Sunday 26th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޖަރުމަނުވިލާތް

އިސްރާއީލުގައި އަލް ޖަޒީރާ ނޫސް މަނާކުރަން އުޅޭތީ ޖަރުމަނުވިލާތުން ފާޑުކިޔައިފި

ސިޙުޔޫނީންގެ ޣައިރު ޤާނޫނީ ދައުލަތް އިސްރާއީލުގައި އަލް ޖަޒީރާ ނޫސް މަނާކުރަން އުޅޭތީ ޖަރުމަނުވިލާތުން ފާޑުކިޔައިފިއެވެ.

ޖަރުމަނު ވިލާތުން ވަނީ އިސްރާއީލުގެ ހަރުކަށި ސަރުކާރުން އަލަށް ފާސްކުރި ގާނޫނުގެ ހަގީގީ މަގުސަދާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. ޔަހޫދީންގެ ދައުލަތުން ވަނީ ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގެ މީޑިއާ ތައް އިސްރާއީލުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން މަނާ ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބޮޑުވަޒީރަށް ބާރުދީ ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްފައެވެ
މިނިވަން މީޑިއާ އަކީ ޑިމޮކްރަސީއެއް ފައްކާވެ ރަނގަޅަށް ހިނގައިގަތުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު އަސާސެއް ކަމަށާއި، މިނިވަން މީޑިއާ އަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ހަމައެއް ނޫން ކަމަށާއި، އަދި އެއީ ޑިމޮކްރެޓިކް ސިޔާސީ ނިޒާމެއް އޮންނަ ގައުމަކުން އަމަލުކުރަންވާނެ ގޮތް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"އިސްރާއީލުގެ މި ގާނޫނަކީ ހަމަ ގައިމުވެސް އަހަރެމެން އެންމެން ކަންބޮޑުވާ ގާނޫނެއް. މިނިވަން މީޑިއާ ނެތް މުޖުތަމައެއް ދެކޭ ކަށް ޑިމޮކްރަސީ އަށް ލޯބިކުރާ އެއްވެސް ގައުމަކުން ބޭނުމެއް ނުވާނެ." ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ސެބަސްޓިއަން ފިޝާ އަލް ޖަޒީރާއަށް ދިން އިންޓަވިއު އެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލްގެ ހަރުކަށި ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވަނީ އަލް ޖަޒީރާ އަކީ ނިރުބަވެރި މީޑިއާ އެއް ކަމަށާއި އަދި ނިރުބަވެރިކަމަށް ތާއީދުކުރާ މީޑިއާއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފައެވެ.

އަލްޖަޒީރާ އަކީ އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ދުނިޔެއަށް ހާމަކުރަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެއް ނޫހެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ