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ މުޒާހަރާތަކަށް ނުކުތް ނަމަވެސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް އަދި ދަރިކަލުން ޒެއިން ވެސް ނުކުމެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ އިސްބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށް ވިދާޅުވެވޭނީ ކޮން ފާޑެއްތޯ އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފަ އެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ